Zapisnik s 6. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/02
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 31.01.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u srijedu, 31. siječnja 2018. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće.

  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš.

 

IZOSTALE: Anna Bratković, Ivana Pozvek.

 

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Snježana Tkalčec-Avirović - direktorica GKP Čakom d.o.o.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Vlasta Vugrinec, Siniša Obadić.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave, predstavnike javnog informiranja, te direktoricu GKP Čakom d.o.o. Snježanu Tkalčec-Avirović.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (16 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio pitanje koje se odnosilo na deponiran građevinski otpad pomiješan sa zemljom i šljunkom iza novoizgrađene tvornice tvrtke CNC Pušnik u Gospodarskoj zoni u Nedelišću te ga je interesiralo da li se, iz razloga jer je gradnja tvornice završila pred više mjeseci, što poduzelo po pitanju navedenog. Uz pitanje dao je prijedlog da se komunalnog redara opremi sa odgovarajućom službenom odorom i da se njegov kontakt broj telefona dostavi svim kućanstvima kako bi se omogućio lakši pristup i komunikacija.
 • Načelnik Općine Nedelišće Darko Dania odgovorio mu je da je tvrtka CNC Pušnik zamolila da ih se malo pričeka pri zbrinjavanju deponirane zemlje. Nije upoznat sa time da je na toj lokaciji deponiran i otpad, ali potruditi će se da se što prije sanira. Što se tiče olakšanja pristupa komunalnom redaru, obavijestio je prisutne da je postupak opremanja komunalnog redara već započeo te se složio i prihvatio je prijedloge.
 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo se odnosilo na raskrižje kod OŠ Nedelišće gdje već pedesetak godina stoji stara regulacija prometa koja malo neobično uređuje da je glavna ulica smjer Trga Republike i skretanje prema ulici Matije Gupca. Ovakva regulacija u prošlosti je imala smisla jer Sajmišna ulica nije vodila nigdje. Međutim, izgradnjom MESAP-a, ATON-a i s obzirom na događanja koja se odvijaju u sjevernom djelu naselja, Sajmišna ulica postala je vrlo prometna i situacija se promijenila. Trenutna regulacija zbunjuje vozače, pogotovo one koji nisu iz Nedelišća. Vjerojatno bi ispravno rješenje bilo da je glavna ulica smjer Trg Republike - Sajmište, osim ako se uzme u obzir da će se graditi centar Nedelišća pa se želi usporiti promet. Tada bi glavna ulica bila smjer ulice Matije Gupca prema Štamparskoj. Smatra da je bilo koja varijanta bolja od postojeće. Drugo pitanje odnosi se na status Općine Nedelišće. Iznio je informaciju da se prvi puta Nedelišće spominje 1226. godine u darovnici kralja Bele IV. i taj dokument se čuva u Nadbiskupskom arhivu u Zagrebu. Prvi spomen Nedelišća raniji je od Grada Čakovca jer se Čakov toranj spominje tek sto godina kasnije, 1328. godine, a Čakovec kao naselje 1333. godine. Prvi spomen Nedelišća raniji je i od Preloga, kao i od Murskog Središća. Naselje Nedelišće se u srednjem vijeku razvijalo kao trgovište oppidum sa sajmovima i obrtnicima te je postalo gospodarsko, a neko vrijeme i kulturno središte Međimurja. Čitav niz dokumenata potvrđuje Nedelišće kao oppidum. Administrativno je za Nedelišće izuzetno važna 1498. godina kada je u Nedelišću otvorena carinarnica s karantenom, te je uz Zagreb i Varaždin postalo jedno od najvažnijih tridesetničkih mjesta u Hrvatskoj. U dokumentima iz 15. i 17. stoljeća Nedelišće se navodi kao grad Civitatis Nedelicensis. Postoje službeni ovjereni dokumenti iz 1354. i 1464. godine koji su izdani iz Grada Nedelišća sa pečatom civitatisa, a na pečatu se nalazi Presveto Trojstvo. Postavio je pitanje zašto Nedelišće danas nije grad jer ima sve povijesne predispozicije da bude grad, ima oko 4.500 stanovnika, a u Republici Hrvatskoj postoji pedesetak gradova koji imaju manje stanovnika od Nedelišća. Status grada važan je zbog etabliranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini i takva statusna razlika je vrlo važna. U transgraničnim razmjerima gradovi su evidentno preferirani. Općina asocira na malu lokalnu zajednicu sa niskim stupnjem urbanizacije te potencijalni inozemni gospodarski i turistički interesenti takvo mjesto smatraju malom sredinom koja nema ni osnovne infrastrukturne komponente dok status grada to naprosto podrazumijeva. Razlika između grada i općine je kao hotela sa dvije zvijezdice i hotela s pet zvijezdica. Te navode potvrđuje i etabliranje Gradova Prelog i Mursko Središće u posljednjih deset godina. Jasno je da su gradovi podobniji za ulaganja, a to je vrlo bitno za Nedelišće čija je poduzetnička aktivnost u stagnaciji. Nedelišće je smješteno između dva grada, a sa mnogo infrastrukturno opremljeng prostora, poslovnih zona sa mnogo ljudskog potencijala i prirodnih resursa, ali i atraktivnosti tih prostora, nije ni izdaleka toliko privlačna za investitore kao što su to gradske sredine. Smatra kako bi Nedelišće trebalo postati grad, a time bi profitiralo Nedelišće kao i Međimurska županija.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako su prometni stručnjaci izradili elaborat na osnovu protoka vozila u kojem su dali prednost sadašnjoj regulaciji prometa, ali unatoč tome regulacija prometa na križanju sastavni je dio projekta uređenja Trga Republike koje se planira u budućnosti. Do iduće sjednice Općinskog vijeća sa stručnjacima će razmotriti mogućnosti nove regulacije i o tome će obavijestiti vijećnike. Što se tiče statusa grada, odgovorio mu je kako će se za odgovor pripremiti do iduće sjednice Općinskog vijeća.
 • Vijećnica Dijana Posavec iznijela je informaciju kako je inicijativa za dobivanje statusa grada već postojala, ali dobiven je odgovor kako navedeno nije moguće jer se nalazimo između dva grada.
 • Vijećnik Franjo Cimerman, u vezi statusa grada, odgovorio je da se u zakonu spominju samo dva kriterija. Ako je broj stanovnika veći od deset tisuća onda automatizmom postaje grad, a za sve manje je to stvar odluke i ne postoje kriteriji, jedino preporuke da se gledaju povijesni okviri. Od prije par godina postoji i Direktiva EU koju je Republika Hrvatska preuzela, a u kojoj stoji da o statusu odlučuju same lokalne sredine, a Sabor samo potvrđuje.
 • Vijećnik Radovan Balog pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo se odnosilo na postavljanje upojnog bunara na ulazu u naselje Parag gdje postoji problem sa oborinskom odvodnjom te je postavio pitanje kada će se upojni bunar izvesti. Drugo pitanje bilo je na koji način će se riješiti problem sa planiranjem sportskog objekta u Paragu na zemljištima koja su u privatnom vlasništvu, te je predložio da se održi sastanak sa vlasnicima. Odgovor na drugo pitanje zatražio je i u pisanom obliku
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je izvedba upojnog bunara planirana u ovogodišnjem proračunu te će se izvesti tijekom godine. Na drugo pitanje odgovorio mu je da se ne radi o sportskom već o društvenom objektu, tj. centra za kulturu. Vlasnici zemljišta bili su upoznati sa planom, a održana je i javna rasprava. Prihvatio je prijedlog za sastanak na kojem će se dodatno razjasniti stanje.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je Dnevni red, na koji nije bilo primjedbi i prihvaćen je jednoglasno (16 glasova za)

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je potrebno izvršiti izmjene i dopune Statuta Općine Nedelišće iz razloga što su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Vanesa Čuka, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće kao što ju je prihvatio i Odbor.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.2.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je potrebno izvršiti izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće iz razloga što su na snagu stupile izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Vanesa Čuka, u ime Odbora, predložila je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće kao što ju je prihvatio i Odbor.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (16 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio kako je obveza jedinica lokalne samouprave da, do kraja siječnja 2018. godine, donesu Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za svoje područje.

Obavijestio je prisutne da je u članku 9. prijedloga opisane Odluke došlo do pogreške u prijepisu te da drugi i treći stavak trebaju glasiti:

“Najmanja učestalost odvoza biorazgradivog komunalnog otpada je jednom tjedno.

Najmanja učestalost odvoza otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila i višeslojne ambalaže je jednom u dva tjedna.” Predlagatelj Odluke, načelnik Darko Dania složio se i prihvatio ispravak.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je da je jasno kako je zakonom propisano da moramo donijeti predloženu Odluku i da ona mora tako izgledati. Smatra kako je zakon temeljem kojeg se donosi Odluka izuzetno nepravedna prema međimurskim općinama i gradovima koji su jako zakinuti i zbog toga će vjerojatno dobiti kazne i dodatne odgovornosti koje drugi nemaju. Smatra da jedino može zamjeriti svim načelnicima, gradonačelnicima i županu Međimurske županije što se nisu jače založili za Međimurje i inzistirali da odredbe budu pravednije. Što se tiče sadržaja Odluke, izrazio je zabrinutost što je u članku 1. eksplicite navedeno da je jedino poduzeće koje može odvoziti otpad GKP Čakom. Postavio je pitanje da li se Odlukom određuje da će GKP Čakom uvijek odvoziti otpad sa područja Općine Nedelišće, da li GKP Čakom određuje cjenik i da li može postaviti cijene kakve želi. Da li postoji način da se drugi ponuditelji uključe ili moramo biti vezani uz GKP Čakom. Smatra da, što se same suštine Odluke tiče, poanta je da dodatno odvajamo otpad koji je biorazgradiv i da se naplata izvršava prema količini otpada kako bi se stanovnici stimulirali da rade manje otpada, odnosno da više razvrstavaju. Tu dolazi do problema što GKP Čakom u ovome trenutku nema tehničke mogućnosti da mjeri količinu otpada koji prikupi i da zna za svakog pojedinog stanovnika koliko je otpada proizveo. Bilo da se radi o volumenu ili težini. Ide se na ruku GKP Čakom pa će se količina otpada aproksimirati sa odvozom cijelih kanti. Ta aproksimacija mogla bi izazvati niz problema kao npr. bacanje otpada u prirodu. Korisnicima će postati financijski zanimljivo da što manje otpada stave u kantu.

Načelnik Darko Dania još jednom je ponovio da se Odluka mora donijeti i većina jedinica lokalne samouprave donijela ih je zadnjih dana roka. Bio je zadovoljan načinom na koji se prikupljao otpad do sada, a otpad se i odvajao. U članku 1. Odluke piše GKP Čakom jer trenutno Općina Nedelišće sa njima ima ugovor. Jednog dana će možda biti netko drugi i te odredbe će se promijeniti. U primjenu Odluke ne ide se odmah, rok je do 01.11. Ni ostali nisu spremni da krenu od sutrašnjeg dana. Iznio je informaciju da je podnio zahtjev županu da se na Kolegiju gradonačelnika i načelnika ta točka uvrsti u dnevni red i da svi donesu zajednički stav. Ta točka stavljena je na dnevni red. Sumnja da to može nešto promijeniti, ali nek se čuje glas Međimurja i razlozi zašto ćemo biti kažnjeni. Postoje naznake da će tijekom godine biti izmjena propisa. Predlaže vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke, a sa vijećnicima će se opet održati prezentacija i rasprava prilikom određivanja cijena. Održati će se i Skupština GKP Čakom kako bi se raspravilo o cijeni i da namet bude što manji. Cijena će biti veća zbog načina i broja odvoza, ali to nije voljom i željom Općine. U potpunosti se složio sa konstatacijom da će, ukoliko će se plaćati po težini otpada, stanovnici bacati smeće u prirodu.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje koja je definicija problematičnog otpada koja se koristi na više mjesta u Odluci.

Direktorica GKP Čakom Snježana Tkalčec-Avirović odgovorila mu je da je definicija definirana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a to je vrsta otpada koja je opasna, a podrijetlom iz kućanstva, kao npr. baterije, ostaci ambalaže u kojoj su bile tvari koje su opasne i sl.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prihvate prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće kao što ju je prihvatio i Odbor.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (15 glasova za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Općine Nedelišće Darko Dania pozvao je prisutne na maškare, te ih je obavijestio da je, na zamolbu policije, promijenjena ruta kojom će se povorka  kretati, zbog problema u prometu koji su bili prošle godine. U 15 sati je okupljanje i ide se prema MESAP-u.

Dovršeno u 18,36 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće