Zapisnik s 2. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/10
URBROJ:2109/12-02-17-2
Nedelišće, 29.06.2017.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 2. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 29. lipnja 2017. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 4. Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
 6. Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg Vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Anna Bratković, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Marjan Marciuš, Tomica Novak, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

OPRAVDALA IZOSTANAK: Vanesa Čuka.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj – voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Jasminka Bakoš-Kocijan, Marijan Belčić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, te predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak vijećnike je obavijestio kako u materijalima za 2. sjednicu nisu primili zapisnik sa Konstituirajuće sjednice jer je isti trebao biti verificiran od strane Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, a u trenutku dostave materijala verifikacija još nije bila izvršena. U međuvremenu, zapisnik je verificiran, te je isti vijećnicima priložen na klupe. Predložio je da ga vijećnici razmotre kako bi se moglo glasati o istome.

Primjedbi na zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno.

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnica Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne te je postavila dva pitanja. U ulici Trg Republike sa lijeve strane, gledajući sa ulice M. Tita prema OŠ Nedelišće, nalazi se pješačka staza. Uz tu pješačku stazu nalazi se drvored kod kojeg su grane i krošnje narasle do te razine da su došle do kuća koje se nalaze uz pješačku stazu. Smatra da bi o tome trebalo voditi računa i ukloniti dio grana, a možda i razmisliti o sadnji novih stabala koja bi se mogla provesti preko Plana zelenog djelovanja. Postavila je pitanje da li se o navedenome vodi računa te što će se poduzeti.

Drugo pitanje odnosilo se na svijetleće stupiće koji su postavljeni preko puta groblja u Nedelišću, a koji su u više navrata bili oštećivani. Mišljenja je da je, u slučaju da će i dalje biti oštećivani, potrebno razmisliti o njihovom uklanjanju ili zamjeni sa prikladnijim. Postavila je pitanje kakav je stav u vezi navedenoga. Ukoliko odgovori na pitanja nisu mogući na aktualnoj sjednici zamolila je da se načelnik Općine i Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo očituju pismeno do iduće sjednice.

 • Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je dao usmeni odgovor na oba pitanja. U vezi drvoreda uz pješačku stazu u ulici Trg Republike odgovorio je da je upoznat sa problemom drvoreda te su angažirane stručne službe koje su utvrdile da su stabla bolesna te će se morati srušiti. Općina Nedelišće pripremiti će projekat uređenja čitavog Trga Republike u idućoj kalendarskoj godini te će njime biti obuhvaćen i drvored.

Što se tiče stupića kod groblja u Nedelišću slaže se s mišljenjem vijećnice i, ukoliko će se oštećivanje nastaviti, biti će uklonjeni ili zamijenjeni.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te im je čestitao na izboru u Općinsko vijeće Općine Nedelišće. Smatra kako su vijećnici predstavnici svih građana, a ne samo onih koji su glasali za njih te ih je pozvao da se prilikom donošenja odluka ne gleda samo stranački već da se gleda na dobrobit svih stanovnika Općine Nedelišće.

Što se tiče pitanja, iznio je podatak kako se u Nedelišću nalazi vodocrpilište putem kojeg se vodom opskrbljuje oko 90% stanovnika Međimurske županije, a Općina Nedelišće godišnje uprihoduje oko 2 milijuna kuna, te je bitno da se vodocrpilište što više zaštiti od mogućih onečišćenja. Kako je projekt Aglomeracije Čakovec, kojim će se građanima u preostalih 8 naselja Općine Nedelišće omogućiti priključenje na kanalizaciju, pri kraju, postavio je pitanje načelniku da li je zadovoljan s brojem priključenja na kanalizaciju u tim naseljima.

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je priključenje na kanalizaciju u ovome trenutku moguće u 7 naselja, a stanovnicima Gornjeg Kuršanca to će biti omogućeno kroz dva tjedna. Međimurske vode u postupku su sklapanja ugovora sa građanima, a građane koji se na odazovu na poziv, službenici Međimurskih voda obilaziti će na terenu. Očekuje da će se da će postotak priključenja biti oko 80%.
 • Vijećnik Franjo Cimerman utvrdio je da se u Dnevnom redu sjednice, pod točkom 1., nalazi prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu, te je postavio pitanje da li Općinsko vijeće, s obzirom da u Statutu Općine Nedelišće stoji da Odbor za proračun i financije razmatra izmjene i dopune proračuna, a isti još nije izabran, može donijeti navedenu Odluku.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da su odbori, prema Statutu Općine Nedelišće, radna tijela koja daju mišljenja koje Općinsko vijeće može, ali i ne mora prihvatiti. Sukladno tome, a posebno iz razloga jer Odbor za proračun i financije još nije izabran, Općinsko vijeće može donositi odluke. Izjavio je kako je već pozvao sve predstavnike oporbenih stranaka da dostave prijedloge svojih članova za radna tijela Općinskog vijeća kako bi se ista mogla formirati na radnoj sjednici u rujnu ove godine.
 • Vijećnik Franjo Cimerman zamolio ga je da se naveden poziv uputi i pisanim putem kako bi se moglo postupiti po istome, a načelnik Darko Dania je to prihvatio.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno.

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako je izmjene i dopune potrebno izvršiti iz više razloga, a kao najbitnije naveo je izradu projektne dokumentacije i geodetske usluge za UPU Zavrtje, izgradnju ulice J. Vrhovski u Nedelišću, energetsku obnovu Dječjeg vrtića Zvončić u Nedelišću, sanaciju objekta SRP Trate u Nedelišću, a potrebno je izvršiti i korekcije kod sredstava za obnovu prometnica i izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću u kojoj je većina radova izvršena, a u tijeku je postava plinovoda.

Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje na što se odnosi povećanje od 245.000,00 na poziciji za vatrogasnu zajednicu.

Načelnik Darko Dania odgovrio mu je da je pozicijom vatrogasne zajednice obuhvaćena i JVP Čakovec čiji je Općina Nedelišće suosnivač te postoji obveza financiranja.

Vijećnik Franjo Cimerman zatražio je detaljinije obrazloženje u vezi sanacije objekta SRP Trate te da li će se uložena sredstva kasnije naplatiti i vratiti.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako može iznositi samo osnovne podatke jer je u tijeku sudski postupak utvrđivanja odgovornosti za nedostatke. Prilikom problema sa prodorom vode u objekt SRP Trate Općina Nedelišće reagirala je prema izvođaču, projektantu i nadzornom inženjeru. Unatoč više održanih sastanaka nisu se poduzele potrebne radnje kako bi se nedostaci uklonili. Kako su jamstveni rokovi bili pred istekom, angažiran je odvjetnički ured i izvršeno vještačenje objekta. Utvrđeni su mnogi nedostaci te je tvrtka Nekretnine Nedelišće d.o.o. bila primorana pokrenuti sudski postupak protiv svih strana uključenih u izgradnju objekta. Bitno je napomenuti kako izvođač ima policu osiguranja kod osiguravajućeg društva koje je nudilo nagodbu na način da isplati odšteta za dio utvrđenih nedostataka, ali uz uvjet odricanja od daljnjih potraživanja. Takvi uvjeti bili su neprihvatljivi. Od odvjetničkog ureda koji zastupa tvrtku Nekretnine Nedelišće d.o.o. zatražiti će da sastavi izvješće o kronologiji postupka te će ga na idućoj sjednici Općinskog vijeća dostaviti svim vijećnicima.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 za i 3 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako se izmjene i dopune odnose na domove kulture koji su prijavljivani na raspisane natječaje za sufinanciranje, a kako sredstva nisu odobrena potrebno je izvršiti usklađivanje s Proračunom Općine Nedelišće.

Što se tiče sredstava koja su putem javnog poziva dodijeljena udrugama u kulturi ona su ostala ista, a dodala se nova aktivnost u iznosu od 10.000,00 za izvanredne i nepredviđene događaje.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje iz kojeg razloga nisu odobrena sredstva iz raspisanih natječaja za sufinanciranje te da li je moguće kandidiranje istih na natječaje raspisane iduće godine.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da Općina Nedelišće ima spremne projekte koji će se i dalje moći prijavljivati na raspisane natječaje. Za Međimursku županiju bilo je predviđeno nešto više od 2 milijuna kuna, Općina Nedelišće imala je spremne projekte, ali nisu privaćeni zbog ograničenih sredstava. Zamolio je i vijećnika Ivana Klekara koji je član Hrvatske demokratske zajednice da, u koliko je u mogućnosti, pomogne prilikom prijava projekata na raspisane natječaje s obzirom da je Hrvatska demokratska zajednica na vlasti.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je izmjene i dopune potrebno izvršiti zbog povećanih sredstava za sanaciju SRP Trate, energetske obnove sportskih objekata te smanjenja izvanrednih i nepredviđenih donacija koja ne smiju iznositi više od 5% svih sredstava planiranih u Proračunu.

Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne te je od nadležnih službi zatražila da u pisanom obliku obavijeste vijećnike koliko je novaca utrošeno na SRP Trate od početka projekta pa do današnjeg dana. Opet se povećavaju sredstva za sanaciju, stalno se daju novci i smatra da je to previše.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da će zatraženi podaci vijećnicima biti dostavljeni do iduće sjednice Općinskog vijeća.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Prihvaća se Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Odluke o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako je postojeću odluku kojom se definirao koeficijent i osnovica za plaću načelnika potrebno uskladiti sa izmjenama propisa, a potrebno je definirati i koeficijent za zamjenika načelnika koji je podnio zahtjev za profesionalno obnašanje dužnosti što je njegovo zakonsko pravo. Do sada je primao naknadu u iznosu od 2.500,00 kn neto, a plaća sa predviđenim koeficijentom iznositi će oko 5.000,00 kn.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje koje će poslove zamjenik načelnika obavljati.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako će na idućoj sjednici Općinskog vijeća u pisanom obliku biti dostavljen opis poslova.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće,
 2. Odluka o plaći općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Pravilnika o jednostavnoj nabavi, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je Općina Nedelišće, do 30.06.2017. godine obvezna donijeti Pravilnik o jednostavnoj nabavi koji će biti usklađen sa novim Zakonom o javnoj nabavi. Važnija novost, u odnosu na trenutno važeći pravilnik, je uvođenje elektroničke komunikacije koja će zamijeniti dosadašnje podnošenje ponuda putem koverti. Na taj način postupak će biti brži i transparentniji. Uz navedeno uvedeno je i da ponuditelji ne smiju imati dugovanje prema Općini Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi,
 2. Pravilnik o jednostavnoj nabavi prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio. 

 

Ad. 6.
Donošenje Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako dosadašnjim članovima Upravnog vijeća ističe mandat koji je trajao 4 godine. Prijedlog je da se imenuje Darko Dania koji je načelnik Općine Nedelišće i bio je član u prethodnom mandatu, Nikola Novak koji je zamjenik načelnika i zaposlenik glazbene škole u Varaždinu te Sara Horvat, članica Općinskog vijeća koja ima završen studij menadžmenta i turizma. Uz navedene članove, koje predlaže osnivač, u Upravno vijeće imenuju se i predstavnik roditelja i predstavnik zaposlenika.

Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje zašto nije predložen ni jedan član oporbe kao što je to bilo uvijek do sada.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da nije bila praksa da se imenuje član oporbe, a u prošlom mandatu to je bilo učinjeno jer je gospođa Nataša Vrček imala iskustvo u radu u obrazovanju te je bila predložena i izabrana temeljem kvalifikacija.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 za i 2 suzdržana) donijeli

ZAKLJUČAK

 1. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće imenuju se:

- Darko Dania, načelnik Općine Nedelišće,

- Nikola Novak, zamjenik načelnika Općine Nedelišće,

- Sara Horvat, članica Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

 

 1. Imenovani članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće predstavnici su osnivača Općine Nedelišće i mandat im traje 4 godine.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je predlagatelju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako je Općinsko vijeće Općine Nedelišće na zadnjoj sjednici u proteklom mandatu donijelo Odluku o porezima.

Navedena Odluka dostavljena je na redovni nadzor u Ured državne uprave u Međimurskoj županiji gdje je utvrđeno da odredbu kojom se omogućuje načelniku ili Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nedelišće da za nenavedene slučajeve korištenja javnih površina donese posebnu odluku nije u skladu sa propisima te istu treba izmijeniti na način da Općinsko vijeće samo odredi točan iznos.

Kako u većini slučajeva javne površine po toj odredbi koriste udruge predlaže se vijećnicima da usvoje odluku kojom se za nenavedene slučajeve određuje iznos od 1,00 kn/m2/dan.

Vijećnica Anna Bratković postavila je pitanje u vezi obrazaca za prijavu poreza na nekretnine. Građani su bili obavezni, do 31.05.2017. godine, Općini Nedelišće dostaviti podatke za obračun poreza na nekretnine, ali puno građana taj obrazac nije dobilo.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je točno da se javilo puno građana koji nisu dobili obrasce iako su oni bili poslani na sve adrese obveznika te se zbog toga ispričava. Ne želi da građani budu oštećeni te je zbog toga i produžen rok za dostavu podataka, a građanima će se pomoći na sve moguće načine.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (16 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Darko Dania pozvao je predstavnike svih oporbenih stranaka da održe zajednički sastanak kako bi formirali odbore i podnijeli odluku na razmatranje i donošenje Općinskom vijeću. Iduća radna sjednica održati će se 14.09.2017. godine. Kako ove godine, zbog lokalnih izbora, nije održana svečana sjednica ona će se također održati u mjesecu rujnu. Svima je poželio da se dobro odmore tijekom ljeta.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak također je svima poželio ugodan odmor tijekom ljeta.

 

 

Dovršeno u 19,54 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće