Zapisnik sa 4. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/19
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 26.10.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 26. listopada 2017. godine u 18:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluka o dopunama Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  3. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  4. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 2. Donošenje Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata,
 4. Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva,
 5. Donošenje Odluke o održavanju i uređenju naselja,
 6. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Anna Bratković, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

OPRAVDAO IZOSTANAK: Marjan Marciuš.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (17 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnica Darinka Pergar konstatirala je kako žitelji i korisnici Varaždinske ulice u Gornjem Hrašćanu smatraju kako bi bilo jako dobro da ta ulica po sredini ima iscrtane bijele linije iz razloga što puno vozila prelazi sredinu ulice i na taj način ugrožavaju vozila koja dolaze u susret, a obzirom da se s obje strane ulice nalaze rubnici, vozila se ne mogu maknuti na bankinu. Isto tako postavljen je znak zabrane za velika vozila, odnosno za kamione i autobuse, međutim, i kamioni i autobusi prometuju tom ulicom jer se ona nastavlja prema Pušćinama gdje se spaja na glavnu ulicu Varaždin-Čakovec. Obzirom na to da je to županijska cesta zamolila je načelnika da se prijedlog uputi upravi za županijske ceste sa nadom i vjerom u povoljno rješenje.
 • Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio joj je kako se radi o županijskoj cesti i da je nakon izgradnje kanalizacije saniran samo dio Varaždinske ulice od strane ŽUC-a. Još preostaje drugi dio koji će sanirati na proljeće, i vjerojatno kad saniraju taj drugi dio će povući i linije. Prosljediti će pitanje prema ŽUC-u i kad će imati odgovor obavijestiti će je.
 • Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje načelniku. Naveo je kako u središtu mjesta već duže vrijeme, zapravo 300 godina, imamo službeni spomenik parkovne kulture platanu, a posljednjih mjeseci vidi se da je ograđena i da se sijeku neke grane i ne zna se kakvo je stanje sa njom. Koliko ima informaciju, prije mjesec dana je napravljen postupak rezistografije na samoj platani, pa vjerojatno postoje nekakvi rezultati da li je ona zdrava, da li nije zdrava, da li je za rušenje i da li je sigurna za one prolaznike koji prolaze.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako se za vrijeme nevremena koje je bilo prije tri-četiri mjeseca odlomila jedna grana koja je pala i sva sreća da u tome trenutku nije bilo nikoga ispod jer je mogla nekoga i ubiti. Napravljena je kompletna analiza sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode i ovih dana su došli nalazi da je, osim onoga što je odrezano, platana zdrava i ne prijeti joj rušenje. Još se razmatraju solucije za granu koja ide do polovice ceste na način da se još odreže dio te grane da se ne desi situacija sa padom grane na prometnicu. Ukoliko postoji potreba, zamolio je voditeljicu Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanju Zorković da nalaz kopira i dostavi vijećnicima.
 • Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje načelniku. Temeljem nalaza provedene revizije, stranica 16. točka 3. gdje se navodi da su udrugama dodijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 456.000,00 kuna, bez obavljenog javnog natječaja i provedene kontrole korištenja sredstava. Zamolio je odgovor u pismenom obliku koji su to točno pojedinačni iznosi i kojim udrugama su isplaćeni. Isto tako za nabavu bagatelne vrijednosti u iznosu od 254.884,00 kn.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako će, na njegov zahtjev, dostaviti odgovor u pisanom obliku svim vijećnicima.
 • Vijećnik Radovan Balog postavio je pitanje načelnik da li je moguće da se mediji i novinari upozore da ne pišu ništa o naselju Parag prije nego što pitaju predsjednika romskog naselja Parag. Pita iz razloga jer su imali slučaj, u romskom naselju Parag, prije dva-tri tjedna, gdje je pisalo da su u naselju bile borbe pasa, što nije istina. Zato moli medije da ih više ne vrijeđaju jer ako vrijeđaju njih, sa takvim izjavama vrijeđaju i Općinu Nedelišće.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako Općina Nedelišće ne može utjecati na medije i govoriti im što da pišu ili ne pišu. Sugestiju smatra dobrom jer je uvijek dobro čuti sve strane, a ne samo jednu pa nek se nakon toga napiše prava istina.

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno (17 glasova za)

 

Ad. 1.
Donošenje Odluka o dopunama Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Općinsko vijeće Općine Nedelišće na prethodnoj sjednici donijelo Odluke o imenovanju članova odbora i komisija, a ovim putem dopunjavaju se odbori u kojima nisu bili imenovani svi članovi.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prijedloge Odluka prihvate kao što ih je jednoglasno prihvatio i Odbor.

 

a) Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za proračun i financije prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

b) Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

c) Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 d) Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o dopuni Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.
Donošenje Odluke o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak nakon uvodne riječi pozvao je prisutne na raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je mišljenje kako je Odluka napisana opširno i daje načelniku i Općini puno mjesta da sami dirigiraju kad će koji ugostiteljski objekti raditi i postoje mnoge iznimke za koje se mogu proizvoljno određivati radna vremena. Interesira ga kako će se provoditi postupak za utvrđivanje kršenja ograničenja koja su propisana jer je u Odluci navedeno kako je komunalni redar ovlašten za podnošenje prijava inspekcijskoj službi. Postavio je pitanje kako će to izgledati u praksi i naveo primjer ugostiteljskog objekta koji bi u subotu trebao raditi do 2 sata, a on radi do 3. Da li se komunalnog redara može zvati u tri sata u noći ili se čeka ponedjeljak kako bi mu se podnijela prijava, a on podnosi prijavu nadležnoj inspekcijskoj službi koja utvrđuje da li su radili do 3 sata i da li je bila buka. Teško da će u ponedjeljak utvrditi da li su ti prekršaji napravljeni ili nisu napravljeni. Izgleda da će stanovnici teško dobiti mir u naselju.

Drugo pitanje odnosilo se na održavanje koncerata u objektu MESAP-a za koji smatra da ne zadovoljava sve odredbe koje su navedene u Odluci, a nema potrebnu zvučnu izolaciju jer taj objekt nije bio građen za održavanje koncerata, nema dupla vrata i još stvari koje bi ugostiteljski objekti morali imati. Da li će Općina MESAP-u uskratiti dozvolu za održavanje koncerata s obzirom da ne poštuje odredbe Odluke koja će se izglasati.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je komunalni redar dužan biti uz svoj mobitel 24 sata na dan. Bilo je više slučajeva podnošenja prijava od strane građana zbog preglasne glazbe i remećenja javnog reda i mira te su građani zvali policiju. Policija je izašla na mjesto događaja, zvali su inspekciju koja je, ako je imala mogućnost, također izašla i napravila zapisnik i izmjerila buku. Oni koji su kršili zakon dobili su kazne. Što se tiče MESAP-a, kad bude nekakva prijava, isto će nadležne službe izaći na uviđaj. Do sad nije bila nikakva službena prijava što se tiče koncerata. MESAP ne organizira koncerte, on samo iznajmljuje dvoranu. Ukoliko je potrebno, navedeno može obrazložiti i direktor MESAP-a gospodin Vitomir Kirić.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju te je prisutne pozvao na raspravu.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Sara Horvat, u kratko je obrazložila predložene izmjene i u ime Odbora predložila je vijećnicima da prihvate prijedlog Drugih izmjena i dopuna Pravilnika o stipendiranju studenata kao što ga je jednoglasno prihvatio i Odbor.

Vijećnik Franjo Cimerman smatra da su kriteriji u Pravilniku jasno i dobro propisani, a postavio je pitanje kako će se predložene izmjene manifestirati na stvarno stanje zbog uvođenja novosti da se više ne stipendiraju studenti koji studiraju u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji. Interesira koliki je ukupni broj studenata koji se stipendira i koliko će se smanjiti kad se maknu oni koji studiraju u Varaždinu i Čakovcu.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da Općina Nedelišće trenutno stipendira oko 76 stipendista od kojih 7-8 studira u Čakovcu i Varaždinu. Dodao je kako je zajedno sa Odborom za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Pravilnik detaljno razrađen, ali teško je postići da svi budu zadovoljni. Naglasak se stavio na omogućavanje dobivanja stipendije djeci roditelja koji su slabijeg imovinskog statusa. Kad se sve unosi u sistem, uvijek se mora povući crta u skladu sa time koliko ima sredstava za stipendiranje pa je dosta studenata koji studiraju u Zagrebu, Osijeku i Rijeci ostalo bez stipendija. Predloženim izmjenama za njih će ostati više sredstava.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje što će biti sa studentima koji studiraju u Čakovcu i Varaždinu, a slabijeg su imovinskog statusa i šta je sa onima koji studiraju vani.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je Pravilnikom propisano da načelnik svojom odlukom mora upoznati Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata. Tim studentima pomoći će se i na osnovu odluke načelnika može im se dodijeliti stipendija.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaćaju se Druge izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata,
 2. Druge izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju studenata prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva te je prisutne pozvao na raspravu.

Predsjednica Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata Sara Horvat, ukratko je obrazložila Pravilnik i u ime Odbora predložila je vijećnicima da prihvate prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva kao što ga je jednoglasno prihvatio i Odbor.

Vijećnik Ivan Klekar uočio je da je u članku 3. stavku 3. Pravilnika greška jer zadnja riječ glasi „gradu“, što nije točno te je predložio da se zamijenu u „općini“. Predlagatelj Pravilnika i svi prisutni vijećnici složili su se sa prijedlogom.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva,
 2. Pravilnik o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o održavanju i uređenju naselja

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio Odluku o održavanju i uređenju naselja te je pozvao predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da se u ime Odbora izjasni o prijedlogu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o održavanju i uređenju naselja kao što ju je jednoglasno prihvatio i Odbor.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje u vezi članka 86. Odluke kojim je utvrđeno da su fizičke i pravne osobe dužne komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima. Interesira ga da li je to u skladu sa zakonom, da li je komunalni redar ovlašten za to.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je prije isto bio mišljenja da to nije moguće, ali bio je jedan slučaj u Gornjem Kuršancu kada je fizička osoba u svojem dvorištu imala građevinski otpad i netko je to anonimno prijavio u Zagreb nadležnim službama. Inspektor je izašao na uviđaj, napravio je zapisnik i u njemu je pisalo kako komunalni redar nije izašao van. Napisao je kaznu fizičkoj osobi koja je u svojem dvorištu imala otpad. Komunalni redar može doći do stranke i pitati je da li mu dozvoljava da uđe na posjed. Ukoliko mu ne dozvoli, a ima prijacu, onda mora obavijestiti nadležne službe da zajedno sa njima može stupiti na posjed. Iznio je mišljenje kako je stanje u općini, kao i u drugim općinama, neodrživo jer sve više građana odlaže otpad po poljima i šumama. Problemi su porasli nakon što je zatvoren deponij Klinčovka na koji se vozio građevinski otpad. Iz navedenog razloga povećane su i kazne. Svi građani imaju mogućnost odvoza otpada, pa i glomaznog putem kupona, ali sve je više vozila sa VŽ registarskim oznakama koja dovoze otpad na područje Općine Nedelišće, posebno u Pušćine i Gornji Kuršanec.

Vijećnik Ivan Klekar dodao je kako on nije protiv komunalne službe te da se u potpunosti slaže s potrebom održavanja reda jer u općini ima previse otpada o kojem se vodi premalo brige. Navedeni članak istaknuo je samo radi toga da se utvrde stvarne ovlasti kako komunalni redar ne bi došao u probleme.

Vijećnik Franjo Cimerman također se osvrnuo na navedeni članak te smatra kako je ono što je načelnik odgovorio upravo suprotno od onoga što piše u njemu. Smatra da odredba kojom se komunalnom redaru treba omogućiti pristup prostorijama, objektima, napravama i uređajima nije u skladu sa zakonom te da članku 86. u tom obliku nije mjesto u Odluci.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o održavanju i uređenju naselja,
 2. Odluka o održavanju i uređenju naselja prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici dobili prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu te ih je pozvao na raspravu.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju i kupnju Željko Ciglarić, u ime Komisije, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu kao što ju je jednoglasno prihvatio i Odbor.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 2. Odluka o darovanju nekretnina u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Darko Dania prisutnim vijećnicima podijelio je nacrt Proračuna za 2018. godinu te ih je pozvao da dostave svoje prijedloge i primjedbe u roku od 30 dana kako bi ih mogli razmotriti i pravovremeno uvrstiti u Proračun. Pozvao ih je i da održi sastanak sa klubovima vijećnika kako bi im se prijedlozi argumentirali i kako bi ga što kvalitetnije pripremili za usvajanje na sjednici Općinskog vijeća.

 

Dovršeno u 18,46 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće