Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 15. ožujka 2012., održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger upozorio je kako unatoč organiziranom odvozu i zbrinjavanju smeća još uvijek postoje pojedinci i pravne osobe koji smeće ostavljaju na nedozvoljen način u prirodi, no oni iza sebe ostave i «podsjetnice» po kojima se može utvrditi o kome se radi. Zatražio je da mu se u pisanom obliku odgovori koliko su u 2011. godini komunalni djelatnik, nadzornik prirode ili građani podnijeli prijava protiv takvih osoba, koliko je pokrenuto prekršajnih postupaka i koliko je naplaćenih kazni s te osnove. Potaknut primljenim izvješćem o prihodima i troškovima organizacije Božićnog koncerta, u kojem se navodi iznos iz općinskog proračuna, a u izvješću je prikazan značajan gubitak, predložio je da ubuduće sva izvješća u kojima se navode sredstva općinskog proračuna budu sastavni dio dnevnog reda sjednice Vijeća.

Spomenuvši kako je prošle godine na razini Međimurske županije zatvoreno oko 300 obrta, a na razini općine Nedelišće 29, potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je zamjenika načelnika Vitomira Kirića, zaduženog za gospodarstvo, hoće li gospodarstvenici s područja općine, odnosno županije, sudjelovati na sajmu u Münchenu. S obzirom na skori ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pitao je pripremaju li se općinski gospodarstvenici za uvjete poslovanja i tržište koje im se time otvara kako ne bi došlo do njihovog daljnjeg propadanja.

Vijećnica Dijana Posavec pitala je pripremaju li se u Općini Nedelišće projekti za skore Vladine natječaje za postizanje energetske učinkovitosti u općinskim objektima, a proslijedila je i upit građana kojima nije jasno zbog čega bez obzira na veličinu gradilišta moraju platiti jednaki iznos komunalnog doprinosa za infrastrukturu u produžetku Ulice Ognjena Price u Nedelišću zbog čega su neki odustali od gradnje. Konstatiravši kako je iz izvješća Pjevačkog zbora «Josip Vrhovski» Nedelišće o prihodima i troškovima organizacije Božićnog koncerta vidljiv velik gubitak, a u čijem je sufinanciranju značajnim dijelom sudjelovala i Općina sredstvima proračuna, pitala je tko će pokriti nastali gubitak.

 Odgovarajući na pitanja, zamjenik načelnika Vitomir Kirić rekao je kako poduzetnici s područja Općine, a koliko mu je poznato i s područja Županije, na sajmu u Münchenu neće sudjelovati kao izlagači nego se organiziraju da posjete sajam. Rekao je kako će nekolicina poduzetnika s područja Općine sudjelovati na skorašnjem sajmu u Splitu. Odgovorio je kako Općina Nedelišće u suradnji s Udrugom poduzetnika i obrtnika Općine Nedelišće organizira susrete i seminare za njih, te ih se potaknulo da se udruže kako bi mogli konkurirati na pojedinim projektima na razini Općine ali to ide vrlo teško.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako Općina Nedelišće priprema projekte za natječaje za postizanje energetske učinkovitosti i to će moći učiniti na onima u vlasništvu Općine za koje postoji građevna dozvola, dok će se pojedini prijaviti u drugoj fazi jer za njih ne postoji potrebna dokumentacija koju treba prethodno ishoditi.

Što se tiče plaćanja komunalnog doprinosa za parcele u produžetku Ulice Ognjena Price u Nedelišću, rekao je kako su ti ugovori izvan snage više od godinu dana i svi koji tamo žele graditi mogu to odmah i početi ako imaju potrebnu dokumentaciju. Rekavši kako tu ima dosta nerazumijevanja podsjetio je kako se komunalnu infrastrukturu u spomenutoj ulici najprije željelo graditi sredstvima iz tog doprinosa, ali se od toga odustalo, pa je infrastruktura izgrađena sredstvima javnih poduzeća i Općine Nedelišće.

Načelnik se složio da ubuduće financijska izvješća programa u kojima su istaknuta sredstva općinskog proračuna budu na dnevnom redu Vijeća, a za iskazani manjak u organizaciji Božićnog koncerta rekao je kako će ga pokriti organizator PZ «Josip Vrhovski» iz drugih vlastitih sredstava.

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić»

Vijećnici su primili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće za 2011. godinu. U prošloj godini vrtić je imao oko 160 korisnika usluge, a u ekonomskoj cijeni vrtića od 1.200 kuna mjesečno 53 posto sufinancirala je Općina Nedelišće, a 47 posto roditelji. Vrtić je u 2011. godini ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 2.314.027,73 kuna te rashode u iznosu od 2.260.231,15 kuna, što je rezultiralo pozitivnim poslovanjem.

Izvješće o radu načelnika

Na sjednici su vijećnici prihvatili polugodišnje Izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za drugo polugodište 2011. godine. U izvješću načelnik pojašnjava što je sve učinjeno na području općine u pojedinim područjima djelovanja. Daje prikaz važnijih podataka o izvršenju općinskog proračuna te planiranih poslova i projekata za 2011. godinu. Unatoč većoj krizi naglašava kako je za razliku od prijašnjih godina kada je bilo puno posla na pripremi programa, u drugoj polovici 2011. započelo ili se završilo s određenim projektima u komunalnoj infrastrukturi, objektima sporta i kulture, na području društvenih djelatnosti i ostaloga što je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave.

Izvješće i program Socijalnog vijeća

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća za 2011. godinu te Socijalni program za 2012. godinu.

Socijalno vijeće prošle je godine zaprimilo 86 zahtjeva za dodjelu socijalne pomoći od čega je pozitivno riješeno njih 66. Za različite oblike pomoći utrošeno je 494.624,74 kn.

Prihvaćenim Socijalnim programom za 2012. godinu predviđaju se isti oblici pomoći i uvjeti za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, dok su u općinskom proračunu za to predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 610.000,00 kuna.

Obračun proračuna za 2011. godinu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za 2011. godinu. U prošloj godini ostvareni su sveukupni prihodi i primici u iznosu od 18.665.733,66 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 17.815.963,57 kuna, što je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 849.770,09 kuna. Unatoč produbljenju krize i padu pojedinih izvornih i drugih prihoda, racionalnim poslovanjem u Općini Nedelišće ostvaren je višak prihoda, a svi su planirani programi realizirani u okviru predviđenih mogućnosti. Više pripremljenih projekata konačno je realizirano ili je započeto, kao što je izgradnja SRC Trate u Nedelišću, održane su sve manifestacije, pokriveni troškovi rada mnogobrojnih udruga i klubova te se pomoglo i Mesapu d.o.o. da ne bilježi gubitak na kraju godine kako bi mogao servisirati svoja dugovanja. Nije se uspjelo u ostvarenju programa energetske učinkovitosti kod javne rasvjete jer je poništen natječaj, a prvi put veći dio godine zbog promjene Zakona o financiranju vodnog gospodarstva sredstva naknade za razvoj i naknade za razvoj u svrhu zaštite izvorišta nisu prikazana u općinskog proračunu, nego se vode na posebnom kontu trgovačkog društva kojem je povjerena vodoopskrba.

Izvješće o zbrinjavanju otpada

Prema novim zakonskim propisima načelnik je podnio Izvješće o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće za 2011. godinu koje su vijećnici jednoglasno prihvatili. Uz postojeći Plan gospodarenja otpadom za područje općine Nedelišće od ukupnog broja domaćinstava, njih 3.677, organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćeno je 2.926 domaćinstava. Kroz sustav odvojenog skupljanja otpada, koji provodi odabrani koncesionar, sveukupno je lani zbrinuto 1.483.875 tona otpada s područja općine. U izvješću je posebno istaknuta problematika odvoza i zbrinjavanja otpada u okolici naselja Parag, što se nastoji riješiti u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izvršenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina

Na sjednici je prihvaćeno i Izvješće o izvršenju Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Nedelišće u 2011. godini. Prošle godine izgrađene su građevine za javnu vodoopskrbu ukupne vrijednosti od 314.793,92 kn, te građevine za javnu odvodnju vrijednosti 8.363.596,69 kuna. Za to su korištena sredstva naknade za priključenje i razvoj, sredstva proračuna, sredstva utvrđena posebnim propisima, Hrvatskih voda te državnog proračuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području općine Nedelišće. Za odvodnju oborinskih voda utrošeno je 73.321,56 kuna, za čišćenje javnih površina 12.433,24 kuna, za održavanje javnih površina 344.653,35 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 360.792,18 kuna te za javnu rasvjetu 344.038,64 kuna, odnosno sveukupno 1.135.238,97 kuna. Za spomenute troškove korištena su sredstva naplaćene komunalne naknade.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Vijećnici su prihvatili i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2011. godinu. Za gradnju javnih površina utrošeno je 498.847,58 kuna, za gradnju nerazvrstanih cesta 1.580.060,60 kuna, za groblja 43.151,85 kuna, javnu rasvjetu 464.432,16 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 18.449,86 kuna ili ukupno 2.604.942,05 kuna. Za spomenute troškove korištena su sredstva komunalnog doprinosa, općinskog proračuna i drugih zakonom propisanih izvora.

Izmjene Prostornog plana

Prihvaćena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjene i dopune Prostorog plana uređenja Općine Nedelišće. Izmjene su potaknute na temelju više zahtjeva, među ostalim zbog utvrđivanja prostora i uvjeta za gradnju solarnih elektrana, za gradnju višenamjenske zgrade za znanstvena istraživanja i druge aktivnosti radi popularizacije šuma i očuvanja šumskih zajednica, spomen kuće stradalom policajcu, centra za autizam, postroživanja uvjeta za postavu antenskih stupova i drugih potreba.

Imenovanja ulica

Vijećnici su prihvatili odluke o imenovanju ulica u Nedelišću pa će se tako u Privrednoj zoni zvati Gospodarska ulica, koridor prema području sportsko-rekreacijske namjene, kompleksu nogometnog i atletskog stadiona Sportska ulica, a koridor za stambenu namjenu, novu osnovnu školu i doma za starije i nemoćne osobe Ulica Josipa Vrhovskog.

Pravilnik Plana zelenog djelovanja

Na sjednici je prihvaćen novi Pravilnik za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Nedelišće u sklopu projekta Zelena agenda – Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće. Njime se utvrđuju ciljevi, kriteriji i uvjeti za davanje sredstava iz općinskog proračuna projektima koji pridonose ostvarenju programa iz Plana zelenog djelovanja.

Zamjena i kupnja nekretnina

Vijećnici su prihvatili Odluku o zamjeni nekretnine u općinskom vlasništvu u Dunjkovcu za nekretninu u privatnom vlasništvu u Nedelišću u Zavrtju uz uvjet da vlasnik doplati Općini Nedelišće razliku procijenjene vrijednosti nekretnine u Dunjkovcu. Općina Nedelišće na ovaj će način moći zaokružiti površinu jedne parcele u Privrednoj zoni u Nedelišću i dati je u gospodarsku funkciju za što već postoji interes.

 Prihvaćenom odlukom o kupnji nekretnina u Dunjkovcu omogućit će se formiranje uličnog koridora za pristup stambenom dijelu novog dijela naselja Ciglenice.

Imenovanje sudaca porotnika

Na sjednici je prihvaćen zaključak da se za suce porotnike Općinskog suda u Čakovcu predlože Mira Paić i Simona Borko iz Nedelišća te Josip Debelec iz Pušćina.

Akcija «Više cvijeća – manje smeća»

Sa sjednice Vijeća upućen je poziv svim građanima i udrugama da se uključe u ovogodišnju akciju čišćenja i uređenja okoliša poznatiju pod nazivom «Više svijeća - manje smeća». Akcija će se održati u subotu, 30. ožujka 2012., u svim naseljima općine, a koordinirat će je nadležni općinski komunalni ured.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće