Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 6. prosinca 2012., održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

 Aktualni sat

Vijećnik Željko Kofjač predložio je da se vijećnici odreknu naknade za ovu sjednicu Vijeća i da se ta sredstva uplate na poseban račun za pomoć stradalima u nedavnoj poplavi u Pušćinama, što su vijećnici prihvatili. Izvijestio je kako je najavljeno skraćivanje radnog vremena poštanskog ureda u Macincu na četiri sata dnevno što bi predstavljalo problem građanima pet naselja iz Općine Nedelišće koja gravitiraju ovom uredu, kao i građanima sedam naselja Općine Gornji Mihaljevec koji također koriste usluge ovog ureda. Napomenuo je kako Hrvatska pošta ne plaća najamninu za prostor ureda te je pozvao vijećnike i načelnika da se poduzmu aktivnosti kako ne bi došlo do skraćivanja radnog vremena ovog poštanskog ureda jer bi to prouzročilo značajne probleme za građane čak 12 naselja.

Vijećnik Vladimir Topolnjak pitao je u kojem je stanju dodjela vlasništva sada državnog zemljišta Općini Nedelišće za uređenje buduće gospodarske zone Gorčica.

Vijećnica Dijana Posavec je, uz komentare na dobivene pisane odgovore, pitala kada će se utvrditi prijedlog raspodjele sredstava sportskim udrugama na području općine Nedelišće, a zatražila je i da sve nadležne službe i institucije u pisanom obliku odgovore što se poduzima da se više ne ponovi situacija s poplavom kakva je zadesila dio naselja Pušćine te da se kod semafora u Nedelišću postavi dodatna svjetlosna i druga signalizacija jer pojedini vozači prolaze zebru i kada im je to zabranjeno.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš izvijestio je kako je Udruga umirovljenika Nedelišće predložila da se sredstva od 100 kuna, koja povodom božićno-novogodišnjih blagdana Općina Nedelišće daruje građanima starijim od 70 godine, ovaj put usmjere za pomoć stradalima u poplavi u Pušćinama.

Odgovarajući na pitanja, načelnik Mladen Horvat kazao je kako je od predstavnica Hrvatske pošte upoznat s mogućnošću skraćivanja radnog vremena poštanskog ureda u Macincu te je od njih zatražio pisano očitovanje s obrazloženjem. Rekao je kako će Općina Nedelišće poduzeti sve potrebno da se to ne dogodi, te da će Općina, kao i neke druge jedinice lokalne samouprave, ako to bude potrebno, odnosno ako bi to bio uvjet za zadržavanje osam satnog radnog vremena, razmotriti mogućnosti sufinanciranja ovog ureda na način da se pošta oslobodi plaćanja naknada koje su prihod općinskog proračuna.

Što se tiče dodjele 17 hektara državnog zemljišta procijenjene vrijednosti od 8.160.000 kuna koje će se dodijeliti u vlasništvo Općini Nedelišće, izvijestio je kako su tri od četiri nadležna ministarstva dala svoju suglasnost. Čeka se još jedna suglasnost nakon čega će se potpisati darovni ugovor pa bi onda Općina mogla raspolagati sa zemljištem između voćnjaka u Nedelišću i Pušćina te bi uputila javni poziv za njegovu namjenu u sklopu buduće gospodarske zone Gorčica.

Vezano uz postavljanje dodatne prometne signalizacije kod semafora u Nedelišću, načelnik je rekao kako će se stupiti u kontakt s nadležnima u Hrvatskim cestama za postavljanje prethodne svjetlosne signalizacije kao dodatno upozorenje na semafor i zebru.

Zamjenik općinskog načelnika Darko Dania odgovorio je kako će prema najavama do kraja godine biti usvojen pravilnik o dodjeli sredstava sportskim udrugama u sklopu Zajednice sportskih udruga i klubova Međimurske županije nakon čega će se on proslijediti općinskim sportskim udrugama kako bi se usuglasio i donio pravilnik na općinskoj razini.

Načelnik Mladen Horvat iznio je slijed događaja, kao i aktivnosti koje je Općina Nedelišće sa Stožerom za zaštitu i spašavanje te općinskom civilnom zaštitom poduzela uoči i tijekom nedavne poplave koja je zadesila dio naselja Pušćine. Rekao je kako je predvidiva vrijednost nastale štete oko 22 milijuna kuna, od čega oko 16 milijuna kuna kod fizičkih osoba, oko 4,5 milijuna kuna kod pravnih osoba te oko 350.000 kuna na poljoprivrednim površinama. Nakon što posebno povjerenstvo utvrdi što se sve i kada zbivalo i tko je u čemu na koji način sudjelovao, predložit će da se održi sjednica Vijeća na kojoj će informacija o poplavi u Pušćinama biti posebna točka dnevnog reda ili će se tome posvetiti tematska sjednica Vijeća. S obzirom da se već idući tjedan očekuje pomoć od Vlade RH i da se skupljaju sredstva pomoći na posebnom računu, izvijestio je kako je imenovao posebno povjerenstvo koje će sukladno nastaloj šteti proporcionalno određivati iznos pomoći koja će se isplaćivati na račune stradalih u poplavi. Zahvalio je svima koji su na bilo koji način sudjelovali u zaštiti i pomoći prilikom ovog nesretnog događaja.

Potpora i suglasnost za zaduživanje Međimurskih voda d.o.o.

Vijećnici su prihvatili Odluku o sklapanju Sporazuma u potpori od strane jedinica lokalne samouprave i Europske banke za obnovu i razvoj te Odluku o davanju suglasnosti na zaduživanje Međimurskih voda d.o.o. Ovakve odluke već su donijeli gradovi Prelog i Čakovec s ciljem da se Međimurskim vodama d.o.o. omogući kreditno zaduživanje u svrhu izgradnje kanalizacijskog sustava Novo Selo na Dravi u iznosu od 75 milijuna kuna. Općina Nedelišće u zaduživanju nema nikakvih obveza, ali je kao jedan od većinskih vlasnika tvrtke trebala dati potporu realizaciji kreditnog zaduživanja koje će otplaćivati Hrvatske vode i Grad Čakovec. Davanjem potpore ovom projektu omogućava se i izgradnja i dovršetak kanalizacijskog sustava u preostalih osam naselja općine Nedelišće do 2016. godine.

Treće izmjene i dopune općinskog proračuna

Vijećnici su prihvatili Odluku o 3. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu. Sveukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci smanjuju se s planiranih 23.026.500 kuna za 3.165.000 kuna na 19.861.500 kuna. Osnovni razlog smanjenja općinskog proračuna je izostanak očekivanih potpora u iznosu od 2.629.500 kuna, i to od strane Ministarstva kulture u iznosu od 1.050.000 kuna, Fonda za zaštitu okoliša 100.000 kuna, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva od 1.077.600 kuna te Fonda za energetsku učinkovitost od 440.500 kuna zbog nemogućnosti realizacije ovog projekta do kraja godine. Sukladno smanjenju prihoda umanjeni su i rashodi po pojedinim stavkama, a najvećim dijelom kod mjesnih odbora.

Zbog usvajanja izmjena i dopuna proračuna na sjednici su prihvaćene i odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Proračun Općine Nedelišće za 2013. godinu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2013. godinu. Temeljem procjene proračunskih prihoda i financiranja planiranih javnih izdataka za područje općine Nedelišće proračunom su za 2013. godinu planirani prihodi i primici te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 21.924.000 kuna. Planiranim proračunom osiguravaju se praćenje obveza kapitalnih investicija izgradnje Turističko-sportsko-rekreacijskog parka Trate u Nedelišću, provođenje programa energetske učinkovitosti, održavanje i uređenje društvenih domova, održavanje komunalne infrastrukture, te gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće. Također, proračunom je osigurano održavanje dosadašnje razine standarda javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, socijalnoj zaštiti, zdravstvu, zaštiti i spašavanju te protupožarnoj zaštiti i za deset posto manjom visinom standarda javnih potreba u kulturi, sportu i djelovanju udruga građana. Vijećnici su prihvatili i projekciju općinskog proračuna za 2014. godinu u iznosu od 24.538.000 kuna te za 2015. godinu u iznosu od 24.786.000 kuna.

Programi javnih potreba udruga te javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici Vijeća prihvaćena je Odluka o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2013. godinu kojom se za 44 udruge u proračunu osigurava 279.000 kuna. Prihvaćena je i Odluka o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu prema kojoj će se u proračunu planirati ukupno 309.000 kuna. Od toga za redovnu djelatnost KUU Seljačka sloga Nedelišće, Pjevački zbor «Josip Vrhovski» i Puhački orkestar općine Nedelišće 224.000 kuna, a za javne programe, odnosno Međimursku popevku i Božićni koncert 85.000 kuna.

Također je prihvaćena i Odluka o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu kojom se u proračunu planiraju ukupna sredstva u iznosu od 1.059.000 kuna. Od toga za aktivnosti 25 sportskih klubova i udruga 467.000 kuna, a za tekuće donacije SRC, sufinanciranje olimpijskih igara, kampa Sportsko ljeto te za troškove dvorane za sportske udruge 350.000 kuna.

Socijalni program Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojen Socijalni program Općine Nedelišće za 2013. godinu koji je utvrđen u svrhu zadovoljavanja osnovnih potreba socijalno ugroženih kategorija građana koji bi se zbog različitih okolnosti našli potrebni socijalne zaštite i pomoći. Proračunom su za Socijalni program osigurana ukupna sredstva u iznosu od 631.500 kuna, što je povećanje u odnosu na ovu godinu.

Program gradnje objekata uređaja komunalne infrastrukture

Vijećnici su prihvatili Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu po naseljima Općine Nedelišće. Programom su za gradnju javnih površina planirana sredstva u iznosu od 205.000 kuna, gradnju nerazvrstanih cesta 970.000 kuna, za groblja 70.000 kuna, za gradnju javne rasvjete 1.349.500 kuna od čega 1.260.000 kuna za projekta energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna, odnosno ukupno 2.624.500 kuna na području općine Nedelišće.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Na sjednici je prihvaćen i Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu za sva naselja Općine Nedelišće gdje su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.616.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 98.800 kuna, za čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 332.500 kuna, za održavanje javnih površina 495.500 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 274.200 kuna te javne rasvjete 415.000 kuna.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Usvojenim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području općine Nedelišće za 2013. godinu planirana je gradnja građevina za javnu vodoopskrbu vrijednosti od 1.795.000 kuna te gradnja građevina za javnu odvodnju vrijednosti od  119.309.609 kuna, što se odnosi na izgradnju razdjelnog sustava javne odvodnje za preostalih osam naselja na području općine Nedelišće.

Prodaja nekretnine u Nedelišću

Vijećnici su prihvatili Odluku o prodaji nekretnine u Nedelišću u Ulici Augusta Šenoe. Radi se o zemljištu u općinskom vlasništvu, namijenjenom stambenoj izgradnji sa svom potrebnom infrastrukturom površine 1.036 metara četvornih. Zbog iskazanog interesa za kupnju zemljište će se prodavati putem javnog nadmetanja, a početna cijena iznosi 124,58 kuna po metru četvornom.

Davanje u zakup krovova zgrada za sunčane elektrane

Prihvaćena je i Odluka o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Općine Nedelišće za montažu sunčanih elektrana. Općina u svom vlasništvu ima objekte domova kulture, sportske domove, poslovne zgrade i dječji vrtić od kojih pojedini imaju pogodne krovne površine koje je moguće iskoristiti za izgradnju postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije, odnosno sunčanih elektrana. Krovovi tih zgrada dali bi se u zakup zainteresiranim investitorima na rok od 14 godina prema uvjetima propisanim ovom odlukom te će se objaviti javni natječaj za davanje u zakup takvih krovnih površina.

Realizacija projekta Aton i potreba izgradnje nove škole

Na sjednici je direktor tvrtke Aton d.o.o. mr. sc. Stevo Tkalčec podnio informacije vezane uz analizu realizacije projekta Sportsko-gimnastičkog centra Aton i obrazloženje potrebe izgradnje nove škole u okviru Sportsko-rekreacijske zone «Sjever» Nedelišće. Analizom su obuhvaćeni provedba elaborata i ugovora koje su u partnerskom odnosu potpisali Općina Nedelišće i tvrtka Aton kako bi se realizirao ovaj sportski objekat te poštivanje međusobnih obveza, a utvrđeni su i razlozi koji govore u prilog izgradnji nove škole radi uvođenja jednosmjenske nastave gdje bi se koristila polivalentna dvorana Atona, dok bi sadašnju zgradu preuzela općina za svoje potrebe. Zaključeno je da se osnuje povjerenstvo kako bi se utvrdilo koje stavke ugovora treba realizirati sukladno nastalim okolnostima, utvrdit će se mogućnost proglašenja SGC Aton objektom od javnog interesa da bi se tvrtku moglo osloboditi pojedinih općinskih davanja te će se tražiti od nadležnih da se što prije pokrene postupak za izgradnju nove škole gdje je Općina Nedelišće već ispunila sve potrebne preduvjete.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće