Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U srijedu, 24. studenoga 2010., održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnik Josip Debelec upozorio je na problem šteta i uništavanja usjeva od strane divljih svinja, naročito na površinama uz Dravu, te je pitao mogu li se i kome poljoprivrednici obratiti za naknadu štete.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je da se vijećnicima u pisanom obliku dostave podaci o zaposlenima u općinskoj upravi s podacima o poslovima koje obavljaju i iznosima bruto plaća, i to usporedno sa starim i novim koeficijentima.

Vijećnica Gordana Vucković pitala je tko je i zbog čega promijenio odluku Vijeća o nazivu trgovačkog društva u općinskom vlasništvu koju je na posljednjoj sjednici donijelo Vijeće.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš pitao je radi li se u Općini na tome da se postojeća tijela javne rasvjete zamijene s novim led žaruljama koje donose velike uštede u potrošnji električne energije.

Vijećnik Josip Ceilinger, ujedno i predsjednik Odbora za provedbu Zelene agende i sam lovac, odgovorio je kako se na području općine, na kojem djeluju dva lovačka društva, unatrag nekoliko godina povećao broj divljih svinja kojih nekada ovdje nije bilo. Štetu, koje uzrokuju na poljoprivrednim kulturama, vlasnici zemljišta ili korisnici trebaju odmah po njezinom nastanku prijaviti lovačkom društvu na čijem se području nalazi zemljište i tada se dogovara jedan od dva moguća modela naknade štete.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako Vijeće nije donijelo odluku o nazivu trgovačkog društva nego odluku o njegovom osnivanju i zauzelo je stav da se ono nazove Trate. Međutim, Trgovački sud u Varaždinu u tri je navrata odbio predloženi naziv pa je on u dogovoru sa suradnicima i sudom predložio da se tvrtka nazove Nekretnine d.o.o. što je Trgovački sud i prihvatio. Ponovio je da će tvrtka biti u funkciji izgradnje SRC Trate Nedelišće te da je za direktora imenovao pročelnicu Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo koji će i voditi projekat izgradnje.

Vezano uz ugradnju led žarulja, načelnik je odgovorio kako je Općina Nedelišće već prije dala izraditi Projekat energetske učinkovitosti zamjene postojećih živinih žarulja s natrijevim žaruljama pri čemu bi u javnoj rasvjeti godišnja ušteda bila do sto tisuća kuna. Kako se radi o velikoj investiciji, taj je projekat prijavljen u Fond za energetsku učinkovitost koji takve projekte sufinancira sa 40 posto. Kako se u međuvremenu pojavila mogućnost ugradnje led žarulja, Općina će pokušati izvršiti preprojektiranje projekta i isti usuglasiti sa Fondom za energetsku učinkovitost ukoliko se dokaže da je led rasvjeta efikasnija i donosi veće uštede. Za led rasvjetu ponuđači će morati dostaviti sve potrebne certifikate te ponuditi otplatu investicije uštedom.

Smanjenje komunalne naknade

Nakon što je na prijedlog vijećnika HSU-a u dnevni red sjednice uvrštena točka o donošenju Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade, vijećnici su jednoglasno prihvatili smanjenje vrijednosti boda sa 0,34 na 0,323 kn. Koalicijski partneri iz SDP-a i HNS-a, kao i načelnik, nisu se složili s prijedlogom HSU-a o smanjenju vrijednosti boda za deset posto, pa je dogovoreno kompromisnih pet posto smanjenja od početka iduće godine. Konkretno, to znači da će se na ime komunalne naknade u općinski proračun 2011. godine prikupiti 73.250,00 kuna manje sredstava i ona će se proporcionalno umanjiti mjesnim odborima, i to u stavkama održavanja zelenih površina i poljskih putova te čišćenja snijega.

Proračun Općine Nedelišće za 2011. godinu

Na sjednici je većinom glasova prihvaćen Proračun Općine Nedelišće za 2011. godinu. Proračunom su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 25.765.250,00 kuna. U proračunu su osim izvornih prihoda planirani zaduženje od 3.800.000,00 kuna za nastavak izgradnje kanalizacije u četiri naselja općine i SRC Trate Nedelišće, zatim izravna sredstva potpore Međimurske županije i pojedinih ministarstava za pojedine projekte, dok se sukladno novom Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva u proračun više neće uplaćivati sredstva naknade za razvoj zaštite vodocrpilišta, nego će to biti izravno na račun isporučitelja vodnih usluga. U rashodima za funkcioniranje općinske uprave planirana su sredstva u iznosu od 3.231.500,00 kuna, za mjesne odbore 6.359.750,00 kuna, za upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarstvo 7.030.000,00 kuna, za društvene djelatnosti 6.040.000,00 kuna, te za Upravni odjel za financije i proračun 2.389.000,00 kuna.

Ovim Proračunom želi se prvenstveno osigurati praćenje obveza kapitalnih investicija i završetak planiranih manjih projekata. Osim zakonskih odredbi, u planiranju proračuna kao strateški dugoročni ciljevi Općine Nedelišće, istaknuti su gospodarski razvitak realizacijom projekata koji su u funkciji ostvarenja gospodarskih ciljeva poduzetnika, održavanje i poboljšanje razine standarda javnih potreba u svim područjima djelovanja te drugih javnih usluga i doprinos uravnoteženju razvoja svih naselja i dijelova naselja.

Uz Proračun, prihvaćena je i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2011. godinu.

Projekcije Proračuna za 2012. i 2013. godinu

Vijećnici su većinom glasova prihvatili projekcije Proračuna Općine Nedelišće za 2012. i 2013. godinu kojima su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci planirani u iznosu od 21.864.000,00 kuna. Oni su u odnosu na proračun za 2011. godinu manji jer u njima nisu planirana sredstva zaduženja, odnosno zaduženja do 1.000.000,00 kuna.

Naknada za razvoj radi zaštite izvorišta

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o potrebi uvođenja naknade za razvoj zaštite izvorišta «Nedelišće». Ovakva odluka postoji i sada, ali prema novom Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva predstavničko tijelo mora donijeti odluku o potrebi uvođenja naknade, dok na temelju toga konačnu odluku donosi Skupština Međimurske županije. Naknadu u iznosu od 50 lipa po utrošenom prostornom metru vode plaćat će i dalje svi korisnici iz Međimurja koji primaju vodu iz izvorišta «Nedelišće». Naknada je prihod isporučitelja vodnih usluga Međimurskih voda d.o.o. koji uplaćena sredstva koristi za izgradnju vodonepropusnog sustava odvodnje u naseljima općine Nedelišće.

Naknada za razvoj sustava odvodnje

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o naknadi za razvoj kojom se uvodi obveza plaćanja posebne naknade u svrhu financiranja izgradnje i ravnomjernog razvoja sustava odvodnje na području općine Nedelišće.

Ovakva je naknada i prije postojala samo što je prije odluku o tome donosila Uprava isporučitelja usluge uz suglasnost Nadzornog odbora, dok je sukladno novom Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva sada donosi predstavničko tijelo. Osnovica i dalje ostaje ista, odnosno 50 lipa za domaćinstva, ustanove i udruge, te 1 kunu za gospodarstvo po utrošenom prostornom metru vode, a obračunava se u cijeni vode.

Obveza priključenja na komunalne vodne građevine

Većinom glasova vijećnici su prihvatili Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine na području općine Nedelišće. Prema novom Zakonu o vodama utvrđena je mogućnost i obveza priključenja građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje tamo gdje su oni izgrađeni. Ovom Odlukom utvrđuju se postupak i uvjeti priključenja građevine i nekretnine na komunalne vodne građevine, obveza i rokovi priključenja, obračun i naplata naknade za priključenje, obveznici, rokovi plaćanja, izuzeća od plaćanja, oslobođenja i olakšice te postupak za njihovo ostvarenje. Naknada za priključenja prihod je proračuna Općine koji se koristi za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na njezinom području. Odluka se primjenjuje od početka iduće godine.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu. Planirana su ulaganja u građevine za javnu vodoopskrbu u vrijednosti od 562.000,00 kuna, te građevine za javnu odvodnju vrijednosti 3.470.000,00 kuna. Za te potrebe koristit će se sredstva naknade za priključenje i naknade za razvoj te druga sredstva iz proračuna, izvora utvrđenih posebnim propisima, ministarstava i Hrvatskih voda.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće