Zapisnik sa 5. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/21
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 14.12.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 14. prosinca 2017. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije,
 3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
 5. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 6. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 13. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine,
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini,
 17. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 19. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
 20. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće,
 21. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 22. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 23. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće,
 24. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 26. Donošenje Odluke o 2. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 27. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 28. Donošenje Odluke o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus).

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka (od 18,15 - Aktualni sat), Sara Horvat, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec (napustila sjednicu nakon izglasavanja 22. točke Dnevnoga reda, u 19,21 sati), Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Ivan Klekar.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Franjo Logožar - stručna osoba civilne zaštite (od 23. točke Dnevnoga reda, u 19:21 sati)

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja, a nakon otvaranja održana je minuta šutnje za preminulog vijećnika Marjana Marciuša.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (15 glasova za)

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnica Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne te je načelniku postavila pitanje o županijskoj cesti 2019 na relaciji Črečan-Macinec-Gornji Hrašćan. Ta cesta nema iscrtane linije po sredini, smatra kako je to vjerojatno s razlogom, ali potrebno je da se cesta označi na odgovarajući način, pogotovo jer na navedenoj postoji pružni prijelaz bez branika. Zamolila je da se Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije uputi prijedlog za poduzimanje odgovarajućih radnji.
 • Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio joj je Općina Nedelišće već ranije uputila prijedlog, ali cesta bi trebala biti širine od najmanje 5,5 metara kako bi se mogla iscrtati linija po sredini. Opet će uputiti zahtjev prema ŽUC-u MŽ da se barem obostrano postave stupići u svrhu povećanja sigurnosti prometovanja na toj cesti, a na idućoj sjednici Općinskog vijeća upoznati će vijećnike sa dobivenim odgovorom.

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio pitanje vezano uz Gospodarsku zonu Goričica u Nedelišću. Konstatirao je kako je uoči izbora u toj gospodarskoj zoni između Nedelišća i Pušćina bilo vrlo živo, radilo se sa strojevima i bagerima, ali kako su izbori završili sve je već isti tjedan nestalo i od onda je zona prazna i ništa se ne događa. Interesira ga da li je otvaranje te gospodarske zone bio samo predizborni trik ili postoje konkretne naznake da bi se tamo nešto moglo graditi.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako su krajem 2017. godine izvedeni zadnji radovi, koji se odnose na plinifikaciju, i ona sada ima kompletnu energetsku infrastrukturu, a još je potrebno izvesti prometnice sa oborinskom odvodnjom i rasvjetu. Krajem 2016. godine prodane su dvije parcele. Poduzetnik koji ih je kupio pao je u manje probleme, koje je u međuvremenu riješio, te se nada da će u gradnju krenuti u 2018. godini. Pred tjedan dana prodana je još jedna parcela ozbiljnom poduzetniku koji će u gradnju krenuti isto tijekom 2018. godine. Postoje još dva vrlo zainteresirana poduzetnika koji su blizu kupnje parcela i izgradnje. Svima je u interesu da se počinje što prije graditi kako bi se osigurala nova radna mjesta. Zalagati će se da se zona što prije popuni. 

 • Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje da li je definirano koja vrsta poduzetnika je pogodna te koja vrsta djelatnosti se može obavljati u zoni s obzirom na blizinu vodocrpilišta i koju vrstu djelatnosti će obavljati poduzetnici kojima su prodane parcele.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da su već odbijena dva pisma namjere iz razloga jer poduzetnici obavljaju djelatnosti koje nisu prikladne za lokaciju i svrhu zone. Prihvaćene su ponude tvrtke koja se bavi proizvodnjom bankomata, plastificiranjem i sl. poslovima te tvrtke koja se bavi proizvodnjom i rekonstrukcijom strojeva.
 • Vijećnik Ivan Marciuš postavio je pitanje načelniku u vezi zaduženja komunalne naknade. Primjetio je kako postoji velik broj praznih kuća u kojima nitko ne živi, u njegovoj ulici takvih je 21 kuća. U Proračunu za 2018. godinu predviđeno je 1.912.000,00 kn koji će se utrošiti za komunalnu infrastrukturu, a može se prikupiti samo oko 1,5 milijuna pa ispada da će Općina sufinancirati oko 400.000,00 kn. Postavio je pitanje da li vlasnici tih kuća koje su prazne moraju plaćati komunalnu naknadu.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je Zakonom o komunalnom gospodarstvu regulirano da sve kuće u kojima se može stanovati moraju plaćati komunalnu naknadu, bez obzira da li netko živi u njima ili ne. Mogu se osloboditi samo one koje su ruševne i u kojima se ne može živjeti. 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno (16 glasova za)

Ad. 1.
Donošenje Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je mandat članu Općinskog vijeća Marjanu Marciušu prestao po sili zakona zbog smrti. Koalicija stranaka, čiji je on bio vijećnik, kao zamjenu predložila je Štefaniju Oreški.

Mandatna komisija razmotrila je podneseni prijedlog i sastavila je izvješće koje je vijećnicima dostavljenu kao prilog prijedlogu Odluke.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća,
 2. Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

Nakon glasovanja vijećnica Štefanija Oreški položila je prisegu na način da je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak pročitao tekst prisege slijedećeg sadržaja: “Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika u Općinskom vijeću Općine Nedelišće obavljati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, zakona i Statuta Općine Nedelišće, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske i Općine Nedelišće.“

Nakon pročitane prisege pozvao ju je, a ona je ustala i izgovorila: “Prisežem”, te potpisala tekst izjave prisege.

 

Ad.2.
Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak predao je riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Željku Ciglariću koji je obrazložio da je člankom 39. Statuta Općine Nedelišće i člankom 15. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće  utvrđena nadležnost Općinskog vijeća da osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava predsjednike i članove tih tijela.

Budući da je Marjanu Marciušu, zbog smrti, prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Nedelišće, predloženom Odlukom imenovani se razrješava dužnosti i u Mandatnoj komisiji.

Predlaže se da, sukladno sporazumu koalicijskih partnera sa čije je liste razriješeni član, umjesto Marjana Marciuša dužnost predsjednika Mandatne komisije obavlja Štefanija Oreški, koja je i zamjenica vijećnika u Općinskom vijeću.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije,
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak predao je riječ predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje Željku Ciglariću koji je obrazložio kako Statutom Općine Nedelišće i Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Nedelišće utvrđena nadležnost Općinskog vijeća da osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava predsjednike i članove tih tijela.

Budući da je Marjanu Marciušu, zbog smrti, prestao mandat u Općinskom vijeću Općine Nedelišće, predloženom Odlukom imenovani se razrješava dužnosti i u Odboru za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata.

Predlaže se da, sukladno sporazumu koalicijskih partnera sa čije je liste razriješeni član, umjesto Marjana Marciuša dužnost članice Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata obavlja Štefanija Oreški, koja je i zamjenica vijećnika u Općinskom vijeću.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština po pribavljenim prijedlozima općinskog, odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore.

Općina Nedelišće raspisala je javni poziv za prijavu kandidata, a pristigla je jedna prijava i to Mire Paić iz Nedelišća, Đure Đakovića 7, koja je i do sada obavljala dužnost suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu,
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ prepustio je predlagatelju, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je krajem godine potrebno izvršiti poravnanje. Nabrajao je stavke kod kojih je potrebno izvršiti poravnanje, a kao važnije je naveo da je već drugu godinu za redom u proračun potrebno uvrstiti projekte koji su prijavljeni po mjeri 7.4, a rezultati se još ne znaju. U 2017. godini provedena je javna nabava za radove u Nedelišću, od ulice O. Price pa sve do kraja Varaždinske ulice, na odluku o odabiru podnesena je žalba koja je odbijena, ali radovi se zbog toga neće moći izvesti u 2017. godini. Radovi u Gospodarskoj zoni Goričica također su prijavljeni na otvoreni poziv, ali još nema rezultata, kao i za ulicu J. Vrhovskog u Nedelišću. Za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće dodijeljena su sredstva i provedena je javna nabava, ali još teku zakonski rokovi prije mogućnosti sklapanja ugovora o radovima.

Spremno je puno projekata koji se prijavljuju na raspisane pozive i natječaje.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor. 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine vezan uz izmjene i dopune Proračuna te ga je potrebno uskladiti sa njime.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 2. Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad 7.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu vezan uz izmjene i dopune Proračuna te ga je potrebno uskladiti sa njime.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu vezan uz izmjene i dopune Proračuna te ga je potrebno uskladiti sa njime.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu vezan uz izmjene i dopune Proračuna te ga je potrebno uskladiti sa njime.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu vezan uz izmjene i dopune Proračuna te ga je potrebno uskladiti sa njime.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je planirani Proračun za 2018. godinu oko 42.000.000,00 kn. Nabrajao je najvažnije projekte koji su uvršteni u proračun te je spomenuo Gospodarsku zonu Goričica, pješačke i biciklističke staze, projektna dokumentacija za Trg Republike i dom za starije i nemoćne u Nedelišću. Na nivou Međimurske županije napravljena je rang lista projekata i projekt Trga Republike je na drugome mjestu, a dom za starije i nemoćne dvadeset i četvrti, a navodno će se prihvatiti dvadeset i šest projekata. Pripremljen je projekt energetske učinkovitosti zgrade Općinske uprave i dva sportska doma - Macinec i Slakovec. Prema Ministarstvu kulture prijavljeni su domovi kulture u Macincu i Pretetincu.

Socijalni program održan je na otprilike istom nivou. Masa za sport, kulturu i ostale udruge također je na istom nivou, a za dodjelu sredstava raspisati će se javni natječaj.

Smatra kako je Proračun za 2018. godinu malo optimističan jer je baziran na projektima te prijavama na raspisane pozive i natječaje, a u tu svrhu projekti moraju biti uvršteni u proračun. Nada se da će barem dio projekata biti uspješan.

Vijećnica Dijana Posavec konstatirala je kako je vijećnica već treći mandat i da se uvijek vrti oko istih brojki izvornog proračuna za koji smatra da je realni. Smatra kako Proračun za 2018. godinu nije razvojni i premalo je ambiciozan. Stalno se nešto čeka, nadamo se i projekti se prijavljuju na prioritetne liste. I drugi se također prijavljuju, ali i grade, kao na primjer gradovi Mursko Središće i Prelog. Kao probleme navela je pitanje osnovne škole u Nedelišću koja se čeka godinama, stanje prostora Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće koji ne zadovoljava potrebe 21. stoljeća, na postoji uređen centar mjesta, nema kulturnog doma u Nedelišću, kronični nedostatak prostora, prostorije Općinske uprave koje ne zadovoljavaju potrebe. Postoji jako puno problema, i ako će se dalje samo sjediti i čekati prioritetne liste proračun nije razvojni. Opet će se raditi rebalansi kojima će se duplo smanjivati te smatra da nije dovoljno dobro.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je kako mu je ovo prvi mandat u Općinskom vijeću Općine Nedelišće te se iz tog razloga nije javljao u rasprave po točkama Dnevnog reda koje se odnose na prethodne godine, ali će se od 2018. godine intenzivno i aktivno uključiti predlažući i kritizirajući. Naveo je tri ključne točke koje zamjera pri sastavljanju Proračuna. Prva točka odnosi se na neravnomjernost financiranja udruga i sportskih klubova. Do sada su postojala posebna konta za te klubove i udruge gdje su dobivali sredstva, a uz to su preko niza različitih programa dobivali još sredstva. Sada se situacija još zakomplicirala jer su u proračunu navedeni samo programi, a ne i konkretni korisnici. Krajem godine zahtijevati će da se napravi jasna specifikacija kome su dodijeljena sredstva i da se to javno objavi.

Druga točka odnosi se na činjenicu da je težište na komunalnom razvoju, a premalo se ulaže u poduzetništvo. Mjere koje su predviđene odnose se, prvenstveno, na velike i srednje poduzetnike, a za male ne postoje nikakve aktivne mjere. Na sastanku koji je održan sa poduzetnicima utvrđeno je kako najviše problema imaju upravo mali poduzetnici. Od održanog sastanka prošlo je premalo vremena kako bi se mjere već uključile, ali tijekom godine će se raditi rebalansi pa će biti prilike da se to ispravi.

Treća točka odnosi se na realizaciju nekoliko kapitalnih projekata o kojima se već jako dugo govori, a nikako da ih vidimo u proračunu. Konkretno, to se odnosi na južnu zaobilaznicu i zgradu osnovne škole u Nedelišću. Svjestan je da je južna zaobilanica projekt koji nije u nadležnosti Općine Nedelišće te da se on ni neće realizirati ako to ne odluči država, ali se ona u naredne tri godine uopće ne spominje u proračunu. Što se tiče osnovne škole u Nedelišću, postavio je županu na sjednici Skupštine Međimurske županije koji je status tog projekta i dobio je odgovor da u naredne tri godine od osnovne škole u Nedelišću neće biti ništa, osim ako država nešto bitno ne promijeni. Osnovna škola u Nedelišću nije ni u prvih 5-6 prioriteta Međimurske županije. Postoje nekakve šanse za školu u Trnovcu samo ako to odluči napraviti ministarstvo. Za kapitalne projekte o kojima se govorilo tijekom predizborne kampanje nije u proračunima Općine Nedelišće i Međimurske županije predviđena ni jedna lipa.

Nada se da će tijekom godine biti moguće doraditi proračun i pri tome voditi brigu o te tri točke.

Načelnik Darko Dania složio se u potpunosti sa vijećnikom Franjom Cimermanom te mu je u vezi prve točke odgovorio da je propisima definirano da se u proračunu spominje samo masa sredstava, a nakon toga se raspisuje javni natječaj i Općinsko vijeće donosi odluku o dodjeli sredstava, a takvu uputu je dala i Državna revizija.

Što se tiče druge točke složio se da je bilo premalo vremena da se uvrste nove mjere, ali će se o njima raspravljati tijekom godine kada će se sazivati sastanci sa još više poduzetnika i predstavnika javnih poduzeća te kroz Odbor za gospodarstvo.

Južna obilaznica navodno je ušla u strateški plan Vlade RH, ali to već slušamo od četvrte Vlade RH za redom. Tijekom izbora govorilo se i o trećem mostu, ali od toga ništa. Studije opravdanosti zaobilaznice radile su se više puta, Hrvatske ceste potrošile su na to puno novaca, a sada sve opet ide iz početka. O navedenoj problematici govorilo se i na koordinaciji župana te se iz razgovora sa njima saznalo da je ušla u strateški plan. Svake godine piše se prema Hrvatskim cestama u vezi južne zaobilaznice, ali i drugih projekata, posebice biciklističkih staza, ali od njih nema povratnih informacija.

Pitanje osnovne škole u Nedelišću povlači se već deset godina. Od te škole još nema ništa. Općina Nedelišće potigla je dogovor sa Varaždinskom biskupijom o ustupanju zemljišta od crkve na 99 godina. U proračunu je bila stavka za idejno rješenje u iznosu od 25.000,00 kn, a taj iznos bio je predviđen i u proračunu Međimurske županije. Osnivač Osnovne škole u Nedelišću je Međimurska županija i jedino ona može odlučiti da li će ići izgradnja nove škole. Vijećnicima je dao informaciju da je bio na sastanku u Ministarstvu obrazovanja na temu izgradnje škole u Nedelišću te da je dobio informaciju da postojeći idejni projekt ne zadovoljava uvjete jer ima 24 odjeljenja, a najviši mogući broj je 20 te će ga biti potrebno preraditi.

Sa iznesenim od strane vijećnice Dijane Posavec nije se složio. Iznio je informaciju kako su u protekle 4 godine realizirane investicije u iznosu od 120.000.000,00 kn u 8 naselja. Izvedena je kanalizacija, asfaltirane su sve nerazvrstane ceste, kilometri oborinske odvodnje i izvedena je infrastruktura u Gospodarskoj zoni Goričica koja je budućnost, a izgrađena je i tvornica CNC Pušnik. Mursko Središće dobilo je 1.600.000,00 kn za centar za kulturu, a za cijelu Međimursku županiju bilo je predviđeno 2.200.000,00 kn. Jedino je Grad Prelog dobio 16.000.000,00 kn za poduzetništvo. Kad se pogleda ostatak županije tu se najviše gradilo. Građanima treba omogućiti infrastrukturu u vidu prometnica i staza. Slaže se da je potreban centar za kulturu, ali trenutno nije otvoren ni jedan natječaj na koji bi ga mogli prijaviti jer je projekt vrijedan preko 36.000.000,00 kn. I na uređenju centralnog trga u Nedelišću se radi te je projekt, kao što je i prije naveo, prijavljen. Radi se energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Zvončić Nedelišće i na taj način će se djeci omogućiti puno bolji uvjeti. Općina Nedelišće sufinancira boravak djece u vrtićima, a djeca iz Gornjeg Kuršanca, Trnovca i Macinca gravitiraju prema vanjskim vrtićima. Postojeći kapaciteti zadovoljavaju potrebe. Vrši se otkup zemljišta za proširenje groblja u Nedelišću. Smatra da se Općina Nedelišće razvija dobro i ide u dobrom smjeru.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekciji za 2019. i 2020. godinu,
 2. Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu vezana uz  Proračun za 2018. godinu te ju je potrebno usvojiti kako bi se uredilo izvršavanje proračuna.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine vezan uz Proračun za 2018. godinu i u njemu su navedeni razvojni programi.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je informaciju kako je na sastanku koji je održan sa poduzetnicima riječ bila i o tome da se MESAP učini korisnijim, čak se govorilo i da se pretvori u inkubator. O tome je razgovarao i sa županom koji to smatra zanimljivom idejom i predložio je da Općina Nedelišće uputi dopis Međimurskoj županiji kako bi se održao sastanak sa širim krugom zainteresiranih. Želio bi da se dijelom prenamijeni i postane korisniji poduzetnicima.

Načelnik Darko Dania složio se sa njime te će se na tu temu održati sastanak sa Međimurskom županijom.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje na što se odnosi stavka izgradnja stadiona u iznosu od 200.000,00 kn, da li će Općina Nedelišće izraditi projektnu dokumentaciju za dom za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, na što se odnosi 150.000,00 kn za dom kulture Parag te da li se energetska obnova zgrade Općine odnosi samo na energetsku učinkovitost ili će se barem malo proširiti.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je izgradnja stadiona podijeljena na 14 faza, a ta faza odnosi se na opremanje kafića i dvije ambulante. Općina Nedelišće sama će raditi projektnu dokumentaciju za dom za starije i nemoćne osobe u Nedelišću, a zainteresirana je da i gradi. Za Dom kulture Parag napravljen je glavni projekt, a sredstva je osigurao saborski zastupnik Veljko Kajtazi. On je predložio da se i za 2018. godinu planira 150.000,00 kn, a on će pokušati osigurati ta sredstva za izgradnju. Zgrada Općine planira se samo energetski obnoviti i to krovište, fasada, rasvjeta, grijanje i stolarija. Kapaciteti se neće povećavati.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine kao što ga je prihvatio i Odbor.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 glasova za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine,
 2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu vezan uz Proračun za 2018. godinu, a sve predviđene stavke su i sadržane u njemu.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu vezan uz Proračun za 2018. godinu, a sve predviđene stavke su i sadržane u njemu.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici uz prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini dobili obrazloženje u kojem je razvidno da su predviđena sredstva u iznosu od 1.000,00 kn po vijećniku.

Predsjednik Odbora za Proračun i financije Vitomir Kirić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17. 
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu vezan uz Proračun za 2018. godine, a sve predviđene stavke su i sadržane u njemu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu vezan uz Proračun za 2018. godine, a sve predviđene stavke su i sadržane u njemu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama predložena temeljem provedenog postupka prikupljanja ponuda te zaključka načelnika.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama kao što ga je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 20.
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako se Odlukom o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće predlaže ukidanje statusa javnog dobra na nekretninama u Paragu, a koje su u vlasništvu Općine Nedelišće, u svrhu projektiranja centra za kulturu u Paragu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće,
 2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 21.
Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu je riječ predao predsjednici Socijalnog vijeća koja je navela da je Socijalni program Općine Nedelišće na razini prošlogodišnjeg, u iznosu od 632.000,00 kn, ali sa razlikom da je u 2018. godini u Socijalni program uvrštena kategorija božićnica koje Općina Nedelišće svake godine dodjeljuje starijima od 75 godina.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je mišljenje da kategorija božićnica ne spada u Socijalni program jer nisu svi stariji od 75 godina socijalni slučajevi, a neki možda imaju vrijednu imovinu. Protiv je uvršavanja božićnica u Socijalni program.

Načelnik Darko Dania odgovorio u je kako je teško saznati tko ima kakvu imovinu, a posebno ukoliko ima primanja iz inozemstva. Božićnice su do sada bile uvrštene izravno u proračun, čak su se ove godine dodijelile preko projekta koji je prijavila Udruga umirovljenika. Kod podjele uskrsnica uveo se imovinski cenzus i svejedno su bili problemi. Teško je postići da svi budu zadovoljni.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 22.
Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su vijećnici primili Program rad Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu te ih je pozvao na raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje da li su u Proračunu za 2018. godinu predviđena sredstva za rad Savjeta mladih.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da nema predviđenih sredstava te da članovi rade na volonterskoj bazi bez naknada.

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 23.
Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu je riječ predao stručnoj osobi za civilnu zaštitu Franji Logožaru koji je obrazložio kako je stupanjem na snagu novih propisa kojima se uređuje područje civilne zaštite potrebno usvojiti novu Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće. Obrazložio je novu metodologiju izrade strateških dokumenata civilne zaštite te je prisutne pozvao da postave pitanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće,
 2. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 24.
Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite  na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu je riječ predao stručnoj osobi za civilnu zaštitu Franji Logožaru koji je obrazložio aktivnosti sudionika civilne zaštite na području Općine Nedelišće u 2017. godini te je prisutne pozvao da postave pitanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštitena području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštitena području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 25.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu je riječ predao stručnoj osobi za civilnu zaštitu Franji Logožaru koji je obrazložio planirane aktivnosti sudionika civilne zaštite na području Općine Nedelišće u 2018. godini te je prisutne pozvao da postave pitanja.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 26.
Donošenje Odluke o 2. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako su predložene izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće tehničke naravi i radi se samo o ažuriranju podataka o odgovornim osobama u Vatrogasnoj zajednici Općine Nedelišće.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 2. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 2. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 27.
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je Općina Nedelišće, sukladno Zakonu o zaštiti od požara, svake godine dužna donijeti Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće, a on obuhvaća više vrsta mjera kojima se osigurava zaštita od požara.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 28. 
Donošenje Odluke o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus)

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako se, u suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirode – Međimurska priroda, predlaže proglasiti 2018. godinu – Godinom vrste Jelenak. Radi se o vrsti koja obitava na području Općine Nedelišće, u hrastovim šumama.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate Odluku o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus) kao što ju je prihvatio i Odbor.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus),
 2. Odluka o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus) prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Općine Nedelišće Darko Dania obavijestio je prisutne vijećnike da su ih na klupama dočekale pozivnice na Božićni koncert koji će se održati 17. prosinca 2017. godine u velikoj dvorani NGC ATON u Nedelišću te ih je zamolio da jave da li će se odazvati kako bi im se rezervirala mjesta.

Dovršeno u 19,45 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće