Sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 10. prosinca 2009., održana je peta sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio predsjednik Vijeća Željko Kacun.

Na početku sjednice nazočni su minutom šutnje odali počast prvom predsjedniku Republike Hrvatske dr. Franji Tuđmanu, u prigodi desete godišnjice njegove smrti.

Aktualni sat

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš je, podsjetivši na sve teži položaj obrtnika i poduzetnika, otpuštanja radnika i smanjivanje njihovih primanja, pitao postoje li u Općini podaci o tome je li neki obrtnik ili poduzetnik na području općine zatvorio svoju djelatnost, te hoće li Općina prihvatiti članstvo u udruzi prijatelja djece.

Potpredsjednik Vijeća Zvonko Kerman pitao je postoji li u Općini srednjoročni ili dugoročni plan gospodarskog razvoja Općine, u kakvoj je situaciji zajednički projekat Općine i susjedne slovenske općine i županije vezan uz dobivanje sredstava iz Europske unije za ulaganja u komunalnu infrastrukturu te kolika su proračunska sredstva donirana za rad političkih stranaka.

Vijećnica Dijana Posavec je, osvrnuvši se na pisane odgovore dobivene na ranije postavljena pitanja, konstatirala kako nije zadovoljna što su se značajna sredstva iz proračuna izdvajala za usluge konzultantske tvrtke i razvojne agencije, a da je status projekata koje su one pomagale pripremati za Općinu nepoznat, odnosno neriješen. Osvrnuvši se na dobiveni odgovor vezan uz stipendiranje studenata, pitala je postoje li u Općini podaci o tome gdje su se općinski studenti nakon završetka školovanja zaposlili te kakav je status i odnos načelnika sa županom vezano uz to da su iz iste političke opcije i da su se dvije osobe iz Nedelišća prijavile za pročelnička mjesta u Županiji.

Odgovarajući na pitanja općinski načelnik Mladen Horvat rekao je kako su u Općini upoznati s teškom situacijom u gospodarstvu te da Općina nema podatke o zatvaranju obrta i tvrtki te otpuštanju radnika ali da će ih zatražiti od nadležnih županijskih i državnih službi. Vezano uz uključivanje Općine u udrugu prijatelja djece odgovorio je kako je rukovodstvo udruge predstavilo svoje djelovanje te je dogovoreno da se u siječnju izradi program za Općinu Nedelišće s predviđenim troškovima kako bi se Općina uključila u ovu udrugu.

Što se tiče gospodarskog razvoja odgovorio je kako postoji strateški Plan gospodarskog razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2003. do 2010. te da će se iduće godine taj plan uz analizu do sada učinjenog dopunjavati, dorađivati i prilagođavati novim uvjetima kako bi se utvrdio za idućih deset godina, a da će o tome najprije raspravljati Odbor za gospodarstvo. Rekao je kako je Općina Nedelišće zajedno s Međimurskim vodama d.o.o. te susjednim Općinama Središče ob Dravi i Ormož i njihovom razvojnom agencijom prijavila projekat «Pijemo istu vodu» za dobivanje sredstava iz europskih fondova u 2009. godini i da je taj projekat bio na devetom mjestu te nije prošao u prvom krugu. S obzirom da će se neki prihvaćeni projekti smanjivati, a pojedini se neće ostvariti, dobivene su naznake kako se ovaj zajednički projekat s planiranih 800.000 eura treba revidirati na 300.000 eura jer postoji mogućnost da se onda prihvati. U tom slučaju sredstva se dijele na pola, a Općina Nedelišće bi ih iskoristila za izradu projektne dokumentacije druge faze gradnje kanalizacije naselja općine.

Vezano uz suradnju s razvojnim agencijama, odgovorio je kako je Općina još 2003. godine procijenila da se sklope ugovori s pojedinim od njih da bi se dobila stručna pomoć u pripremi i izradi određenih programa i projekata koji se kandidiraju za dobivanje sredstava iz raznih fondova. Rekao je kako je s preuzimanjem dužnosti načelnika produžio te ugovore na godinu dana jer su bili na isteku smatrajući kako treba pratiti hoće li ta suradnja donijeti stvarne rezultate, a ako toga neće biti onda se oni ne moraju produžavati ili se mogu prekinuti. Rekao je kako se u Općini posebno ne prati gdje se zapošljavaju općinski stipendisti, što bi možda i bilo korisno, dodavši da se oni po završetku studija javljaju u Općinu vezano uz zapošljavanje te se upućuju općinskim poduzetnicima, a da ako ne uspiju dobiti posao na području iz kojeg dolaze posao traže i pronalaze drugdje gdje im se za to pruži prilika. Rekao je kako kao načelnik dobro surađuje sa županom, a da bi trebali biti zadovoljni ako će od devet pročelničkih mjesta dva dobiti kandidati s područja općine, no to je stvar natječaja, stručnosti i odabira župana. Dodao je kako su pojedine osobe s područja općine uključene u rad pojedinih vijeća i odbora te da je zastupljenost s te strane dobra.

Pročelnik za financije i proračun Dragutin Bratko odgovorio je kako su sukladno zakonskim odredbama s obzirom na ovogodišnje izbore za izvršnu vlast i predstavničko tijelo za političke stranke planirana ukupna sredstva u iznosu od 87.000,00 kuna i ona će se isplaćivati tijekom četiri godine. Tako je ove godine za političke stranke isplaćeno 21.750,00 kuna.

Općinski proračun za 2010. godinu

Na sjednici su vijećnici većinom glasova prihvatili Proračun Općine Nedelišće za 2010. godinu. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za iduću godinu planirani su u iznosu od 31.584.000,00 kuna. U strukturi planiraju se prihodi od poslovanja s naslova poreza, potpora, imovine, od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u iznosu od 21.547.000,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.037.000,00 kn, te primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3.000.000,00 kuna. U rashodima i izdacima sredstva u iznosu od 14.468.000,00 kuna planirana su za predstavnička i izvršna tijela, mjesnu upravu i samoupravu. Od toga je za mjesne odbore planirano 10.447.500,00 kuna od čega polovica za Mjesni odbor Nedelišće, a ostalo za druga naselja, za funkcioniranje općinske uprave 3.310.000,00, zatim za komunalne djelatnosti i gospodarstvo 5.573.000,00 kn, društvene djelatnosti 6.095.000,00 kn, a za Upravni odjel za financije i proračun 5.448.000,00 kn od čega za izgradnju kanalizacije naselja Nedelišće 2.748.000,00 kn te za sufinanciranje izgradnje kanalizacije naselja Pušćine, Gornji Hrašćan, Dunjkovec i Pretetinec 2,5 milijuna kuna.

Predstavljajući proračun, načelnik Mladen Horvat rekao je kako je izrađen u skladu s Vladinim smjernicama, da je prema mogućnostima usuglašen s mjesnim odborima i da je veći nego proračun za ovu godinu. Istaknuo je kako se ovim Proračunom prvenstveno želi osigurati praćenje obveza kapitalnih investicija te da su osnovni dugoročni ciljevi Općine pridonijeti gospodarskom razvitku realizacijom projekata koji su u funkciji stvaranja povoljnog okružja u kojem će poduzetnici lakše ostvariti svoje gospodarske ciljeve, zatim održati ili poboljšati postojeću razinu standarda u području predškolskog odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, socijalne zaštite, zdravstvene skrbi, zaštite, spašavanja i protupožarne zaštite, pridonijeti uravnoteženju razvoja svih naselja i dijelova naselja te održati ili poboljšati razinu drugih javnih usluga. U osvrtu na iznesene primjedbe, kako je proračun preambiciozan i kako nije gospodarski razvojan, načelnik je rekao kako je proračun planiran na realnim osnovama te se rukovodilo stvarnim potrebama, planovima i mogućnostima. Istaknuo je kako brigu Općine o razvoju gospodarstva potvrđuje Udruga obrtnika i poduzetnika Općine Nedelišće koja je najjača takva udruga u Županiji, a za njihove potrebe Općina financira stručnu osobu iz razvojne agencije, realizirane su dvije poduzetničke zone u kojima se grade novi proizvodno poslovni objekti, dok je u izravnoj funkciji pomoći gospodarstva kroz svoje djelovanje Mesap d.o.o. u kojem je Općina aktivni suvlasnik.

Vijećnici su prihvatili i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu te projekcije proračuna za 2011. i 2012. godinu.

Programi gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Prihvaćenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2010. godinu utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 11.063.500,00 kuna za sva naselja. Od toga za javne površine 4.074.000,00 kuna, nerazvrstane ceste 1.815.000,00 kn, groblja 80.000,00 kn, javnu rasvjetu 403.500,00, za objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom 800.000,00 kn, za odvodnju otpadnih voda 3.801.000,00, objekte za opskrbu plinom 140.000,00 kn te odlaganje građevinskog otpada 90.000,00 kuna. Sredstva se osiguravaju iz komunalnog doprinosa, općinskog proračuna i drugih izvora.

Prihvaćen je i Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2010. godinu. Za te potrebe u svim naseljima planirano je ukupno 1.996.500,00 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 71.000,00 kuna, čišćenje javnih površina 228.500,00 kn, održavanje javnih površina 479.000,00 kn, nerazvrstanih cesta 684.000,00 kn, te javnu rasvjetu 534.000,00 kn. Za ove potrebe koristit će se sredstva komunalne naknade čija se vrijednost boda neće povećavati i druga sredstva iz općinskog proračuna.

Prodaja gradilišta

Vijećnici su prihvatili Odluku o prodaji nekretnina u Dunjkovcu unutar dijela stambenog područja Ciglenice. Radi se o sedam čestica koje će se prodavati putem javnog nadmetanja, a početna cijena će po metru četvornom iznositi 60,00 kuna.

Financiranje komunalne infrastrukture

Također je prihvaćena Odluka o financiranju komunalne infrastrukture dijela stambenog područja naselja Dunjkovec - Ciglenice. Vlasnici nekretnina će Općini Nedelišće kao nositelju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koja će se graditi etapno plaćati ukupan iznos od 71.400,00 kuna, i to u 24 mjesečne rate nakon sklapanja ugovora.

Prihvaćenom Odlukom o financiranju komunalne infrastrukture produžetka Ulice Ognjena Price u Nedelišću utvrđena je naknada u iznosu od 75.000,00 kuna po građevinskoj čestici, koja će se plaćati nakon sklapanja ugovora, također u 24 mjesečne rate.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće