Zapisnik s 10. sjednice OV

KLASA: 021-05/18-01/13
URBROJ: 2109/12-02-18-2
Nedelišće, 31.07.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 31. srpnja 2018. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je po hitnome postupku sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 55. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o davanju:
    1. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće,
    2. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – DVD Pušćine.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman (prisutan od prihvaćanja Dnevnog reda), Vitomir Kirić, Ivan Klekar (prisutan od prihvaćanja Dnevnog reda), Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak, Darinka Pergar. 

IZOSTALI: Anna Bratković, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka, Ivana Pozvek.  

OSTALI PRISUTNI: Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 9. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (12 glasova za)

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o davanju:

  1. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće,
  2. Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – DVD Pušćine.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke te je riječ predao zamjeniku načelnika Željku Kacunu koji je dodatno obrazložio kako su zahtjev za davanje suglasnosti zatražili DVD Nedelišće i DVD Pušćine. Objasnio je kako su od ove godine uvedene promjene u kriterijima natječaja na način da iz jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti prijavljena najviše dva projekta, ali samo jedan po podmjeri. Kako se oba DVD-a planiraju prijaviti na istu podmjeru potrebno je odlučiti kojem će se dati suglasnost. Prethodne godine postojala je mogućnost prijave više projekata te su se prijavila oba DVD-a. Odobrena su bila 102 projekta. Projekt DVD Nedelišće bio je na 112., a DVD Pušćine na 313. mjestu. Temeljem metodologije iz prethodne godine napravljena je simulacija i, ukoliko će se bodovanje vršiti na isti način, DVD Nedelišće dobiti će 83 boda, a DVD Pušćine 73 boda. Kako bi se ocjena projekta izvršila na što objektivniji način, Općina Nedelišće pribavila je od Vatrogasne zajednice Međimurske županije bodovanje DVD-a u posljednjih 10 godina, a koje pokazuje rezultate u korist DVD Nedelišće.

Vijećnik Franjo Cimerman smatra kako je nezgodno da se odabir prebacuje na Općinsko vijeće te da je neshvatljivo da DVD-i međusobno ne postignu dogovor, a očekivano bi bilo da su složni. Iznio je mišljenje kako je Općina Nedelišće temeljem prije navedenog bodovanja stala iza DVD Nedelišće. Iako prije navedeni bodovi idu u korist DVD Nedelišće smatra kako oba projekta imaju puno manjkavosti i boji se da neće proći. Svaki projekt ima argumente za i protiv. DVD Nedelišće do sad nije imalo ni jednog zaposlenog, a ukoliko se odobri projekt, zaposliti će tri osobe, dok će DVD Pušćine zaposliti jednu osobu. DVD Nedelišće nema vlastitih sredstava i očekuje jamstvo Općine Nedelišće dok DVD Pušćine ima vlastitih sredstava u iznosu od 1,6 milijuna kuna. U projektima je i velika financijska pogreška jer su predvidjeli trošak plaće ispod zakonskog minimuma. Izjavio je kako mu je žao što na sjednici Općinskog vijeća nema predstavnika DVD-a. Konstatirao je kako će se i DVD-i iz drugih jedinica lokalne samouprave prijaviti na natječaj, a u Općini Nedelišće imamo dva DVD-a koja se ne mogu usuglasiti.

Vijećnik Ivan Klekar također je iznio mišljenje kako su projekti manjkavo napisani te smatra da nije korektno da se loptica prebacuje na Općinsko vijeće. Ujedno nije mu jasno na što se odnosi stavka u tablici izračuna neto prihoda projekta DVD-a Nedelišće u kojoj stoji da je jedan od planiranih prihoda i prihod od građana i kućanstva u iznosu od 75.000,00 kn.

Zamjenik načelnika Željko Kacun rekao je da su projekti trenutno takvi kakvi jesu. U prvoj fazi biti će puno prijava, a u kasnijim fazama će se raditi korekcije unutar samih prihvaćenih prijedloga.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš izjavio je da stanje oko DVD Nedelišće prati već 12 godina. Smatra kako je nužno izgraditi nove garaže kako bi imali prostora za navalna vozila. Također, stari dom više nije u funkciji te su im potrebni prostori. S obzirom na argumente koje je iznio zamjenik načelnika smatra da je projekt DVD-a Nedelišće sa većim prioritetom, a uz navedeno, DVD Pušćine trenutno ima bolje uvjete rada.

 

Nakon rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak dao je na glasovanje prijedloge Odluka te su vijećnici jednoglasno (14 glasova za) donijeli

ODLUKU

  1. Donosi se Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće,
  2. Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija (dogradnja i nadogradnja) postojeće građevine (vatrogasnog spremišta) – DVD Nedelišće.

 

dok Odluka o davanju Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – DVD Pušćine, nije prihvaćena (14 suzdržanih).

 

Dovršeno u 19,30 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće