Sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U petak, 25. veljače 2011., održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnica Dijana Posavec je, podsjetivši na zakonsku zabranu pušenja, rekla kako rijetko dolazi u općinu ali da je primijetila da se u općinskim prostorima puši te je pitala zašto se još puši i tko to čini.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš je, podsjetivši kako je u Općini učinjeno sve na skupljanju i zbrinjavanju otpada, rekao kako još ima onih koji smeće ostavljaju na za to nedopuštenim mjestima te je pitao što po tom pitanju poduzima rendžer kojem Općina Nedelišće sufinancira polovicu osobnog dohotka i ima li kakvih prijava i opomena i rezultata u kažnjavanju ovih djela? Pitao je što je s izborom direktora Mesapa d.o.o.?

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako ima slučajeva da se u općinskim prostorima ponekad zapali cigareta, što je neprimjereno, te je rekao kako se to više neće događati.

Odgovorio je kako na žalost još ima građana koji smeće ostavljaju na nedozvoljenim mjestima i da uz komunalnog redara na tome radi i rendžer. On je evidentirao pojedine prekršitelje i podnio prijave ali se naplata ne može izvršiti jer se radi najvećim dijelom o pripadnicima romske nacionalne manjine. Kazne se zbog njihovog materijalnog statusa ne mogu provesti pa će se organizirati sastanak s onima koji mogu utjecati na pojedina zakonska rješenja da se ona izmijene u smislu da se mogu primjenjivati u stvarnosti na terenu.

Vezano uz imenovanje direktora Mesapa d.o.o., rekao je kako će Međimurska županija, kao većinski suvlasnik tvrtke, od strane županijskog ureda imenovati direktora koji će voditi tvrtku i biti na financiranju od Županije, te da će u tvrtki ostati još jedan stalno zaposleni djelatnik. Dodao je kako će se pri kadroviranju Mesapa d.o.o. voditi načelom samoodrživosti što je rješenje koje proizlazi iz modela djelovanja ove tvrtke s kojim su se složili njezini osnivači.

Strateški plan razvoja Općine Nedelišće

Vijećnici su s većinom glasova prihvatili Strateški plan razvoja Općine Nedelišće za razdoblje od 2011. do 2020. godine. Nakon sličnog plana iz 2004. godine, koji se odnosio na gospodarski razvoj, u nastajanju ovog dokumenta sudjelovala je veća skupina zainteresiranih podijeljenih u radne skupine za pojedina područja. To je, dakle, drugi takav dokumenat kojim se usmjerava budući razvoj Općine Nedelišće. Planom je utvrđena nova vizija Općine Nedelišće kao «društveno odgovorne sredine za kvalitetni život građana i poželjne investicijske destinacije s očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom». Razvojni prioriteti u planiranom razdoblju su razvoj poduzetništva, poljoprivrede, turizma, komunalne infrastrukture, planiranje i uređenje prostora, razvoj društvenih djelatnosti, integracija Roma u društvo, zaštita okoliša i prirode te obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost. Svaki je od razvojnih prioriteta razrađen u programe i projekte s utvrđenim aktivnostima, svrhom i ciljevima, razvojno je podijeljen u tri razdoblja te je usklađen sa Županijskom razvojnom strategijom Međimurske županije. U raspravi je podržano donošenje ovog plana, izražena je sumnja da se kao i kod prvog plana mnoge aktivnosti neće izvršiti, ali je istaknuto kako je njegovo postojanje važno kao podloga u izradi projektno-tehničke dokumentacije i projekta u svrhu kandidiranja za sredstva predpristupnih te kasnijih fondova Europske unije gdje se traže konkretni i gotovi projekti.

Imenovanje ravnateljice vrtića

Na sjednici je na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće za ravnateljicu vrtića ponovno imenovana Danica Korunek iz Nedelišća. Njoj će ovo biti treći četverogodišnji mandat na mjestu ravnateljice vrtića.

Veća općinska izdvajanja za vrtić

Vijećnici su prihvatili Odluku o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području općine Nedelišće. Kako se ekonomska cijena boravka djece u Dječjem vrtiću «Zvončić» Nedelišće u ovoj godini povećala na 1.200,00 kuna, Odlukom se mijenja iznos koji za smještaj izdvaja Općina, odnosno roditelji. Do sada su po pola iznosa sufinancirali općina i roditelji djece, a sada je odlučeno da Općina u sufinanciranju troškova smještaja djece sudjeluje sa 53 posto, a roditelji s preostalim iznosom. Prema Odluci, roditelji će s povećanjem ekonomske cijene plaćati 25 kuna više, a Općina Nedelišće 95,00 kuna po djetetu mjesečno više.

Izmjene i dopune prostorno-planske dokumentacije

Na sjednici su prihvaćene Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće, Odluka o donošenju II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja stambene zone «Zavrtje» u Nedelišću, Odluka o donošenju II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja naselja Parag te Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće «Mesap» i SRC «Sjever». Izmjene i dopune ovih prostorno-planskih dokumenata donose se radi usklađenja korištenja i namjena pojedinih područja, stvaranja mogućnosti izgradnje građevina kao što su dom za starije i nemoćne osobe, nova škola i teniska igrališta u Nedelišću, proširenje gospodarskih zona, izgradnja infrastrukture, a u Paragu radi mogućnosti legalizacije pojedinih postojećih građevina.

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Vijećnici su prihvatili Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nedelišće za k.o. Nedelišće i k.o. Kuršanec.

Radi se o zemljištu ukupne površine od 108,5 hektara podijeljenom u osam blokova za koje su kao najpovoljnije izabrane ponude Zdenka Marčeca iz Nedelišća za tri bloka zemljišta, Davora Zamude, Dragana Zdoleca, Marina Posavca i Damira Posavca, svi iz Pušćina, za po jedan blok te Nenada Marčeca iz Nedelišća za jedan blok zemljišta. Zakupnici će na ime zakupa godišnje plaćati ukupno 157.169,84 kuna zakupnine.

Komunalni doprinos

Na sjednici je usvojena Odluka o II. izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće.

Osim usklađenja sa Zakonom o vodama i Odlukama o naknadama iz cijene vode koje je donijela Županijska Skupština Međimurske županije dolazi do izmjena utvrđenih vrijednosti komunalnog doprinosa za stambenu zonu VII., a odnosi se na stambeno područje Slakovec-Zavrtje.

Zaduživanje Općine Nedelišće

Kako zbog izmjene prostorno planske dokumentacije nije došlo da zaduživanja Općine Nedelišće po odluci iz rujna prošle godine u svrhu izgradnje infrastrukture, vijećnici su prihvatili novu Odluku o zaduživanju Općine Nedelišće kreditnim iznosom od 2.800.000,00 kuna. I ova će se sredstva koristiti namjenski za izgradnju infrastrukture, odnosno za izgradnju ceste u Ulici O. Price i izgradnju pristupne ceste za dom za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, pristupne ceste Gospodarske zone istočno od Macinca, ceste za ulicu u Ciglenicama u Dunjkovcu, ceste i trafostanice s priključnim dalekovodom za Turističko sportski park «Trate» Nedelišće i rekonstrukciju Ulice M. Tita u Nedelišću.

Ocjenjivanje službenika i namještenika

Na sjednici je prihvaćen Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Nedelišće. Pravilnik je izrađen sukladno zakonskoj obvezi, a njime su razrađeni kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika prema stručnosti, kreativnosti i samoinicijativnosti u izvršavanju poslova, kvaliteti i opsegu obavljenih poslova i pridržavanja zadanih rokova te poštivanju radnog vremena. Pravilnikom je utvrđen i način provođenja ocjenjivanja koje se provodi do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće