Zapisnik s 12. sjednice OV

KLASA:021-05/18-01/16
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 06.12.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u četvrtak, 06. prosinca 2018. godine u 18:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag,
 12. Donošenje Izjave o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 13. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Radovan Balog pozdravio je sve prisutne te je načelniku Općine Nedelišće postavio pitanje vezano uz autobusno stajalište u Trnovcu. Interesira ga da li se stajalište može vratiti na prijašnju lokaciju ili da li se na novoj lokaciji može postaviti nadstrešnica.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da odgovor na navedeno pitanje mogu dati Međimurska županija ili koncesionar koji vrši prijevoz. Upit će se proslijediti prema njima, a zaprimljeni odgovor će se dostaviti svim vijećnicima.

 •  Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je od načelnika tražio očitovanje vezano uz odvoz otpada. Iznio je informaciju da na kućne adrese stižu nove uplatnice za odvoz otpada koje su i do 30% više od prijašnjih cijena. U ožujku ove godine od načelnika je zatražio usporedne cijene sa drugim koncesionarima kako bi se postigle što povoljnije cijene za građane, ali navedeno nije dobio što je suprotno Poslovniku Općinskog vijeća. Također, prije je postavio pitanje da li će se cijene mijenjati, a načelnik mu je odgovorio da se ništa neće mijenjati mimo Općinskog vijeća.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se o navedenoj temi već više puta raspravljalo na sjednicama Općinskog vijeća, te da je zbog uvođenja obaveze odvoza biorazgradivog komunalnog otpada cijena poskupila kod svih koncesionara, a GKP Čakom d.o.o. je još uvijek najpovoljniji. Što se tiče paušala, on se po novome uopće ne plaća u situacijama kad u objektu nitko ne živi i potrošnja energenata je ispod minimuma. Ukoliko sadašnji koncesionar neće zadovoljavati, stupiti će se u kontakt sa drugim koncesionarima.

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne i načelniku je postavio dva pitanja. Prvo se odnosilo na zemljište u Črečanu koje je dano na korištenje udruzi Pogled u svrhu gradnje Centra za autizam. Kako udruga ima sjedište u Nedelišću i planiraju kupnju nekretnine interesira ga da li će se u Črečanu što graditi. Drugo pitanje odnosilo se na gradnju zaobilaznica Nedelišća. Dobio je informacije da se za Sjevernu već otkupljuju zemljišta pa ga interesira da li je to istina, a za Južnu se po drugi put radi studija okoliša te ga interesira u kojoj je fazi.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da za gradnju Centra za autizam nije raspisan odgovarajući natječaj, a za gradnju će se prijaviti kad će biti raspisan. Što se tiče Sjeverne zaobilaznice, za nju se zemljišta ne otkupljuju, a studija za Južnu zaobilaznicu koja se sada provodi nije ista kao studija koja se provodila prije.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije  za 2020. i 2021. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako se predlaže donošenje Proračuna za 2019. godinu u iznosu od 46 milijuna kuna. Od važnijih projekata koji su uvršteni u proračun nabrojio je projekte energetske obnove na zgradi Općine Nedelišće, sportskim domovima Macinec i Slakovec, interijera dječjeg vrtića Zvončić, pješačke staze u Čakovečkoj i Varaždinskoj ulici u Nedelišću i uređenje Gospodarske zone Goričica u Nedelišću za koju se očekuju sredstva po raspisanom natječaju. Uz navedeno, spreman je i niz drugih projekata, a kao i proteklih godina osigurana su i sredstva za kulturu, sport, socijalna pitanja, a u mjeri u kojoj je to bilo moguće, poštivale su se i želje Vijeća mjesnih odbora.

 Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i od načelnika je zatražila pojašnjenje projekta cikloturističkih ruta, na što se odnose projekti dječjeg igrališta u Doliču, projekt za novu školu u Nedelišću, izrada projektne dokumentacije za projekt Putevima Zrinskih, monografija Općine Nedelišće i Božićni koncert, te kakvo je stanje u Turističkoj zajednici Općine Nedelišće s obzirom da je prestao radni odnos stručnoj suradnici.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da je Općina Nedelišće provodi projekt cikloturističkih ruta u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije, projekt dječjeg igrališta provesti će se preko LAG-a Međimurski doli i bregi, a projektirano je igralište kakvog još nema na području Općine Nedelišće. Za projekt nove osnovne škole Međimurska županija osigurala je sredstva u proračunu, a Općina Nedelišće je također morala osigurati svoj udio. Izrada projektne dokumentacije za puteve Zrinskih provodi se u suradnji sa Gradom Čakovcem, Općinom Strahoninec i Županijskom upravom za ceste Međimurske županije. Projekt će se kandidirati i na raspisane natječaje. Što se tiče monografije, ona je završena, a tijekom 2019. godine provesti će se nabava za tisak. U Turističkoj zajednici Općine Nedelišće trenutno nema nikog zaposlenog, a poslove su preuzeli zamjenik načelnika Nikola Novak i načelnik. Po raspisanom javnom natječaju pristigle su četiri zamolbe, ali natječaj je poništen jer se čekalo mišljenje Ministarstva turizma vezano uz pravilnik. Iznio je informaciju da u skladu sa novim zakonodavnim uređenjem koje je u pripremi, Općina Nedelišće možda uopće neće imati Turističku zajednicu pa će se u ovome trenutku pričekati sa zapošljavanjem.

Vijećnik Ivan Klekar iznio je mišljenje kako se radi o velikom proračunu, ali da se zaboravila bitna stavka, a to su mladi i kako ih zadržati. Da mladi pokreću radna mjesta i da ostanu tu. Sredstva bi trebalo rasporediti vodeći računa i o tome.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je Općina Nedelišće, sukladno novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, u obvezi do veljače 2019. godine donijeti nove odluke kojima se uređuje naplata komunalne naknade, a u tim odlukama komunalne naknade će biti oslobođeni svi poslovni subjekti koji imaju do tri zaposlenika. Zamolio ga je da svojim prijedlogom također pomogne pri definiranju mjera jer će se tijekom godine raditi rebalansi i moći će se uvrstiti. Ujedno, za dvije godine će u Gospodarskoj zona Goričica biti osigurana nova radna mjesta, a briga za mlade se pokazuje i na način da će svima koji su podnijeli zahtjeve za stipendije one biti i odobrene.

Vijećnik Ivan Klekar dao mu je prijedlog da se zatvore mrtve investicije i da se otvori poduzetnički inkubator gdje bi se mladi mogli angažirati kao poduzetnici.

Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, istu je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine te je otvorio raspravu.

Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine,
 2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2019.-2021. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu, istu je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu, istu je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Odbor za proračun i financije razmatrao je prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu, istu je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Socijalno vijeće razmatralo je prijedlog Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2019. godinu, isti je usvojilo te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7. 
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Odbor za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Odbor za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Odbor za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću te je otvorio raspravu.

Odbor za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag te je otvorio raspravu.

Vijećnik Radovan Balog zahvalio je u ime svih Roma što se pristupilo projektu izgradnje društvenog doma u naselju Parag, koji će svim mještanima biti od velike koristi.

Odbor za za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrao je prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag, isti je usvojio te isto predlaže Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag,
 2. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja naselja Parag prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Izjave o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Izjave o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti te je otvorio raspravu.

Načelnik Darko Dania uvodno je objasnio kako bi se trgovačko društvo NED-KOM u početku bavilo održavanjem zelenih površina, groblja i pogrebnim uslugama. Tvrtka GKP Čakom d.o.o., kao koncesionar za te usluge, nema dovoljan broj ekipa, što predstavlja veliki problem. Smatra da je Općina Nedelišće dovoljno velika općina da bi imala vlastito komunalno poduzeće kako bi usluge građanima obavljali kvalitetnije. U ovom trenutku ne planira se obavljanje djelatnosti odvoza komunalnog otpada, no tvrtka će i za to biti registrirana.

Direktorica te tvrtke biti će pročelnica Maja Marčec, koja će na početku raditi bez naknade. Općina Strahoninec već je iskazala interes za uslugu održavanja zelenih površina, a možda će i građani imati te potrebe.

Vijećnica Dijana Posavec postavila mu je pitanje tko čini Skupštinu društva, a odgovorio joj je da ju čini načelnik.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (13 za i 1 suzdržan) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Izjava o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 2. Izjava o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće,
 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda sjednice načelnik Općine Nedelišće obavijestio je prisutne vijećnike da su ih na klupama pričekale ulaznice za Božićni koncert u Nedelišću koji će se održati 16. prosinca, a svakome vijećniku rezervirana su dva mjesta.

Nadalje, prisutne je obavijestio kako će prema DVD-u Nedelišće poslati zahtjev da raskinu ugovor sa svim operaterima čije su antene ili repetitori na zgradi Vatrogasnog doma. Daljnja namjera mu je da operateri sve bazne stanice, antene i repetitore izmijeste iz naselja. Novim zakonom propisano je da repetitori i antene moraju biti najmanje 500 metara izvan naselja, ali i da se postojeći mogu zadržati u naselju. Bez obzira na tu odredbu, zatražiti će od njih da ih izmijeste sve. Svi operateri bili su pozvani na radni sastanak i ponuđene su im pozicije izvan naselja, ali još nisu dali povratne odgovore.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće