Priopćenje sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 28. studenog 2019., održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koja je započela Aktualnim satom. Priliku da postave pitanja i od načelnika dobiju odgovore iskoristili su vijećnici Franjo Cimerman i Ivan Klekar.

 

Aktualni sat

Franjo Cimerman je pitao kada će domaćinstva na području općine konačno biti isporučene smeđe kante, one za odlaganje biorazgradivog otpada? Podsjetio je da je Vijeće u siječnju 2018. godine donijelo Odluku o dodatnom prikupljanju biorazgradivog otpada i propisalo način skupljanja. Od tada do danas taj se otpad skuplja u plastične vreće, jer „Čakom“ kao koncesionar još uvijek nije osigurao kante.

- Kanti još nema, a građanima već godinu dana stižu viši računi za uslugu prikupljanja i odvoza otpada. To je varanje građana koji ne dobivaju uslugu koja im se fakturira - rekao je među ostalim Cimerman također postavljajući pitanje da li se količina plastičnog otpada (svijeća) ove godine smanjila na grobljima uz blagdan Svih svetih, nakon potaknute akcije da se pali manje svijeća.

Načelnik Darko Dania odgovorio je da također nije zadovoljan načinom na koji se u domaćinstvima skuplja biorazgradivi otpad, jer će zbog toga svi u konačnici plaćati penale.  

- Zasad ne znam kad će doći kante, ali poslati ću upit Čakomu i odgovor koji dobijem proslijediti svim vijećnicima na e-mail. Preloški „Pre-kom“ ima 4 kante u domaćinstvima, Krk, u kojem smo bili na studijskom putovanju upravo iz ovog razloga, ima 5 kanti u domaćinstvima, a mi samo 1, dok se sve ostalo vozi u vrećama. Slažem se da je biorazgradivi otpad puno teže odlagati u plastične vreće i da bi to bilo puno lakše s kantama. Još prije dvije godine su Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljene naše potrebe za kantama za biorazgradivi otpad, ali još uvijek ih nismo dobili s tim da ćemo dio morati kupiti, a dio ćemo dobiti - rekao je načelnik i dodao da je doista zabilježena manja količina otpada od svijeća na grobljima te da će specifične akcije u kojima se građane motivira da koriste prirodne materijale i izbjegavaju plastiku - biti učestale.  

Ivan Klekar je postavio pitanje vezano uz uređenje i asfaltiranje ceste Slakovec - Šenkovec, čije bi korištenje uvelike rasteretilo promet u Nedelišću. Pitao je zašto se cesta ne uredi, a načelnik Darko Dania je odgovorio kako je Općina Nedelišće prije više godina obavila sve potrebno za taj zahvat, no proces stopira Općina Šenkovec koja ne želi da joj se obim prometa poveća korištenjem spomenute ceste.

- Do mosta, koji je granična crta naše i Općine Šenkovec, riješili smo imovinsko-pravne poslove, jer je činjenica da bi nam ta cesta puno toga olakšala. Općina Šenkovec je kočnica u toj investiciji jer ne želi prihvatiti taj promet na svoje područje i, nažalost, to je razlog što do sad nije asfaltirana. Mi to ne možemo sami jer je cesta županijska, a nisam siguran ni da li bismo sa ŽUC-om to mogli postići pa da dio bude asfalt, a dio makadam - rekao je načelnik Dania i zamolio vijećnika Franju Cimermana da kao vijećnik u Skupštini Međimurske županije postavi to isto pitanje kako bi ga pomogao aktualizirati.

 

Donesen proračun za 2020. i projekcije do 2022.

Općinsko vijeće u Nedelišću donijelo je proračun za 2020. godinu koji predviđa ostvarenje prihoda u visini 44.372.000,00 kuna i jednako toliko rashoda. Projekcija proračuna za 2021. godinu predviđa 54.040.000,00 kuna prihoda i rashoda, a 2022. Godine 40.692.000,00 kuna. Uz Proračun je vezano više drugih odluka, koje je Vijeće također izglasalo, a riječ je o Planu razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022., Odluci o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu, Programu javnih potreba u kulturi, Programu javnih potreba u sportu, Socijalnom programu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće te Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. 

Za javne potrebe u kulturi iduće godine predviđeno je ukupno 1.775.000,00 kuna, a prioriteti su određeni ovim redom: sufinanciranje udruga građana, programa i projekata udruga u visini 250 tisuća kuna, sufinanciranje kulturnih manifestacija u visini 210 tisuća kuna te ostale donacije udrugama 15 tisuća kuna. Četvrti na listi prioriteta je Dom kulture Črečan s predviđenih 180 tisuća kuna, potom Dom kulture Gornji Hrašćan sa 120 tisuća, Dom kulture Macinec sa 100 tisuća, Dom kulture Pretetinec sa 400 tisuća te Dom kulture Parag sa 500 tisuća kuna.

Ukupno je za javne potrebe u sportu 2020. godine potrebno osigurati 3.670.000,00 kuna. Za sufinanciranje vrhunskog sporta predviđeno je 150 tisuća kuna, za sufinanciranje sportskih manifestacija 120 tisuća, za programe sportskih društava 600 tisuća kuna, za korištenje stadiona i ostalog 190 tisuća, za korištenje dvorana 600 tisuća te ostale donacije za sport 30 tisuća kuna. Za održavanje sportsko-rekreacijskih objekata predviđa se 1.980.000,00 kuna.   

Socijalnim program za iduću godinu predviđeni su različiti oblici socijalne pomoći poput pomoći za podmirenje troškova stanovanja, školovanja, pomoć u prehrani u školskim kuhinjama, pomoć humanitarnim udrugama, pomoć u podmirenju troškova liječenja teških bolesnika stalne novčane pomoći vojnim i civilnim invalidima i sudionicima Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, jednokratne novčane pomoći i drugi oblici pomoći. Obitelji ili samcu se može odobriti jednokratna novčana pomoć ako mjesečni prihod domaćinstva ne prelazi iznos od tisuću kuna za 1-člano domaćinstvo, zatim 1.300 kuna za 2-člano domaćinstvo, 1.700 kuna za tročlano, 2.200 kuna za 4-člano te 300 kuna za svakog daljnjeg člana. Jednokratna novčana pomoć dodjeljuje se u iznosu od 700 kuna za jednočlano domaćinstvo te po 250 kuna za svakog daljnjeg člana u višečlanom domaćinstvu.

 

Prilagodba odluke o izborima za članove VMO-a

Općinsko vijeće Općine Nedelišće donijelo je i Odluku o drugoj izmjeni odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine. Naime, dosadašnjom Odlukom i njezinim prvim izmjenama bila je utvrđena mogućnost da se izbori provode zajedno s redovnim izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Prethodni parlamentarni izbori bili su prijevremeni i održani su u rujnu 2016. te je na taj način stvorena razlika između termina provođenja parlamentarnih i izbora za VMO-e koji se više ne provode iste godine.

Zato je predloženim izmjenama spomenute Odluke sada predviđena mogućnost da se izbori za VMO-e održavaju zajedno s izborima za EU Parlament, parlamentarnim izborima predsjedničkim izborima i izborima za članove Općinskog vijeća te izborima općinskog načelnika. Također, omogućava se i korištenje istih izbornih tijela kako bi se ostvarila ušteda.

Također je donesena Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće, kojom je predviđeno da se izbori održe 5. siječnja 2020. godine od 7 do 19 sati. U vijeća mjesnih odbora bira se po 5 članova u Črečanu, Dunjkovcu, Gornjem Hrašćanu, Gornjem Kuršancu, Macincu, Paragu, Pretetincu, Slakovcu i Trnovcu, zatim 7 članova u Pušćinama te 9 članova u Nedelišću.

 

Prodaja nekretnina u Nedelišću i Paragu

Vijećnici su donijeli tri odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj ulici bb i Ulici J. Vrhovskog bb u Nedelišću te u naselju Parag. Zemljište u Gospodarskoj ulici nalazi se u Privrednoj zoni Nedelišće, z.k.č. 1751, površine 1.702 m2. Početna cijena mu je 58.800,00 kuna. Građevinsko zemljište u Ulici J. Vrhovskog ima početnu cijenu 5.000,00 kuna i u naravi je opisano kao zemljište za proširenje gruntišta. U Paragu je riječ o građevinskom zemljištu namijenjenom stambenoj gradnji, površine 349 m2, s početnom cijenom od 4,00 eura za kvadratni metar. 

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag. Riječ je o potrebi temeljenoj na nemogućnosti izgradnje objekata javnih i društvenih te sportsko-rekreacijskih sadržaja na površinama prema postojećem planu Detaljnog uređenja naselja Parag. Naime, radi otpora stanovnika naselja koji su inzistirali na prenamjeni zemljišta iz javne u područje za stanogradnju, trenutno nema prostora za izgradnju područne osnovne škole, društvenog doma i površine sportsko-rekreacijske namjene. Nove granice naselja Parag omogućuju utvrđivanje novih lokacija za sadržaje javne i društvene namjene.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće