Sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 14. srpnja 2009., održana je druga sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće kojom je predsjedavao predsjednik Vijeća Željko Kacun.

Aktualni sat

Općinski načelnik Mladen Horvat uvodno je podsjetio kako je dužnost preuzeo 5. lipnja 2009. te je kod primopredaje dobio materijale o stanju u Općini Nedelišće iz kojih je vidljivo da je stanje, u odnosu na druge općine i u Županiji zadovoljavajuće, odnosno bez nekih ekstremno visokih dugovanja i zaostataka. S obzirom na opću situaciju u Hrvatskoj vezano uz prihode trebat će smanjiti i uravnotežiti općinski proračun na način da se u ovoj godini izvrše oni programi i projekti koje je realno i moguće izvršiti, a da se pojedini planiraju za iduće razdoblje. Podsjetio je ujedno kako poslijeizbornim sporazumom stranke SDP-HNS-HSU-HSS imaju većinu od devet vjećnika u Općinskom vijeću te da su i vijećnici stranaka u opoziciji najavili suradnju na opće dobro čitave općine. Rekao je kako je novim zakonskim odredbama nakon ukidanja Poglavarstva dio obveza preusmjeren na izvršnu vlast, a dio je u nadležnosti Vijeća, dok su pojedine ovlasti prestale i za načelnika i za Vijeće. Sukladno tome pozvao je vijećnike na suradnju, da konstruktivno, odgovorno i uz konsenzus daju doprinos da se učini maksimalno što je moguće za dobro svih građana općine i njezin daljnji razvoj. Vijećnica Dijana Posavec pitala je što je s početkom izgradnje mosta kod Trnave za SRC "Trate" u Nedelišću i izgradnje same građevine, te hoće li se i kada ispuniti predizborno obećanje jednog od koalicijskih partnera vezano uz smanjenje komunalne naknade i komunalnog doprinosa kućanstvima i gospodarskim subjektima u cilju poboljšanja standarda i olakšanja poslovanja. Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš predložio je da se donese propis kojim bi se mjesec dana nakon izbora skinuli promidžbeni plakati kandidata za izvršnu vlast, te je pitao jesu li zamjenici načelnika volonteri ili u radnom odnosu i kakvo je poslovanje Mesapa d.o.o. čiji je Općina suvlasnik sa 40 posto udjela. Vijećnik Josip Debelec upoznao je nazočne s inicijativom Udruge žena Pušćina o izgradnji spomen-obilježja za stradalog branitelja Božidara Košira te je pitao o kakvom se postupku radi i što se može učiniti s uređenjem okoliša u Čakovečkoj ulici na broju 73 i 77 u Pušćinama gdje je sve zaraslo te je neuredno i ne služi za primjer mnogobrojnim putnicima. Vijećnik Josip Ceilinger je u cilju poboljšanja sigurnosti u prometu predložio da se na raskrižju ulica Matije Gupca-Sajmišna-Štamparska i Trg Republike u Nedelišću postavi ogledalo, a da se u Sajmišnoj ulici kod skretanja za SRC "Aton" postavi primjerena tabla kako mnogi koji tim smjerom dolaze na pojedina sportska i druga događanja ne bi zalutali. Vijećnik Vladimir Topolnjak predložio je da se Vijeću i zainteresiranim gospodarstvenicima predstave top-student koji je iz Nedelišća, zatim pojedini uspješni srednjoškolci kao i najbolji učenik OŠ Nedelišće u cilju upoznavanja s mladim i sposobnim pojedincima. Načelnik Općine Nedelišće Mladen Horvat odgovorio je kako je ovih dana dobivena građevinska dozvola za izgradnju mosta preko Trnave i da će se uskoro započeti s radovima vrijednim oko 950.000 kuna. Rekao je kako su za to zatražene ponude u kojima je bila velika razlika. U tijeku je ishođenje potrebnih dozvola za početak radova na samoj građevini SRC "Trate". Najprije će se urediti makadamska cesta, a nakon toga infrastruktura. Podsjetio je kako početak radova uvjetuje preseljenje dalekovoda za što je u izradi projektna dokumentacija, a to je u nadležnosti Hrvatske elektroprivrede, kao i izgradnja potrebne trafostanice, pa će ostali radovi započeti iduće godine. Što se tiče predizbornih obećanja o smanjenju komunalne naknade i doprinosa, to je isticala stranka koja je ušla u koaliciju nakon izbora, naglasio je načelnik, rekavši kako s obzirom na opću situaciju za sada ne postoje mogućnosti za smanjenje ali da će se, kao i uvijek do sada, tražiti drugi načini osiguranja standarda građanima slabijeg imovnog statusa te pomoći gospodarstvu. Vezano uz rad zamjenika načelnika, kazao je kako će oni raditi volonterski te im je za naknadu troškova sukladno ovlastima odredio naknadu u iznosu od po 2.500,00 kuna neto mjesečno, dok će plaća načelnika iznositi neto 10.500,00 kn, ali čekaju se podzakonski akti Vlade RH koji će to regulirati sukladno novim zakonskim odredbama vezanim uz funkcioniranje jedinica lokalne samouprave. Što se tiče poslovanja Mesapa d.o.o., rekao je kako će se 18. 7. 2009. održati Skupština društva na kojoj će se znati rezultati poslovanja te će se oni proslijediti vijećnicima i imenovati peteročlani Nadzorni odbor. Napomenuo je kako je ove godine Općina Nedelišće sudjelovala sa 750.000 kuna, a Međimurska županija kao većinski vlasnik sa 3.000.000 kuna, da tvrtka, s obzirom na ulaganja u zatvoreni objekat i kredite koje po tome ima, može poslovati. Istaknuo je kako i Općina i Županija očekuju da tvrtka posluje na način da sama pokriva svoje potrebe, a da se eventualna zarada ulaže u daljnji razvoj tvrtke u cilju poticanja gospodarstva. Što se tiče podizanja spomen-obilježja stradalom branitelju, načelnik je podsjetio kako se mora poštivati određena procedura kroz natječaj i uključivanje braniteljskih udruga te je pozvao vijećnika da uputi Udrugu žena da se za postupak obrati Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo vezano uz prostorne uvjete i ostalo. Vezano uz zarasli okoliš privatnih parcela, rekao je kako ih tek nakon intervencije i naloga ovlaštenih inspekcija Općina može urediti s komunalnom grupom, za što se račun ispostavlja vlasniku parcele, a to je već učinjeno u dva navrata u Nedelišću. Načelnik Mladen Horvat prihvatio je inicijativu za povećanje sigurnosti u prometu, kao i za predstavljanje i promociju mladih i uspješnih učenika i studenata. Vijećnica Dijana Posavec rekla je kako su kandidati za pojedine funkcije sami zakupili oglasne prostore kod privatnih tvrtki i da tu Općina nema što regulirati nego će se oni maknuti kada se isti prostor dalje da u zakup nekome drugom. Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš rekao je kako i dalje postoji težnja za smanjivanje komunalnog doprinosa i naknade, što je predlagao HSU, i da će se o tome voditi računa kada se za to stvore uvjeti.

Procjena ugroženosti stanovništa i Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti i posljedica velikih nesreća i katastrofa te Plan zaštite i spašavanja Općine Nedelišće. Dok se prvim aktom utvrđuju moguće ugroženosti za područje općine, drugim se aktom razrađuju mjere zaštite i spašavanja. Općina Nedelišće jedna je od prvih i rijetkih u Međimurju koja je već dobila ova dva značajna akta.

Stožer zaštite i spašavanja

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Nedelišće. U stožer su imenovani zamjenik općinskog načelnika Darko Dania za načelnika Stožera, Vladimir Topolnjak za zamjenika načelnika Stožera, te Ferid Kašmo, Zlatko Marciuš, Radovan Marčec, dr. med. Nenad Muršić i Franjo Logožar za članove. Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, dok operativnim snagama rukovodi općinski načelnik.

Novi Statut Općine Nedelišće

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen novi Statut Općine Nedelišće koji je usuglašen s najnovijim zakonskim odredbama. Statutom se uređuju samoupravni djelokrug općine, zatim njezina obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja predviđena Ustavom, zakonom i drugim propisima od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Nedelišće. Najavljeno je kako nakon donošenja novog Statuta slijedi izrada i usvajanje novog Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Druge izmjene i dopune Proračuna

Sukladno stanju s proračunskim prihodima na sjednici je većinom glasova usvojena Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2009. godinu. Njime se ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci smanjuju za 3.827.000.00 kuna, pa novi uravnoteženi Proračun u primicima i izdacima iznosi sveukupno 27.080.912,64 kuna. Do smanjenja prihoda u odnosu na očekivane došlo je zbog recesije kod prihoda od poreza za 1.000.000,00 kuna, kod potpora smanjenje iznosi za 1.685.000,00 kn i to najvećim dijelom zbog izostanka planirane potpore Fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.000.000,00 kn za sufinanciranje mosta na Trnavi, zatim se smanjuju prihodi kod prodaje građevinskih parcela za 662.000,00 kn zbog složenosti i dugotrajnosti postupka sređenja građevinskih parcela, smanjenje u iznosu od 417.000,00 kn odnosi se na prihode od komunalnog uređenja Privredne zone Nedelišće, a manjim dijelom smanjuju se i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta, administrativnih pristojbi i po posebnim propisima te prihodi od financijske imovine i zaduživanja.Kod rashoda dolazi do povećanja troškova funkcioniranja Općinskog vijeća radi provedbe izbora te funkcioniranja općinske uprave s obzirom da od prvog lipnja općina ima zaposlenog načelnika, a tu su i naknade za rad i troškove njegovih zamjenka, te se povećavaju i sredstva za društvene djelatnosti. Do najvećeg smanjenja rashoda dolazi kod mjesnih odbora, i to za 2.157.000,00 kuna, od čega je samo u MO Nedelišće planirano smanjenje u iznosu od 1.631.000 kuna, i to ponajviše zbog izostanka početka radova rekonstrukcije dijela Ulice M. Tita gdje bi radovi najvjerojatnije počeli u jesen, što ovisi o Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva koje provodi postupak javne nabave. Do smanjenja rashoda dolazi u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, te Upravnom odjelu za proračun i financije gdje se troškovi smanjuju jer projekat izgradnje kanalizacije za naselja Pušćine, Gornji Hrašćan, Dunjkovec i Pretetinec vjerojatno neće započeti ove godine te smanjenje iznosi 1.000.000,00 kuna. Inače, ovaj je projekat prijavljen u program Europske banke za obnovu i razvoj. U izradi rebalansa proračuna sudjelovali su korisnici, pa tako i predsjednici Vijeća mjesnih odbora.

Izrada, izmjene i dopune detaljnih planova uređenja

Vijećnici su bez rasprave prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone "Zavrtje" u Nedelišću s ciljem kvalitetnijeg i preciznijeg lociranja stambenih, odnosno mješovitih sadržaja, te prostornog rješenja društvenih i sportsko-rekreacijskih sadržaja i korekcije trasa infrastrukturnih koridora. Izmjenama i dopunama predviđa se širenje građevinskog područja ovog dijela naselja Nedelišće, zatim dolazi do djelomične promjene veličina površina stambene namjene u više manjih površina također stambene namjene, a dobija se i kvalitetnija organizacija površina za ulične koridore i površina za izgradnju infrastrukturnih sustava. Također su prihvaćene odluke o početku postupka izrade detaljnih planova dijela naselja Nedelišće, i to "Pungrad" i "Podzavrtje". U dijelu "Pungrada" radi se o površini od 8,5 hektara, zapadno od Ulice Ivana Gundulića, odnosno u smjeru juga od Ulice Ivana Mažuranića do podvrtnica Ulice Ruđera Boškovića, namijenjenoj stambenoj izgradnji. U području "Podzavrtja" radi se o prostoru površine 2,5 hektara između ulica Vinka Karlovića, Augusta Šenoe i Vrtne, namijenjenom stambenoj izgradnji uz bolje funkcioniranje, odnosno kvalitetnije oblikovanje užeg prostora.

Imenovanja

Na sjednici su u Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće, kojem je osnivač Općina Nedelišće, imenovani načelnik Mladen Horvat i njegov zamjenik Darko Dania, dok se dosadašnjem članu, zamjeniku načelnika Vitomiru Kiriću mandat produžava na novo razdoblje od četiri godine. Za suca porotnika Županijskog suda u Čakovcu Općinsko vijeće predložilo je Miru Paić iz Nedelišća.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće