Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 28. lipnja 2018. godine, održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Ljudevit Bošćak.

 

Aktualni sat

Vijećnik Franjo Cimerman je rekavši kako je od ove godine GKP Čakom d.o.o. uveo praksu skupljanja otpada i u dane praznika  i da se ta praksa prvi puta u Nedelišću mogla vidjeti za 1. svibnja i onda za Dan državnosti, pitao načelnika podržava li praksu skupljanja otpada u dane praznika s obzirom da je Općina Nedelišće suvlasnik ove tvrtke u manjem dijelu.  

Navodeći da se u zadnjih godinu dana zaredao veliki broj projekata u Općini Nedelišće koje sufinancira Vlada RH preko nadležnih ministarstava i pobrojavši ih pitao je da li se može konstatirati da aktualna HDZ-ova vlada Andreja Plenkovića daje puno više Općini Nedelišće, nego je to davala SDP-ova vlada Zorana Milanovića.

Vijećnica Dijana Posavec je navela da je u infrastrukturu za odvodnju u Općini Nedelišće uložen značajan novac, a da je jedan od glavnih razloga za to bila zaštita vodocrpilišta u Nedelišću. Kako je i nakon skoro petnaest godina od kada je kanalizacija izgrađena i dalje velik broj domaćinstava koja nisu priključena na kanalizaciju upitala je da li, kako i kada će Općina riješiti taj problem i ima li prijedlog koji bi bio učinkovitiji jer i dalje svi ti građani svojim fekalnim otpadom zagađuju podzemne vode i tlo.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš rekao kako je održana Skupština tvrtke Međimurje-plin d.o.o. u kojoj Općina Nedelišće ima suvlasnički udio od oko 9 posto. Naveo je kako je tvrtka imala prihod od 162 milijuna kuna, od čega je neto dobit bila svega 368 tisuća kuna. Naglasio je da kada se usporedi pretprošla i prošla godina da se dolazi do zapanjujućeg rezultata budući da je u 2016. godini dobit bila 11,5 milijuna kuna, te je za raspodjelu išlo 5,5 milijuna kuna od čega je Općina Nedelišće prošle godine prihodovala blizu 500 tisuća kuna. Pitao je zbog čega je ove godine čak 11 milijuna manje dobiti nego prošle godine i je li to netko obrazložio na Skupštini ove tvrtke.

Potpredsjednik Vijeća Ivan Marciuš naveo je kako je ove godine Općina Nedelišće dobila 100 tisuća kuna od ministarstva za energestku učinkovitost javne rasvjete i da će osigurati 130 tisuća kuna vlastitih sredstava za mijenjanje živinih ili natrijevih lampi s LED lampama. Rekao je da raspolaže informacijom da zamjena jedne lampe stoji oko 3.000,00 kuna, te da će sredstva biti dostatna za oko 60 lampi. Stoga je upitao koliko je lampi do sada promijenjeno i koliko još treba sredstava da bi se u čitavoj Općini Nedelišće promijenile sve lampe jer je učinkovitost LED lampi 1:4 prema klasničnim lampama.

Odgovarajući na pitanja načelnik Darko Dania je vezano uz skupljanje otpada u dane praznika odgovorio da je protiv skupljanja otpada za praznike. Rekao je da je nakon praznika 1. svibnja Čakomu d.o.o. uputio telefonski prosvjed, a nakon Dana državnosti uputio im je e-mail kojim je zabranio da se za dane praznika u Općini Nedelišće odvozi otpad, te da će se za to i izboriti.

Što se tiče projekata odgovorio je da se radi o vrijednostima od 100.000,00 pa do 1.200.000,00 kuna i kako u zadnje četiri godine kada je bio načelnik, pa i onda kada je bio zamjenik načelnika, Općina Nedelišće nikad nije bila tako uspješna i imala toliko odobrenih projekata. Rekao je kako je činjenica da za vrijeme Vlade SDP-a neke mjere nisu ni postojale, prvenstveno međunarodni natječaji, da su se dugo čekale mjera 7.2., 7.4. i još nekolicina tih mjera, kao i primjerice energetska obnova dječjeg vrtića koja se također sufinancira iz EU fondova. Dodao je da to nije sve, da se ove godine očekuje još raspisivanje jedne mjere 7.4. za koju je Općina Nedelišće spremna sa dva projekta, a sa jednim projektom vrijednosti do 300.000,00 kn moći će se javiti i preko LAG-a Međimurski doli i bregi. Izrazio je zadovoljstvo s brojem uspješnih projekata i zahvalio se zaposlenicima Općinske uprave koji su kvalitetno pripremili projekte jer nema prolaznosti bez kvalitetne pripreme. Stoga smatra da je razlika između dviju vlada i u tome što prije te mjere nisu bile raspisane.

Vezano uz broj priključaka na sustav kanalizacije načelnik Darko Dania odgovorio je da trenutačno ne raspolaže sa postotkom priključenja  ali da će te podatke pripremiti za iduću sjednicu Vijeća u rujnu. Obrazložio je da je Općina Nedelišće u suradnji s Međimurskim vodama d.o.o. omogućila građanima plaćanje priključaka do 36 rata, da se obiteljima koje su socijalno ugrožene pomaže preko socijalnog programa, a za hrvatske ratne vojne invalide osiguravaju se besplatni priključci. U naseljima gdje su omogućeni besplatni priključci potpisan je veliki broj ugovora, čak i u romskom naselju Parag. Dodao je da se provode akcije radi priključenja što većeg broja domaćinstava na sustav kanalizacije te da je obaveza do kraja godine imati sveukupno preko 92 % priključenih na kanalizaciju.  

Što se tiče poslovanja i dobiti tvrtke Međimurje-plin d.o.o. načelnik Darko Dania odgovorio je kako će od tvrtke pisanim putem zatražiti odgovor i dostaviti svim vijećnicima. Vezano uz  zamjenu lampi trošak nije 3.000,00 kuna već 1.650,00 kuna po lampi. Rekao je da je u tijeku postupak nabave lampi, te da će se za sjednicu Općinskog vijeća u rujnu pripremiti specifikacija koliko je živinih i natrijevih lampi te led lampi po naseljima. Obrazložio je kako u Općini Nedelišće ima oko 900 rasvjetnih tijela, a da ih je do sada promijenjeno otprilike 250. To sigurno nije dovoljan broj lampi jer su negdje postavljene na svakom četvrtom rasvjetnom mjestu, a da bi ih trebalo biti otprilike oko 1.500 – 1.600. Istaknuo je da nije ista cijena lampe na nerazvrstanoj, odnosno županijskoj ili državnoj cesti. Rekao je i kako će se nakon  nabave prvo  ići na zamjenu lampi u Dunjkovcu i u Gornjem Hrašćanu na glavnoj cesti, a da će se ostatak lampi u dogovoru sa vijećima mjesnih odbora rasporediti po ostalim naseljima.

 

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu. Sveukupni prihodi i primici Proračuna utvrđeni u iznosu od 42.269.000,00 kuna povećavaju se za dodatnih 2.662.180,36 kuna plus 136.819.64 kuna viška prihoda iz ranijih godina na sveukupne prihode i primitke u iznosu od 45.068.000,00 kuna. U istom iznosu povećavaju se i sveukupni rashodi i izdaci unutar kojih je došlo do pojedinih izmjena i dopuna.

Načelnik Darko Danio obrazložio je kako do prvih izmjena i dopuna Proračuna dolazi zbog dvanaest projekata koji su odobreni te zbog projekata koji su bili kandidirani ali nisu odobreni, zatim zbog sterilizacije i kastracije pasa u romskim naseljima za što će se sredstva dobiti od Ministarstva poljoprivrede, te zbog povećanih troškova čišćenja snijega i još nekih manjih izmjena.

 

Izmjene Plana razvojnih programa

Na sjednici je sukladno rebalansu Proračuna prihvaćena i Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu. U Planu uglavnom dolazi do povećanja predviđenih sredstava za pojedine programe, uvode se i neki novi, a u manjem broju dolazi i do smanjenja sredstava.

 

Izmjene programa javnih potreba u kulturi i u sportu

Vijećnici su usvojili odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi te Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu.

Planirana sredstva Programa javnih potreba u kulturi smanjuju se sa 1.878.000,00 kuna za 700.000,00 kuna na 1.177.000,00 kuna, i to jer nisu prihvaćeni projekti obnove domova kulture u Macincu i u Pretetincu te gradnje doma u Paragu.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu povećavaju se sa 3.506.000,00 kuna za 892.000,00 kuna na iznos od 4.398.000,00 kuna. Do povećanja dolazi u stavci održavanja sportsko-rekreacijskih objekata.

 

Izmjene i dopune programa gradnje te održavanja objekata komunalne infrstrukture

Sukladno rebalansu Proračuna na sjednici su također usvojene odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2018. godini prvotno su planirana ukupna sredstva u iznosu od 15.725.000 kuna koja se sada povećavaju na iznos od 16.334.000 kuna. Od toga je za javne površine 9.158.000 kuna, za nerazvrstane ceste 6.361.000 kuna, groblja 470.000 kuna, javnu rasvjetu 310.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 35.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini za sva naselja bila su planirana ukupna sredstva u iznosu od 1.912.000 kuna, te se sada povećavaju na iznos od 2.039.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 229.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 352.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 410.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 548.000 kuna te javne rasvjete 500.000 kuna.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće