Zapisnik sa 7. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/09
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 29.03.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 29. ožujka 2018. godine u 18:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
 2. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja,
 12. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 13. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine,
 14. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada,
 15. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
 16. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće,
 18. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće,
 19. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 20. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 22. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Pretetincu,
 23. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u Pretetincu,
 24. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Sara Horvat, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALE: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Dijana Posavec.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (15 glasova za) 

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je iznio informacije kako će Općina Nedelišće uplatiti 10.000,00 kn za pomoć obuhvaćenima elementarnim nepogodama u Gradu Hrvatska Kostajnica te je pozvao i ostale općine i gradove da se uključe. U matarijalima koje su vijećnici primili na klupe nalaze se hodogram izgradnje obilaznice Nedelišća iz kojeg se vidi da bi izgradnja trebala započeti 2020., a završiti do 2022. godine, obavijest Hrvatskih voda d.o.o. o radovima na nasipima u Pušćinama i G. Hrašćanu te o radovima na kanalu Trnava. Uz navedeno priložena je i tabela sa projektima koje je Općina Nedelišće prijavila na raspisane natječaje sa ishodom prijava te što je u pripremi za prijave.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo se odnosilo na stanje poduzetništva u Općini Nedelišće. Iznio je informaciju da se u Općini Nedelišće već duži niz godina smanjuje broj malih poduzetnika, pogotovo obrta. U zadnjih pet godina broj obrtnika na području čitave Hrvatske smanjio se za 10%, na području Međimurja 23%, a na području Općine Nedelišće za čak 34%. Upravo je Općina Nedelišće jedna od najgorih po tim statistikama. Smatra kako je to ponajviše rezultat lokalne politike jer Općina Nedelišće je jedna od rijetkih koja nema baš nikakve programe poticanja malog podruzetništva. Kao primjer dobre prakse naveo je Grad Pleternicu koja uz izvorni proračun od tek šest do sedam milijuna kuna ima izgrađen poduzetnički inkubator za poduzetničke početnike, a ove godine kreću u izgradnju drugog inkubatora jer je prvi odavno popunjen i ima velike liste čekanja, prodaje zemljište u poduzetničkoj zoni po cijeni od dvije kune po četvornome metru, poduzetnici su oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade, svakom poduzetniku grad plaća priključak na struju do 20 kW, te priključak na vodu i odvodnju potpuno besplatno, u 100% iznosa plaćaju poduzetnicima kamate na odobrene ESIF zajmove, te imaju još desetak drugih sektorski orijentiranih poticaja. Zahvaljujući prijavama na dodatne državne i EU projekte i natječaje, proračun su sa dvadesetak milijuna kuna povećali u 2018. na sedamdeset i tri milijuna. U Općini Nedelišće, komunalna naknada, ne da je oslobođena za poduzetnike, ili umanjena, već mali poduzetnici u naselju plaćaju znatno skuplju komunalnu naknadu od građana, a slično je i sa svim drugim parafiskalnim nametima. Postavio je pitanje kada će se Općina Nedelišće konačno početi baviti malim poduzetnicima, a iznio je i konkretan prijedlog da se komunalna naknada za male poduzetnike sa do dvadeset zaposlenih barem izjednači sa komunalnom naknadom građana, a ne da su poduzetnici građani drugog reda koje uvijek treba dodatno kažnjavati.

Drugo pitanje odnosilo se na problem u naplati nekih javnih davanja, te o problemu razlike i selektivne naplate po naseljima. Postavio je pitanje koliki dio komunalne naknade se naplati, što se radi s neplatišama komunalne naknade i preciznije koliko je uspješna naplata komunalne naknade u naselju Parag.

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako za smanjenje broja poduzetnika nije kriva Općina Nedelišće već više instance. Što se tiče brige za poduzetnike iznio je informaciju da je iznos komunalnog doprinosa u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću već smanjen sa 47 na 21 kunu po metru kubnom, a na današnju sjednicu ide i odluka kojom će se omogućiti kupnja građevinskih zemljišta u 24 rate. Krenulo se i u razmatranje osnivanja poduzetničkog inkubatora u prostorima MESAP-a u Nedelišću. Kako je većinski vlasnik Međimurska županija, zajedno sa njom ispitati će se interes poduzetnika. Alternativna lokacija biti će jedna od gospodarskih zona na području Općine. Iznos komunalne naknade za poduzetnike biti će jedna točka dnevnog reda sastanka Odbora za gospodarstvo pa će se navedeno pitanje razmotriti. Što se tiče naplate komunalne naknade iznio je informaciju da je naplaćeno oko 1,5 milijuna kuna, a utrošeno oko 1,6 milijuna kuna. Što se tiče naselja Parag rekao je da je činjenica da tamo postoje određeni problemi pri naplati, pokušalo se i prisilno naplatiti, ali ne s velikim uspjehom. Iznosom za Parag ne raspolaže, a o istome će se očitovati pisanim putem do iduće sjednice Općinskog vijeća.

 

 • Vijećnik Radovan Balog pozdravio je sve prisutne i načelniku je postavio pitanje u vezi održavanja prometnice u tzv. dijelu naselja Parag 2. interesira ga da li je isplativo sanirati je svake godine ili je isplativije asfaltirati je.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da navedena prometnica nema uređeno imovinsko-pravne odnose i ima 240 vlasnika. Iz tog razloga ne može se asfaltirati te ju je moguće samo urediti na način kao i do sada.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo se odnosilo na stanje SRP Trate u Nedelišću. Interesira ga stanje objekta jer ima informaciju da se aktivnosti na njemu ne mogu odvijati. Postavio je pitanje ima li svrhe, zbog brojnih propusta prilikom gradnje, dalje ulagati u objekt ili je bolje priznati da je to promašena investicija i propali projekt vrijednosti četrnaest milijuna kuna. Drugo pitanje odnosilo se na novi način odvoza otpada. Smatra da je, zbog porasta cijena odvoza otpada u GKP Čakom d.o.o., potrebno ispitati cijene i zatražiti ponude za odvoz otpada kod Murs-ekoma i Prekoma u svrhu smanjenja cijene, a i jer su te tvrtke otišle dalje od GKP Čakom d.o.o. u području zbrinjavanja otpada koji otpad još uvijek zakopava na Totovcu što nije ekološki prihvatljivo.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da stadion SRP Trate nije koštao četrnaest milijuna kuna, a trenutno je u tijeku sudski postupak te iz tog razloga nije u mogućnosti detaljnije obrazlagati i ulaziti u predmet. U vrijeme gradnje nije bio načelnik, ali je pokrenuo postupak kako bi se opravdalo korištenje javnog novca. Što se tiče odvoza otpada iznio je informaciju da nije potpisao novi cjenik odvoza otpada te se još uvijek ne zna kakve će biti cijene. Iznio je informaciju da Prekom otpad odvozi u Piškornicu koja nije legalno odlagalište otpad, a nema informaciju da GKP Čakom d.o.o. zakopava otpad. Kad će cjenik stići razmotriti će ga zajedno sa Savjetom za zaštitu potrošača i vijećnicima, a koliko ima informacija cijena će biti ista kao u Prekomu.
 • Vijećnik Željko Ciglarić dodao je da ne zna otkud informacije da GKP Čakom d.o.o. zakopava otpad jer je bio prvi u Međimurju koji je selektirao i odvajao otpad, prije Prekoma i svih ostalih komunalnih poduzeća. Uz navedeno ima i kompostirnicu. Odgovorno tvrdi da GKP Čakom d.o.o. otpad selektira i odvaja, a ne zakopava. Totovec je odlagalište otpada koji se ne može iskoristiti na drugi način, a to rade i svi drugi.
 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je da je informaciju o tome da GKP Čakom zakopava i spaljuje otpad dala sama direktorica na prezentaciji koja je održana za vijećnike.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio pitanje da li postoji razlika između starog i novog dijela groblja te da li se evidentiraju prazna mjesta na starom dijelu groblja, koliko treba da se, u slučaju da korisnik grobnog mjesta ne plaća naknadu, grobno mjesto oduzme te da li cijena pokriva troškove održavanja groblja.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da na starom dijelu groblja postoji oko pedeset slobodnih mjesta i ona su u pola jeftinija nego na novom dijelu. Za oduzimanje grobnog mjesta treba proći deset godina. Cijenom koja se naplaćuje pokrivaju se troškovi održavanja groblja.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak predložio je da se 2. točka Dnevnog reda dopuni sa Izvještajem o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2017. godinu. Na predloženi Dnevni red sa dopunom nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (15 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje na što se odnosi sitni inventar i autogume, intelektualne i osobne usluge te sredstva za čišćenje i njegu te da li su to realni troškovi. Zatražio je specifikaciju troškova za navedene točke pisanim putem.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Maja Marčec odgovorila mu je kako je sitni inventar i autogume naziv po računskom planu, ali se odnosi samo na sitni inventar, intelektualne i osobne usluge troškovi su savjetovanja i seminara.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (14 glasova za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te Izvještaja o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2017. godinu koji je njegov sastavni dio,
 2. Odluka o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu te Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman smatra kako je u Izvješću najzanimljivija problematika koja se tiče zbrinjavanja otpada u okolici romskog naselja o čemu je napisana cijela kronologija događanja. Zabrinjava ga što su potrošeni veliki iznosi, ali se ništa nije napravilo. Prvo je organiziran odvoz otpada pa Romi nisu plaćali i nastao je dug od 460.000,00 kn. Nakon toga prestalo se sa sakupljanjem otpada pa su ga počeli bacati na hrpu, napravljena je sanacija za koju je Općina Nedelišće dala 40% troškova, a Fond 60%, što je koštalo dodatnih 600.000,00 kn. Hrvatske vode su dale još 100.000,00 kn. Nakon toga smeće se opet bacalo na hrpu i trebalo je još 400.000,00 kn. Opet su podijeljene kante i vreće uz 50% cijene odvoza otpada. Unatoč tome opet se ne plaća, a dug je vjerojatno već 100.000,00 kn. Tome bi trebalo pribrojiti i kazne koje je Općina Nedelišće dobila jer nije ispunila sve obveze predviđene zakonom, cca 150.000,00 - 200.000,00 kn. Kad se to sve zbroji to je oko 1.800.000,00 kn koje su potreošene na rješavanje tog problema, a da se problem nije riješio i opet je sve na početku gdje je bilo i prvog dana. U Izvješću ne vidi prijedloge rješavanja, iako tako piše, osim da se može zaključiti da si Općina ne može pomoći i riješiti taj problem. Zabrinjava ga činjenica da se radi o romskoj nacionalnoj manjini koja je problematična i uvijek je bila glasač HDZ-a i još na izborima 2013. godine 50% je glasalo za HDZ, a 25% za SDP. Onda su krenule aktivnosti koje su opisane u Izvješću pa se potrošilo 1,5 milijuna kuna za sanaciju i na izborima 2017. godine je Darko Dania dobio 80% glasova, najviše od svih naselja i sa daleko najvećom izlaznošću i utjecajem na rezultat. Čini se da su oni Romi koji su problematični, i oko kojih se vrti ta priča, izuzetno zadovoljni s politikom gospodarenja otpadom i politikom koju Općina vodi prema njima. Jako se puno radilo, jako se puno potrošilo, a ništa se nije napravilo. Jedino što se positglo je da su na izborima Romi počeli glasati za SDP.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio mu je da je onaj plato gdje se odlagalo smeće pretvoren u igralište, a obećanje stanovnika Paraga je bilo da će to održati. Bilo je velikih problema i dali su se veliki novci. Razumije njegovo ogorčenje i ogorčenje svih drugih naselja, ali u onome trenutku se nije moglo drugačije pomoći. Što se tiče izbora smatra da je to osobna stvar svakog pojedinca te to nije komentirao.

Vijećnik Radovan Balog dodao je kako je HDZ ponudio hrvatsku majku, brda i doline, a od toga nije bilo ništa. Rekli su da će doći u Parag još dok je premijer bio Ivo Sanader, ali nikad nisu došli. Vidjeli su koja je njihova taktika i okrenuli su se prema dobroj strani.

Vijećnik Franjo Cimerman izjavio je kako je sve što je rekao pročitao u primljenim materijalima. Slaže se da je plato sada uređen, ali zato jer je uređen odvoz koji se ne plaća i to će trajati tako dugo dok GKP Čakom ne ukine besplatni odvoz. Onog trenutka kad se to desi opet će se smeće trebati stavljati na hrpu. Problem se nije riješio već je identičan kao što je bio i prvog dana.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak izjavio je da se slaže sa njim, te ga je pozvao da da prijedlog.

Vijećnik Franjo Cimerman odgovorio mu je da Općina Nedelišće nije poduzela ni jedan represivni korak u tom cijelom procesu. Nije podnesena ni jedna tužba, ni jedna zapljena, ni na koji način se nije pokušalo riješiti problem, da se ne zamjeri ljudima.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je, kao odgovorna osoba, dobio nalog inspektora da ima određeni rok sanirati to smeće, a u protivnom ide prijava protiv njega. Uspjelo se od fonda dobiti 60% troškova i tu se pomoglo proračunu. Nije bila situacija hoćeš-nećeš nego se morao izvršiti nalog. Prema ovoj Vladi RH, kao i bivšima upućeni su prijedlozi rješenja u obliku vaučera, ali ništa se nije riješilo. Da Općina Nedelišće ima mogućnost odlučivanja problem bi se riješio vrlo brzo. Ne slaže se da nema pomaka već smatra da je vidljiv. Otpad je bio opasan za okoliš i građane okolnih naselja. Palilo se svake večeri, širili su se mirisi, glodavci. Toga sada nema. Općina je pokrenula puno ovrha po raznim osnovama, ali nije moguće ovršiti socijalna primanja. Učinilo se sve što se moglo.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini,
 2. Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2017. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Socijalno vijeće razmatralo je prijedlog Odluke, isti je usvojilo te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine,
 2. Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman načelniku je dao dobornamjernu kritiku na sastav izvješća. Prolazio je Izvješćem i nabrajao je sastavne dijelove te je konstatirao da je 95% izvješća o asfaltima, tlakavcima i betonu. Smatra da se gorući problemi u Općini ne mogu riješiti time. Obrti koji se zatvaraju i mladi ljudi koji iseljavaju van to ne rade zbog cesta.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine,
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2017. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za izbor i imenovanje razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je da u sadržaju izvorne Odluke i prijedloga izmjena nigdje ne piše da se pojedino naselje može izuzeti iz postupanja s komunalnim otpadom. Postavio je pitanje da li postoji nekakav poseban akt temeljem kojeg je Parag izostavljen i temeljem čega je naknada za odvoz u Paragu smanjena na 50% cijene.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da smanjene cijene imaju stalni korisnici zajamčene minimalne naknade. Ne samo u naselju Parag već i u svim naseljima, ali ih u Paragu ima mnogo. Naselje Parag nije izuzeto iz postupanja, a u vrijeme kad je bilo on nije bio načelnik te ne zna temeljem čega je to bilo.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja,
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je da je člankom 28. Odluke zabranjena prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno propisima. Postavio je pitanje da li će se zbog toga prestati sa praksom prodaje koja se zadnjih godina održavala na prostorima MESAP-a te da li to znači da se na području MESAP-a više ne smiju prodavati kućni ljubimci. Dao je primjedbu na članak 29. u kojem piše da komunalni redar može ući u prostorije i prostore u kojima se drže kućni ljubimci. Već prilikom donošenja nekih drugih odluka prigovorio je na to te je citirao članak 34. Ustava Republike Hrvatske kojim se utvrđuje nepovredivost doma i pozvao je da se ne donose odluke koje su suprotne Ustavu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,
 2. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Plana, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman konstatirao je da se usprkos razvrstavanjima i akcijama vidi kontinuirano povećanje otpada od 2012.-2017. za 10%, ako se izuzme Parag, onda je 1,5%. Postavio je pitanje u vezi odvoza biorazgradivog komunalnog otpada. Do sada se uvjeravalo da će se taj otpad odvoziti svakoga tjedna, a u Planu stoji svaka dva tjedna. Drugo pitanje bilo je vezano uz građevinski otpad za čije zbrinjavanje je ovlaštenje obrt Antuna Mišića iz Ivanovca, a manje količine se mogu ostaviti u GKP Čakom, odnosno u Totovcu. Obrt Antuna Mišića ne vodi nikakvu evidenciju prikupljanja otpada po općinama tako da ne postoji podatak koliko je otpada prikupljeno za Općinu Nedelišće, isto tako piše i da GKP Čakom nije upoznat s udjelom koji se odnosi na Općinu Nedelišće. Imenovalo se nekoga da u ime Općine Nedelišće odrađuje uslugu, odnosno svi građani koji imaju građevinski otpad osuđeni su da moraju ići tamo i platiti bilo koju cijenu koji postavi izvršitelj usluge, a ne znamo ni koliko je to otpada i ne vode se nikakve evidencije koliko je otpada odvezeno i da li su te cijene realne, da li bi se to moglo drugačije realizirati ili kod nas. Mimo bilo kakvih evidencija nekome se dala vlast da određuje što želi. Iznio je primjedbu da u nekim dijelovima dokumenta piše da se radi o Gradu Nedelišće. Najveći prigovor ima kad se govori o reciklažnim dvorištima. Potencijalna lokacija izgradnje reciklažnog dvorišta smještena je u gospodarsko-poslovnoj zoni između Trnovca i Nedelišća. To je točno uzvodno od vodocrpilišta, otprilike na 2 kilometra sjeverno ili sjeverozapadno. Sve podzemne vode koje teku iz tog područja teku direktno prema vodocrpilištu kojim se vodom opskrbljuje veći dio Međimurja. Citirao je članak Plana u kojem piše da bi ta reciklažna dvorišta trebala prikupljati otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluoriscentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluoro ugljike, ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici itd. Postavio je pitanje da li će se reciklažno dvorište za najopasnije tvari smjestiti uzvodno, direktno iznad vodocrpilišta i tako ugroziti pitku vodu za gotovo cijelo Međimurje.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da nema čvrste odgovore. Što se tiče odvoza biorazgradivog komunalnog otpada odgovorio mu je da su iz Ministarstva poljoprivrede govorili da će biti dva puta mjesečno, a ne kako su prvobitno rekli te da će ići u izmjenu odluke. Krivo su odredili da će biti jednom tjedno. Sami još ne znaju koliko će puta biti, ali za sada će biti kako je predloženo u Planu. Ovlaštenje za prikupljanje građevinskog otpada na području Općine Nedelišće od strane obrta Antuna Mišića i GKP Čakom dalo je ministarstvo, tako je i na području Međimurske županije. Oni vode pojedinačno po osobi koja doveze po naseljima. Na treće pitanje u vezi reciklažnog dvorišta odgovorio mu je da ono ništa ne ispušta u zemlju jer postoje podzemni kontejneri i posude. Nema nikakvog doticaja sa asfaltom ili zemljom.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine,
 2. Plan gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2023. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman izjavio je da je svijestan kako je Odluka uvjetovana zakonom te da se mora donijeti takva kakva je, ali smatra da su mjere koje su njome propisane apsurdne za situaciju koju imamo. Smatra da one neće pomoći protiv građana koji se i u sadašnjem sustavu ne pridržavaju obaveza, jer su već i prije postojale mjere koje nisu bile učinkovite. Daljnja ulaganja u praćenje su apsurdna jer opet će sve završiti kao i do sada, sudskim postupcima ili ovrhama koje se neće moći naplatiti.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se slaže sa njegovim mišljenjem, ali Općina Nedelišće dužna je donijeti takvu Odluku i izvještavati nadležno ministarstvo o poduzetim mjerama. To je još jedna dodatna obaveza i dodatan posao. Ima dosta kazni koje su naplaćene i pokušava se sve što je u mogućnosti. Otapanjem snijega se vidi gdje je što odbačeno i trebalo bi imati deset do petnaest danonoćnih čuvara da bi se sve moglo čuvati.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada,
 2. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.
Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman izjavio je da je svjestan kako je Odluka po zakonu, ne zna koji je dio preuzet iz zakona, a koji je sama odredila Općina Nedelišće, ali postoji jedan veliki apsurd. Po novome će kaznu platiti onaj čija je parcela. To bi značilo da će svi koji imaju parcele između G. Hrašćana i Pušćina, dođe netko iz Varaždina i baci otpad na njih, a oni to ne znaju, biti kažnjeni od strane komunalnog redara. Da li se time prestaju naplaćivati kazne od onih koji su doista krivi i teretiti će se oni koji su zapravo oštećeni jer će oni morati snositi troškove uklanjanja tog otpada. Žrtve će se opterećivati kaznama.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se Odluka u navedenom obliku mora donijeti. Nije točno da se onaj koji doveze otpad neće kazniti, ali ako on neće biti pronađen kazniti će se vlasnici zemljišta.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš,
 2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je, uz točku 16., mišljenje i na točke Dnevnog reda br. 17. i 18. Konstatirao je da se kod predmetne točke Dnevnog reda radi o poslovima koji se sklapaju na vrijeme od četiri godine i vrijednosti na godišnjoj razini u iznosu od oko pola milijuna kuna, tj. dva milijuna sveukupno. Općina je raspisala natječaj na način da je određeno stručno povjerenstvo koje je poslalo zahtjeve za dostavu ponuda na tri adrese, a nije proveden javni poziv. Pravodobno su došle dvije ponude i odabrana je ona cijenovno povoljnija. Kod točke 17. radi se o gotovo identičnom postupku, samo se odnosi na drugu vrstu poslova. Opet je imenovano stručno povjerenstvo koje poziv za dostavu ponuda šalje na četiri adrese. Pristigle su tri pravovaljane ponude, ali jedna je isključena zbog nedostatka dijela opreme za obavljanje poslova. Ostale su iste firme koje su dale ponudu i za poslove obuhvaćene točkom 16. Opet je izabrana cijenovno povoljnija ponuda. Jedan natječaj je dobila jedna firma, a drugi natječaj je dobila druga firma. Te firme rade i druge poslove na području Općine Nedelišće, sve što se u zadnje vrijeme radi. Kod trećeg natječaja, pod točkom 18. načelnik imenuje stručno povjerenstvo, upit za ponude poslan je u tri firme. Od tri pristigle ponude dvije ne zadovoljavaju uvjete. Ima se jedna ponuda i ponuditelj dobije posao. Smatra da to nije transparentno trošenje javnog novca i da postupci nisu transparentni kad Općina sama bira od koga će zatražiti ponude, a onda te iste ponude ne dobije ili ih proglašava nevažećima. Zadovoljeni su svi zakonski uvjeti, a na kraju je previše odbačenih poslova i neuspjelih ponuda. Vidi se da je čitava stvar napravljena katastrofalno loše i nestručno ili se radi o nečem drugom.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je nabava provedena u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i poziv se ne može ni poslati nekome tko ne zadovoljava osnovne uvjete za obavljanje poslova. Moraju imati određenu mehanizaciju i broj zaposlenih. U Međimurju se uvijek ide na tvrtke Tegra, Hidrotehnika i MS-Štefulj. Išlo se i prema izvođačima iz Općine Nedelišće, ali ne zadovoljavaju uvjete. Što se tiče održavanja objekata i uređaja javne rasvjete to je do sada radila tvrtka Toroid, ali sada nisu mogli kompletirati potrebnu dokumentaciju i po prvi put je posao dodijeljen drugoj firmi koja nije s područja Općine Nedelišće. Kad se raspisivala elektronska nabava za radove na vrtiću javila se samo jedna firma iz Međimurja, a posao je dobila firma iz Sv. Ivana Zeline. Pozvao ga je da, ako je upoznat sa firmama koje mogu obavljati navedene poslove, da dostavi adrese kako bi ih se moglo kontaktirati i tražiti ponude i od njih. Smatra da su postupci nabave provedeni kvalitetno i po zakonu.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje kolnika asfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje poljskih puteva na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za, 1 suzdržan i 1 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 20.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 21.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja razmatrala je prijedlog Odluke, isti je usvojila te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman iznio je mišljenje da mu nije jasna svrha i kontekst Odluke. Općina Nedelišće prodaje zemljište investitorima koji planiraju izgraditi nekakvu halu ili proizvodni prostor. Investitor ima određenu investiciju koja ima svoju cijenu. Samo zemljište u toj ukupnoj investiciji može biti najviše 20% troškova, a vjerojatno je oko 10%. Postavio je pitanje ozbiljnosti investitora ako ne može, po dosadašnjim uvjetima, platiti cijenu zemljišta u dvanaest mjeseci. Interesira ga da li u ugovorima koji se sklapaju pri kupoprodaji postoji klauzula da se nešto mora izgraditi u određenom roku. Podsjetio je da je prva poduzetnička zona u Nedelišću neslavno završila jer su se sve parcele prodale odmah, a onda se deset godina ništa nije izgradilo. Smatra apsurdnim da se nekome daje dvije godine za otplatu nečega što je 10% investicije.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se s jedne strane govori da Općina Nedelišće ne pomaže poduzetnicima, a kad se im želi pomoći opet nije dobro. Trenutno su se javili interesenti za šest-sedam parcela i interes je iskatazan putem pisama namjere što će biti prezentirano Odboru za gospodarstvo. Zamolili su ako se može osigurati otplata na dvadeset i četiri rate. Govorilo se o smanjenju komunalne naknade koja nije veliki iznos, a ovdje se radi o investicijama višemiljunskih vrijednosti. Želi im se olakšati da kupe zemljišta i predlaže se da to bude na razdoblje od dvadeset i četiri mjeseca uz zadužnicu. Što se tiče klauzula s rokovima u ugovoru to zakonski nije moguće. Pozvao ga je da da bolji prijedlog ako smatra da je to loše.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio mu je pitanje kako druge jedinice lokalne samouprave, konkretno Grad Čakovec, mogu prodati parcelu na način da u ugovoru stave klauzulu o plaći, a i druge jedinice objavljuju da prodaju zemljišta uz određene uvjete koji se moraju kasnije ispoštovati. Ne zna da li se radi o prodaji ili najmu, ali siguran je da poduzetnici koji za plaćanje zemljišta trebaju dvije godine neće napraviti halu u narednih godinu dana. Zona će se napraviti, a zemljišta će se rasprodati onima koji će ih preprodavati te će ona ostati prazna. Ni na koji način se nije pobrinulo da se ta zona puni i da se osiguraju radna mjesta.

Načelnik Darko Dania ponovio je da za navedene klauzule nema zakonske osnove. Trudi se da se pronađe netko tko će graditi, to je dugoročno rješenje. Cilje je da se dugoročno puni proračun i da ljudi budu zaposleni. Da se vodi kratkoročnim rješenjem prodalo bi se sve od jedanput. Kad se govori o drugim jedinicama lokalne samouprave, Grad Prelog ima do tri puta veću cijenu zemljišta.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 glasova za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
 2. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 22.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja razmatrala je prijedlog Odluke, isti je usvojila te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u Pretetincu,
 2. Odluka o prodaji nekretnine u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 23.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u Pretetincu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja razmatrala je prijedlog Odluke, isti je usvojila te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnina u Pretetincu,
 2. Odluka o kupnji nekretnina u Pretetincu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 24.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u Nedelišću

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je prisutne pozvao na raspravu. Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja razmatrala je prijedlog Odluke, isti je usvojila te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

Načelnik Darko Dania obrazložio je da se radi o kupovini zemljišta u svrhu proširenja groblja u Nedelišću. Uredilo bi se i parkiralište iza groblja jer su dosadašnji kapaciteti nezadovoljavajući.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 glasova za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću,
 2. Odluka o kupnji nekretnine u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Općine Nedelišće Darko Dania i predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak svima su poželjeli sretan Uskrs.

 

Dovršeno u 19,26 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće