Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 18. ožujka 2010., održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Željko Kacun.

Aktualni sat

Vijećnica Dijana Posavec je rekavši kako tri mjeseca nije održana sjednica Vijeća zatražila pisani osvrt načelnika o njegovom radu u tom razdoblju.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš prenio je pitanje jednog građanina Nedelišća vezano uz neuređenu ulicu u južnom dijelu naselja te je pitao zašto nedavno u novinama nije bio podatak koliki se postotak sredstava u Općini Nedelišće iz proračuna izdvaja za dohotke i funkcioniranje općine.

Potpredsjedniku Vijeća Ivanu Marciušu odgovoreno je kako je to još uvijek put u privatnom vlasništvu, a da će se otvaranjem nove katastarske knjige u jesen ova ulica dužine 250 metara prenijeti u vlasništvo Općine i tada će se sukladno zainteresiranosti vlasnika zemljišta za uređenjem nove stambene zone utvrditi potrebe za njezinim uređenjem. Što se tiče izdvajanja iz proračuna za troškove dohotka, odnosno općinskog sustava, u Općini Nedelišće izdvaja se 5,65 posto pa vjerojatno zbog tako malog trošenja na «hladni pogon» u odnosu na druge međimurske općine nije bilo interesa da se taj podatak prezentira javnosti.

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman izvijestio je vijećnike o pripremama za izradu Plana razvoja općine Nedelišće čiji će nositelj biti Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam kojem je on na čelu. Rekao je kako se kroz javnu raspravu želi u donošenje plana uključiti što više građana iz svih struktura društva, posebno preko Vijeća mjesnih odbora, općinskih stručnih službi, vijećnika i udruga civilnog društva, kao i gospodarstvenika i konzultantskih tvrtki. Plan razvoja općine Nedelišće u samoj bi se pripremi podijelio na šest skupina, i to gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo, poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda, turizam, infrastrukturu i uređenje prostora, obrazovanje, kulturu i sport te socijalizaciju Roma. Rekao je kako bi se ovaj dokumenat sastojao od dugoročnog, srednjoročnog i kratkoročnog plana da bi se uvažavajući do sada napravljeno pokušala utvrditi vizija budućeg razvoja općine Nedelišće. Pozvao je vijećnike da se kroz rasprave uključe u stvaranje plana te daju prijedloge i inicijative budućeg razvoja općine Nedelišće.

Općinski načelnik Mladen Horvat ukratko se osvrnuo na dosadašnji rad od preuzimanja dužnosti načelnika sredinom prošle godine, poslove koji se obavljaju i poteškoće s kojima se u općinskoj upravi susreću. Ponovio je kako je zatečeno relativno dobro stanje, bez dugovanja i sa stalnom likvidnošću te da su nastavljene aktivnosti zacrtane lanjskim proračunom. Podsjetio je na najznačajnije projekte koji su ostvareni u protekla dva mandata u kojima je obnašao dužnost predsjednika Općinskog vijeća što mu je bilo od pomoći u daljnjem radu kao načelnika Općine. Rekao je kako je u proteklih dvadeset godina na području općine otvorena svega jedna nova ulica, te su uređene gospodarske zone koje su sada u funkciji. Naglasio je kako je razlog tome činjenica da je od 58 četvornih kilometara, kolika je površina područja općine, čak 95 posto zemljišta u privatnom vlasništvu, dok je preostalih 5 posto zemljišta u državnom vlasništvu, a Općina nema niti puni jedan posto svog zemljišta. To je hendikep koji ograničava razvojne mogućnosti budući da je prostor preduvjet za daljnji razvoj i uređenje kako stambenih, tako i gospodarskih zona. Kod privatnog zemljišta drugi je hendikep u tome što je u jednoj nekretnini puno suvlasnika. Budući da postoje naznake da se otkupi dio državnog zemljišta, načelnik je rekao kako je u zadnje vrijeme najviše angažiran oko toga da se smanji cijena tog zemljišta. I to zato kako bi Općina iz svog proračuna mogla otkupiti zemljište i urediti infrastrukturu i dalje staviti to zemljište u funkciju jer po sadašnjim cijenama to nije moguće. Rekao je kako u tim poslovima nema vidljive spektakularnosti ali su to poslovi koje treba odraditi da bi se krenulo u nove razvojne projekte. Zbog nesređenog stanja vlasništva na zemljištu potrebno je puno vremena za dobivanje odgovarajućih dozvola, a tome još prethode i izrade i donošenja planova uređenja pojedinih dijelova naselja. Rekao je kako postoji privatni interes za izgradnju vrtića i doma za starije i nemoćne osobe, ali i za to najprije treba stvoriti prostorne i druge preduvjete. Zbog toga je kao paušalne ocijenio ocjene vijećnice Dijane Posavec da se ništa ne radi. Dodao je kako će se i donošenjem novog plana razvoja utvrditi određeni smjerovi i projekti, te je ponovio kako je Općina i sada bez kreditnog zaduženja i likvidna.

Obračun Proračuna za 2009.

Na sjednici je prihvaćena Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2009. godinu. Nakon trećeg rebalansa sveukupni planirani prihodi i primici od 20.926.412,64 kuna ostvareni su na kraju godine u iznosu od 19.643.365,16 kuna, dok su ukupni planirani rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 19.971.320,17 kuna. Razlika između je nastala zbog toga što Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je sudjelovao u sufinanciranju sanacije divljih odlagališta otpada u naselju Parag, nije svoja sredstva uplatio prošle već početkom ove godine, a Općina nije željela prenositi nikakve obveze u novu fiskalnu godinu nego je sve podmirila lani.

Odgovarajući na kritike kako je proračun s planiranih trideset na kraju godine sveden na dvadeset milijuna kuna, načelnik Mladen Horvat podsjetio je kako je proračun za prošlu godinu donesen potkraj 2008., i to prema smjernicama Vlade RH u kojima nije bilo naznaka kriznog razdoblja. Naglasio je kako je Općina tim proračunom planirala značajne investicije koje su se većim dijelom trebale sufinancirati iz državnog proračuna, ali su te potpore izostale u recesijskoj godini kada novaca za mnoge projekte jednostavno nije bilo. Uz to, neke je projekte potrebno planirati i pripremiti s općinske strane kako bi bili spremni kada se prijavljuju za potporu. Ponovio je kako Općina Nedelišće nije zadužena, ne duguje po obvezama, nego je likvidna i spremna dalje raditi prema planovima i proračunu.

Novi Statut DV «Zvončić» Nedelišće

Radi usklađenja sa Zakonom o lokalnoj (regionalnoj) samopravi i novim Statutom Općine Nedelišće, vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće.

Izvršenje Programa održavanja i Programa izgradnje komunalne infrastrukture

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu prema kojem je za odvodnju atmosferskih voda, sanaciju otpada i divljih deponija i skupljanje i odvoz otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu u svim naseljima prošle godine utrošeno ukupno 1.792.135,00 kuna.

Također, jednoglasno je usvojen i Program izgradnje komunalne infrastrukture u 2009. gdje je za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u svim naseljima utrošeno ukupno 1.321.266,70 kuna.

Za te namjene korištena su sredstva komunalne naknade i komunalnog doprinosa te druga sredstva iz Proračuna Općine Nedelišće.

Zamjena nekretnina

Na sjednici je prihvaćena Odluka o zamjeni nekretnina u Nedelišću unutar obuhvata detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja «Mesap» i SRC «Sjever» između Općine Nedelišće i Župe Presvetog Trojstva. Zamjenom nekretnina omogućit će se pristup školi, stambenom nizu i prostoru namijenjenom izgradnji doma za starije i nemoćne osobe. S obzirom da je površina koju Općina Nedelišće daje u zamjenu manja od one koju daje Župa Presvetog Trojstva, dogovoreno je kako će se razlika pokriti preko radova za potrebe župe u okviru redovnih godišnjih financijskih potreba.

Kupnja nekretnina

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o kupnji nekretnina u Nedelišću unutar obuhvata DPU sjevernog dijela naselja «Mesap» i SRC «Sjever». Radi se o dvije dvorišne čestice uz župno zemljište u privatnom vlasništvu koje će se otkupiti po cijeni od 70 kuna za metar četvorni. Uz već ranije kupljeno zemljište na tom području i ono koje će se od Varaždinske biskupije dobiti na koncesiju, stvorit će se uvjeti za izgradnju nove škole i doma za starije i nemoćne osobe za što postoji interes privatnog ulagača.

Izrada detaljnog plana uređenja

Usvojena je i Odluka o izradi detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja uz lokalnu cestu u Črečanu. Na taj način moći će se sadašnja površina koja se koristi u rekreativne svrhe prenamijeniti u stambenu zonu za što u Črečanu vlada iznimno zanimanje.

Izmjena i dopuna DPU sjevernog dijela Nedelišća

Prihvaćenom Odlukom o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana sjevernog dijela naselja Nedelišće «Mesap» i SRC «Sjever» omogućit će se stvaranje prostorno-planskih uvjeta za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe ili proširenje buduće škole. Općina će na taj način osigurati da na tom području bude građevina isključivo za društvene namjene.

Povećanje temeljnog kapitala u tvrtki Mesap d.o.o.

Vijećnici su usvojili zaključak o povećanju temeljnog kapitala Općine Nedelišće u društvu Mesap d.o.o. gdje je Općina suvlasnik 40 posto. Temeljni kapital Općine povećat će se za 1.280.000,00 kuna, i to novcem u iznosu od 750.000,00 kn za što je lani uplaćena kapitalna donacija te u stvarima i pravima u iznosu od 530.000,00 kn. Svoj dio temeljnog kapitala povećat će i Međimurska županija kao većinski vlasnik.

Suglasnost za kreditno zaduženje Mesapa d.o.o.

Većinom glasova usvojen je Zaključak o davanju suglasnosti na odluku Nadzornog odbora trgovačkog društva Mesap d.o.o. o kreditnom zaduženju. Na ovaj način tvrtka će se kreditno zadužiti u iznosu od milijun kuna, a omogućit će se i reprogramiranje dva postojeća kredita.

Direktor Mesapa d.o.o. Marjan Novak rekao je kako se kriza u gospodarstvu odrazila i na rad Mesapa zbog čega je otkazan proljetni sajam, a da će kreditno zaduženje te reprogramiranje kredita omogućiti tvrtki da nastavi s radom u ovom kriznom razdoblju. Dodao je kako se smanjuju troškovi, traže načini aktiviranja sajamske dvorane u vremenu između sajmova, otvara se kafić i radi na pripremama za sajam knjiga te središnju sajamsku manifestaciju u lipnju.

Prodaja nekretnine u Macincu

Vijećnici su usvojili Odluku o prodaji nekretnine u Macincu. Radi se o Društvenom domu u Macincu za što je već postojala odluka o prodaji, a novom se odlukom ostavlja jednaka početna cijena u iznosu od 1.025.217,00 kuna dok se mijenjaju uvjeti plaćanja kako bi se kupcu omogućilo da nekretninu otplati i kroz duže razdoblje uz odgovarajuću kamatu.

Davanje u zakup nekretnine

Prihvaćena je Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora unutar Društvenog doma u Macincu. Naime, postojeći zakupac nije redovito izvršavao obveze plaćanja najma pa je odlučeno da se za davanje prostora u najam raspiše javni natječaj.

Usklađivanje odluka

Radi usklađivanja s novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prihvaćene su Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području općine Nedelišće i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće. Naime, kako se spomenutim zakonom ukinulo poglavarstvo, dio čijih su poslova i nadležnosti preuzeli načelnik i Općinsko vijeće, trebalo je ove izmjene i dopune unijeti u dvije postojeće odluke.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće