Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 21. prosinca 2011., održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Ceilinger pohvalio je organizaciju predstavljanja Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće na kojoj je sudjelovao i britanski veleposlanik, ali je uputio kritiku vijećnicima s obzirom da je na predstavljanju sudjelovalo samo dvoje vijećnika. Ujedno je izrazio nezadovoljstvo primljenim odgovorom od strane međimurskog župana vezanim uz njegovo pitanje o Programu provođenja mjera zaštite i sanacije izvorišta u Međimurju jer se ništa konkretno nije napravilo u zaštiti vodocrpilišta Nedelišće.

Vijećnik Josip Debelec rekao je kako grupa mještana Pušćina smatra da je potrebno izmještanje prepumpne stanice kod Ciglenica zbog bojazni da će se iz nje širit smrad, za što su  uputili i peticiju Općini Nedelišće te je pitao što se može poduzeti po toj problematici. Zanimalo ga je što se može učiniti vezano uz neodržavano i zapušteno gruntište kod Područne škole Pušćine.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je može li se građanima, koji su uplatili naknadu za kanalizaciju prije donošenjaOdluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, vezane uz Vladinu Uredbu o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, izvršiti povrat razlike uplaćenih sredstava te je pitao što je s nastavkom geodetskog snimanja katastarskih općina.

Vijećnik Radovan Marčec iznio je prijedloge vezane uz uređenje prostora kod platane na Trgu Republike u Nedelišću gdje bi se otkupile dvije kuće, a čitav prostor hortikulturno uredio.

Vijećnica Dijana Posavec također je pohvalila organizaciju predstavljanja Plana zelenog djelovanja te Božićnog koncerta. Od načelnika Mladena Horvata zatražila je odgovor vezano uz dogovor o prioritetnim programima postignut na razini županije, od zamjenika načelnika Vitomira Kirića koliki su bili troškovi izgradnje tri drvene kućice za suvenirnice i voditelja suvenirnice, i to u pisanom obliku, dok je od zamjenika načelnika Darka Danie zatražila odgovor o prihodima i rashodima snimanja emisije Lijepom našom i održavanja Božićnog koncerta.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako će se prepumpna stanica preseliti na mjesto gdje će najmanje smetati kako građani ne bi osjećali smrad, te da će općinska komunalna služba počistiti neodržavano gruntište kod škole, a račun za obavljene poslove dostaviti vlasnicima.

Vezano uz povrat razlike sredstava uplaćenih za kanalizaciju, rekao je kako se to ne može učiniti jer se moraju poštivati donesena odluka i Vladina Uredba.

Što se tiče geodetsko-katastarske izmjere, ovih dana je na snagu stupila nova katastarska i zemljišna knjiga. Time je u potpunosti izvršen prvi dio izmjere za cca. 50% teritorija Općine Nedelišće. Za preostali dio priprema se financijska konstrukcija u kojoj sudjeluju država, lokalna jedinica i građani. Izvjestan je nastavak  izmjere u 2013. godini.

Što se tiče uređenja prostora kod platane u Nedelišću odgovorio je kako je Općina već obavila razgovore vezane uz mogući otkup dvije kuće, ali su vlasnici tražili velika sredstva. Rekao je kako Općina uređenje ovog dijela trga ne može sama financirati ali da će se uložiti sredstva u pripremu projekta, odnosno dokumentaciju za pristupne fondove za 2013. godinu.

Zamjenik načelnika Darko Dania odgovorio je kako su prihodi za snimanje emisije Lijepom našom iznosili 54.630 kuna, a rashodi 56.000 kuna, dok se za Božićni koncert, za koji je prodano oko 2.000 ulaznica, još radi obračun.

Druge izmjene i dopune proračuna

Vijećnici su prihvatili Odluku o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2011. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici u iznosu od 21.289.000 kuna smanjeni su za 1.946.500 kuna na 19.342.500 kuna. Osnovni razlog smanjenja proračuna je pomak u korištenju kredita od zaduženja u iznosu od 1.275.000 kn planiranih za prometnice u SRC Trate Nedelišće koji će se početi koristiti iduće godine. Uz to, došlo je i do smanjenja prihoda od potpora u iznosu od 379.000 kuna te prihoda od nefinancijske imovine za 667.000 kuna.

Proračun za 2012. godinu

Na sjednici su vijećnici prihvatili Proračun Općine Nedelišće za 2012. godinu. Njime su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 20.384.000 kuna. Proračunom su planirana sredstva za predstavnička i izvršna tijela, mjesnu upravu i samoupravu u iznosu od 8.716.000 kuna od čega za mjesne odbore 4.661.000 kuna, za Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo 5.253.000 kuna, za društvene djelatnosti 5.704.000 kuna te za Upravni odjel za financije i proračun u iznosu od 711.000 kuna.

Prihvaćenim Proračunom osiguravaju se praćenje obveza kapitalnih investicija izgradnje Turističko-sportsko-rekreacijskog parka Trate u Nedelišću, provođenje programa energetske učinkovitosti, održavanje i uređenje društvenih domova, gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i održavanje komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće. Uz to, osigurano je održavanje dosadašnje razine standarda javnih potreba u području predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, zdravstva, zaštite i spašavanja te protupožarne zaštite.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, ovaj put on je izrađen na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razini podskupine. Osnovni razlog usvajanja proračuna na manjoj, trećoj razini računskog plana, u odnosu na dosadašnje proračune je taj što proračun na detaljnoj razini nije pružao korisnicima dovoljno fleksibilnosti u upravljanju odobrenim sredstvima i stoga nije pridonosio postizanju boljih rezultata u provođenju programa, te većoj učinkovitosti i djelotvornosti u pružanju javnih usluga.

Uz Proračun, vijećnici su prihvatili i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2012. godinu.

Projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu

Na sjednici su prihvaćene projekcije Proračuna Općine Nedelišće za 2013. i 2014. godinu. Tako se za 2013. godinu predviđa proračun u ukupnom iznosu od 19.508.000 kuna, a za 2014. godinu u iznosu od 20.410.000 kuna.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Vijećnici su prihvatili Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2012. godinu u vrijednosti od 2.926.000 kuna, za što se sredstva osiguravaju iz komunalnog doprinosa i općinskog proračuna. Za gradnju javnih površina planira se 585.000 kuna, za gradnju nerazvrstanih cesta 1.293.000 kuna, za groblja 295.000,00 kuna, javnu rasvjetu 723.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Na sjednici je prihvaćen Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini na području općine Nedelišće, za što se planira ukupno 1.738.000 kuna sredstava iz općinskog proračuna i komunalne naknade. Za odvodnju oborinskih voda planirano je 59.000 kuna, za čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 325.500 kuna, za održavanje javnih površina 515.400 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta 401.600 kuna te za javnu rasvjetu 436.500 kuna.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Vijećnici su prihvatili Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Nedelišće za 2012. godinu. Planirana je gradnja građevina za javnu vodoopskrbu vrijednosti 482.000 kuna, te gradnje građevina za javnu odvodnju predviđene vrijednosti radova u iznosu od 10.815.970 kuna. Planirani izvori financiranja za ove potrebe uglavnom se odnose na naknade za priključenje, razvoj, razvoj na uslužnom području, razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće te iz općinskog proračuna, drugih izvora prema posebnim propisima i od Hrvatskih voda.

Dopuna Odluke o potrebi uvođenja naknade za razvoj radi zaštite izvorišta

Vijećnici su prihvatili Odluku o dopuni Odluke o potrebi uvođenja naknade za razvoj radi zaštite izvorišta Nedelišće. Nakon što su Općinsko vijeće i Skupština Međimurske županije donijeli Odluku o potrebi uvođenja naknade za razvoj radi zaštite izvorišta kojom se sredstva naknade raspoređuju za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje, sada se predlaže da se ta sredstva mogu koristiti i za izgradnju sustava javne vodoopskrbe u naseljima Općine Nedelišće.

Produljenje koncesije

Na sjednici je prihvaćena Odluka o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Nedelišće. S obzirom na istek ugovora i neprihvatljivost drugih predloženih mogućnosti, koje bi značile veliko povećanje cijene pogrebnih poslova za krajnjeg korisnika usluga, odlučeno je da se produže ugovori sa sadašnjim koncesionarima do kraja 2013. godine. Tako će spomenute poslove za groblje u Nedelišću i nadalje obavljati koncesionar «Latica» Nedelišće, a za groblje u Gornjem Hrašćanu i Macincu koncesionar «Palma» iz Gornjeg Hrašćana.

Sufinanciranje smještaja djece u predškolskim ustanovama

Vijećnici su na prijedlog načelnika prihvatili Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području općine Nedelišće. Odluka je inicirana od Hrvatske stranke umirovljenika na način da se sufinanciranje smještaja djece u jaslice i vrtić utvrdi prema jednakim mjerilima za svu djecu s područja općine. Tako će Općina sufinancirati trošak smještaja djece u predškolske ustanove u visini koja odgovara iznosu od 50 posto ekonomske cijene smještaja djeteta u vrtiću u Nedelišću. To znači da će se i za djecu s područja općine Nedelišće koja su smještena u jaslice ili vrtiće izvan općine sufinancirati polovica cijene, kao i za vrtić u Nedelišću, uz obvezu da se najprije popune mjesta u vrtiću u Nedelišću, a zatim izvan njega.

Prodaja nekretnina u Črečanu

Na sjednici je prihvaćena Odluka o prodaji nekretnina u Črečanu. Radi se o šest parcela namijenjenih za stambenu izgradnju s pomoćnim građevinama ukupne površine 8.746 metara četvornih. Početna cijena za zemljište je 60,00 kuna po četvornom metru.

Sustav zaštite i spašavanja

Vijećnici su prihvatili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja. Analizom, koju je pripremio Stožer zaštite i spašavanja Općine Nedelišće, utvrđeno je kako je spomenuti sustav tijekom 2011. organizacijski i provedbeno značajno unaprijeđen. U cilju daljnjeg poboljšanja organizacije i razvoja sustava, Stožer je utvrdio pojedinačne smjernice za koje će se osigurati potrebna sredstva u općinskom proračunu.

Božićno-novogodišnja čestitanja

Na kraju sjednice općinski načelnik Mladen Horvat zahvalio je svim vijećnicima na suradnji i radu tijekom 2011. godine, te je svim vijećnicima, djelatnicima općinske uprave i svim građanima Općine Nedelišće zaželio sretan Božić te puno uspjeha u životu i radu u 2012. godini.

Božićno-novogodišnje čestitke uputili su i predstavnici svih stranaka i lista zastupljenih u Općinskom vijeću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće