Zapisnik s 13. sjednice OV

 

KLASA:021-05/18-01/17
URBROJ:2109/12-02-18-2
Nedelišće, 20.12.2018.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u četvrtak, 20. prosinca 2018. godine u 18:00 sati,u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 7. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade,
 9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
 10. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti (Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika),
 12. Donošenje Suglasnosti (Aneks I. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec),
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću,
 14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu,
 17. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 19. Donošenje Odluke o 3. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće,
 20. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 12. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (17 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio pitanje koje se tiče sigurnosti prometa. Prije par dana na pješačkom prijelazu na početku ulice Martina Viljevca ponovno se dogodila nesreća u kojoj je stradalo dijete. To je u kratkom vremenu druga nesreća, i u obje nesreće su žrtve bile djeca, i to na pješačkom prijelazu. Čini se da je taj pješački prijelaz prometna crna točka u našoj općini, te da bi se nesreće mogle i dalje događati. Vozila koja skreću s glavne ulice u Martina Viljevca, to rade u pravilu, bez smanjenja brzine, a pješački prijelaz je često pokriven drugim vozilima koja čekaju na priključenje na glavnu cestu. Svojevremeno je načelnik govorio o projektu rekonstrukcije tog križanja, pa ga interesira da li je nešto realizirano, npr. projektna dokumentacija, i da li je moguće da se uvedu neke druge hitne mjere koje bi ovaj pješački prijelaz učinile sigurnijim, npr. dodatno ograničenje brzine, funkcionalni semafor za pješake ili preseljenje pješačkog prijelaza niže niz ulicu.
 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te mu je odgovorio da je žalostan zbog situacije koja je ponovno nastala na tome mjestu gdje je i prije stradalo jedno dijete. Izrađeni su idejni projekti koje je potrebno usuglasiti sa Hrvatskim cestama, ali to je još sigurno daleko od realizacije. Prihvaća prijedlog i obvezao se da će već idućeg dana prema Hrvatskim cestama poslati zahtjev da pod hitno nešto naprave na tom raskrižju jer je zbog gustoće prometa i brzog skretanja možda i zebra preblizu.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (17 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako su 2. izmjene i dopune ponajviše uvjetovane prenošenjem realizacije projekata u iduću godinu, a što je bilo detaljnije objašnjeno i prilikom donošenja Proračuna za 2019. godinu. Trenutno se na računu Općine Nedelišće nalazi oko 4 milijuna kuna, a prihodi su veći za oko milijun kuna od planiranih. Sva otvorena dugovanja će se podmiriti te će se u novu godinu ići s pozitivom.

Predsjednik Odbora za proračun i financije, Vitomir Kirić, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 1, 2, 3, 4, 12 i 14 Dnevnog reda 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Ad. 2.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec pozdravila je sve prisutne i predložila je da se, s obzirom da je predstavljen film o Međimurskoj popevki koja je uvrštena na listu zaštićene nematerijalne baštine UNESCO-a, a smatra da za navedeno puno veću zaslugu nego je prikazano u filmu imaju pojedinci i grupe iz Općine Nedelišće, u 2019. godini predvide sredstva za izradu filma o Međimurskoj popevki od strane Općine Nedelišće jer je inicijativa upravo potekla iz Općine Nedelišće sedamdesetih godina. Pogotovo jer se u 2019. godini slavi 35. obljetnica.

Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da se slaže sa njezinim prijedlogom i da je u Proračun za 2019. godinu, kad se saznalo da će Međimurska popevka biti uvrštena na listu, predvidjelo 35.000,00 kn više. U planu je da se Međimurska popevka odvija u subotu, a da u nedjelju bude jedan svečani dio. Osvrnuo se na film za koji misli kako je lijepo pripremljen, ali je mišljenja kako je Općina Nedelišće bila zapostavljena.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak dodao je kako su smotre krenule 1971. godine, a 2019. godine biti će 35. smotra jer se nisu odvijale svake godine. O predloženome se može raspraviti i predložiti KUU Sloga da to i dokumentira jer imaju ljude koji su od početka bili u tome i pitanje da li bi došlo do uvršavanja na listu da nije bilo njihove inicijative.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje vezano uz monografiju Općine Nedelišće, intersira ga kada će monografija biti realizirana i kada se može očekivati.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je monografija završena i u Proračunu za 2019. godinu predviđen je samo trošak tiskanja knjige. Provesti će se javna nabava i tiskati će se tijekom 2019. godine. Predvidjelo se da bi monografija išla u svaku kući i određen broj primjeraka ostao bi za potrebe Općinske uprave. Vjerojatno ni ta sredstva neće biti iskorištena u cijelosti.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 Dnevnog reda 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu. prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak dao je riječ načelniku Darku Daniji koji je uvodno obrazložio kako se točke 7, 8 i 9. Dnevnog reda moraju donijeti zbog usklađenja sa novim propisima. Kao važniji je naveo članak 14. Odluke kojim je definirano da su poduzetnici koji posluju na području Općine Nedelišće i imaju do tri zaposlena oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, a o čemu će poduzetnici biti obaviješteni putem medija. Općina Nedelišće nije dizala bod za komunalnu naknadu, a pri plaćanju komunalnog doprinosa omogućeno je plaćanje na rate bez kamata.

Vijećnik Franjo Cimerman pohvalio je načelnika i mjeru oslobođenja poduzetnika od plaćanja komunalne naknade kako bi im se omogućilo barem nekakvo porezno oslobođenje, za koju se i sam zalagao.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o komunalnoj naknadi,
 2. Odluka o komunalnoj naknadi prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 


Ad. 9.
Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o komunalnom doprinosu,
 2. Odluka o komunalnom doprinosu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti
(Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika)

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak dao je uvodnu riječ načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je po starome zakonu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika trebao dati načelnik, a po novome treba dati Općinsko vijeće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti,
 2. Odluka o davanju prethodne suglasnosti prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Suglasnosti
(Aneks I. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec)

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ dao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio da je, prema prvotnom ugovoru Aglomeracije Čakovec, obveza Općine Nedelišće bila nešto manje od 7,5 milijuna kuna, prvim aneksom trebalo bi osigurati još 1.079.515,26 kn, a u to ulaze troškovi koje EU fondovi ne prihvaćaju te troškovi kasnijih izmjena i dopuna projekata. Povećanje troškova odnosi se na sve koji su u Aglomeraciji Čakovec. Zbog visine iznosa načelnik nije u mogućnosti samostalno potpisati aneks već je potrebno da ga za to ovlasti Općinsko vijeće.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Suglasnost,
 2. Suglasnost je prilog ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.
Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 16.
Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Željko Ciglarić, u ime Odbora, predložio je vijećnicima da prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu prihvate kao što ju je jednoglasno prihvatio i Odbor.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu,
 2. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17.
Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o 3. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 3. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 3. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 3. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 20.
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (17 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak i načelnik Darko Dania svim prisutnima poželjeli su sretne i mirne blagdane te su ih pozvali na zajedničko druženje koje će se održati nakon završetka sjednice.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće