Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 23. rujna 2010., održana je 12. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun. 

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman pitao je što je s izgradnjom SRC Trate u Nedelišću, uređenjem parkirališta kod groblja u Nedelišću i izgradnjom nove mrtvačnice te je uputio primjedbu vezanu uz djelovanje međimurske suvenirnice koja je u Nedelišću iznenada postavljena i isto tako uklonjena.

Vijećnik Josip Ceilinger predložio je da se u cilju daljnjeg povećanja sigurnosti u prometu postavi ogledalo na raskrižju Grobljanske i Ulice braće Radić u Nedelišću.

Vijećnica Dijana Posavec zatražila je da joj se u pisanom obliku dostavi financijsko obrazloženje projekta suvenirnica s obzirom da je u njemu sudjelovala i Općina Nedelišće.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje vezano uz najam prostora slastičarnice i frizerskog salona u Nedelišću.

Načelnik Mladen Horvat odgovorio je kako će osnivanje posebne općinske tvrtke biti upravo u funkciji izgradnje SRC Trate Nedelišće. Rekao je kako je dobivena građevinska dozvola za izgradnju objekta, igrališta i prometnica, a da je već ranije izgrađen most radi pristupa tom dijelu Nedelišća. Dodao je kako Elektra treba izgraditi novu trafostanicu i preseliti dalekovod, a da se s građevinarima razgovara o mogućnosti višegodišnje otplate rata ove velike investicije.

Vezano uz groblje rekao je kako se postojeće groblje u Nedelišću više nema gdje širiti i da treba planirati otkup zemljišta sa sjeverne strane radi proširenja postojećeg groblja ili vidjeti gdje se može otvoriti novo groblje. Kod proširenja na sjevernoj strani sadašnjeg groblja moglo bi se urediti prikladno parkiralište. Što se tiče mrtvačnice, postoje projekti za njezino preuređenje radi bolje funkcionalnosti i s time će se uskoro započeti.

Načelnik je rekao kako ni Općina nije zadovoljna sa županijskim projektom suvenirnice za koji se u Nedelišću saznalo nekoliko dana prije realizacije i gdje je sudjelovala s osiguranjem prostora i sufinanciranjem troškova struje. Dodao je kako je to dugoročni projekat u kojem će Općina tražiti odgovarajuću ozbiljnost i povrat kioska koji je služio kao suvenirnica.

Što se tiče prostora gdje je frizerski salon i slastičarnica, načelnik je odgovorio kako je to općinsko zemljište u zakupu i da će se s obzirom na rekonstrukciju i uređenje tog dijela ulice vidjeti što dalje sa zakupninom.

Program rada Savjeta mladih

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Program rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2011. godinu. Sukladno nacionalnom programu Savjet će raditi na upoznavanju mladih sa značajem državne mature i Bolonjskog procesa, s ovisnostima i njihovom utjecaju na mlade, problematikom zapošljavanja, socijalnom problematikom, potrebama mladih s poteškoćama u razvoju i s invaliditetom, provoditi suradnju sa savjetima mladih u drugim sredinama, organizirati sportske susrete i koncerte te jednu dobrovoljnu eko akciju.

Poslovanje i daljnji razvoj Mesapa d.o.o.

Na sjednici je podneseno izvješće Mesap-a d.o.o. Nedelišće o poslovanju u prvih šest mjeseci 2010. godine. U tom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu od 1.595.740,00 kuna te rashodi u iznosu od 1.572.466,00 kuna. U raspravi je istaknuto kako Mesap nije gubitaš, ali da postoje određena dugovanja vezana uz izgradnju objekta, te da tvrtka još uvijek pokazuje veliku ovisnost u poslovanju o dotacijama vlasnika i ostalih eksternih izvora. Sajmovi, kao glavni izvor prihoda, organiziraju se s velikim poteškoćama s obzirom na ukupno krizno stanje u gospodarstvu.

Sve to utječe na repozicioniranje projekta Mesap za što su u daljnjem djelovanju od uprave tvrtke ponuđena četiri koncepta. Slično kao i većinski vlasnik Međimurska županija i suvlasnik Općina Nedelišće mišljenja je da i dalje treba raditi po prvom konceptu organiziranja sajamskih priredbi prema Mesapovom godišnjem planu, dok drugi koncept koji se odnosi na pripremu i provedbu svih sajmova u Međimurju treba razraditi i utvrditi financijsko sudjelovanje ostalih subjekata u njegovoj realizaciji.

Izvješće načelnika o polugodišnjem radu

Vijećnici su većinom glasova prihvatili izvješće o radu načelnika Općine Nedelišće za prvo polugodište 2010. godine. U njemu je istaknuto kako ovo razdoblje karakterizira stagnacija u odnosu na isto razdoblje prošle godine s tendencijom pada prihoda od oko tri posto. Većina ranijih godina planiranih projekata sada je pripremljena za konačnu realizaciju i za to je odrađeno puno uglavnom administrativnih poslova koje građani ne vide već će to primijetiti tek kada se započne s konkretnim radovima. Također, provedeno je puno poslova na uređenju objekata i komunalne infrastrukture u gotovo svim naseljima. U izvješću su navedeni odrađeni poslovi po svim područjima te je istaknuto kako je teško odvojiti rad načelnika kao pojedinca od čitavog izvršnog tima Općine i da se mnogi poslovi vezani uz pojedine programe i projekte protežu iz jednog u drugo razdoblje.

Izvršenje proračuna

Na sjednici su vijećnici prihvatili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. U tom razdoblju ostvareni su zajedno s manjkom prihoda iz prethodnih godina sveukupni prihodi i primici u iznosu od 8.585.542,31 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.616.232,18 kn. Zamjetan je pad prihoda, i to najvećim dijelom od potpora i nefinancijske imovine, ali unatoč općoj situaciji Općina nije u toliko nepovoljnoj situaciji kao mnoge druge jedinice lokalne samouprave.

Revizija poslovanja za 2009. godinu

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o prihvaćanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Nedelišće za 2009. godinu. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje te je izraženo uvjetno mišljenje gdje su dane određene primjedbe vezane uz pojedine manje nepravilnosti. Na izvješće je Općina Nedelišće dala svoje očitovanje s obrazloženjem i prihvaćanjem nalaza revizije.

Postupak zaduživanja Općine

S ciljem ostvarenja kapitalnih projekata SRC Trate i rekonstrukcije dijela Ulice m. Tita u Nedelišću jednoglasno je prihvaćena Odluka o zaduživanju Općine Nedelišće kreditnim iznosom od 1.500.000,00 kuna. Donošenje odluke prvi je korak za zaduživanje, a nakon realizacije kredita sukladno stvarnom stanju utvrdit će se koliki će se dio sredstava koristiti za ove dvije investicije.

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Nedelišće. Radi se o davanju u zakup državnog zemljišta u katastarskim općinama Nedelišće i Kuršanec, i to oranica, livada i pašnjaka, ukupne površine od 90 hektara 93 ari i 94 četvorna metra.

Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Nedelišće. Usvojene izmjene odnose se na utvrđivanje dodatnih zona na području općine, zatim jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone, način i rokove otplate i usklađivanje prema uputama nadležnog ministarstva.

Obavljanje komunalnih djelatnosti

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području općine Nedelišće. Odlukom je utvrđeno da su to djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova, crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama, prijevoz pokojnika te tržnice na malo. Također su utvrđene pripremne radnje koje je potrebno provesti prije davanja koncesije.

Osnivanje tvrtke Trate d.o.o.

Jednoglasno je prihvaćena Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, odnosno općinske tvrtke pod nazivom Trate d.o.o. Osnovna namjera osnivanja ove tvrtke je da Općina preko nje vodi čitavu investiciju izgradnje Sportsko-rekreacijskog parka «Trate» u Nedelišću te će se na taj način ostvariti značajna ušteda u realizaciji ove kapitalne investicije.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće