Zapisnik s 15. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/03
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 27.03.2019.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u srijedu, 27. ožujka 2019. godine u 19:00 sati, u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27,
po hitnome postupku

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada.

  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Dijana Posavec.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Vlasta Vugrinec.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (15 glasova za)

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (15 glasova za).

 

Ad. 1.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković koja je uvodno obrazložila kako su Izvješćem obuhvaćeni podaci za 2018. godinu, a potrebno ga je usvojiti do 31.03. Nije se išlo na ranije usvajanje jer se radilo na metodologiji otpada kako bi se ostvarili što bolji podaci. Izvješće mora biti dostavljeno Međimurskoj županiji koja mora svoje izvješće dostaviti u nadležno ministarstvo.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš izrazio je zabrinutost količinom otpada koji se odvozi u Piškornicu. Uz navedeno, interesira ga kamo se odlažu ulja, masti, otrovne kemikalije i sl. Zabrinuo ga je i podatak da u naselju Parag prosjek otpada po stanovniku 330 kg mješovitog otpada godišnje, a u ostalim naseljima 167 kg te slaba naplata odvoza otpada u Paragu. Smatra kako bi stanovnike Paraga trebalo educirati i da bi se u to trebalo uključiti i Vijeće mjesnog odbora.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

  1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković koja je obrazložila kako je Zakono o održivom gospodarenju otpadom propisano da se evidentiraju lokacije, količine i način postupanja sa takvim lokacijama. Također, troškovi moraju biti sastavni dio Plana gospodarenja otpadom, odnosno njegovog izvješća. Poduzimaju se mjere snimanja lokacija i neki počinitelji su uhvaćeni i sankcionirani. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada donosi se svake godine.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje, s obzirom da su neki počinitelji uhvaćeni, da li su bile izrečene i kakve novčane kazne. Sugerirao je da se nelegalno odlaganje otpada još više prati jer se javlja sve više lokacija.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je pokrenuto desetak prekršajnih postupaka i počinitelji će biti kažnjeni kad se postupci završe. Neki postupci su pokrenuti protiv nepoznatih počinitelja. Kad se postupci dovrše, obavijestiti će ga o izrečenim kaznama.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

  1. Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
  2. Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je voditeljici Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković koja je obrazložila kako se prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada veže na prethodnu točku dnevnog reda gdje se mora posebnim mjerama regulirati način postupanja i kako spriječiti građane da odlažu otpad na nedozvoljena mjesta.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje na koji način se označavaju table za zabranu odlaganja otpada, koja je njihova forma te je predložio da se na njih postavi broj telefona na koji se može javiti uočeno nelegalno odlaganje otpada.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila mu je kako su tabele već postavljene i to su žute table sa crvenim ili crnim slovima u čijem sadržaju piše da se zabranjuje dovoz i odlaganje otpada.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje vezano uz jednu od mjera, a to je postavljanje prepreka. Na cesti između G. Hrašćana i Pušćina je prepreka na putu kojim je bilo moguće doći sve do rijeke Drave. Taj put je sada zatvoren zbog velikih krađa drva pa sada nitko tim putem ne može doći do same Drave. Interesira ga da li to ima veze sa gospodarenjem otpadom, odnosno, zašto je građanima općenito zabranjen pristup Dravi tim putem, tko je zabranio i u čijem su vlasništvu zemljišta preko kojih ide put.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako su tu rampu postavile Hrvatske šume zbog krađe drva, i zemljišta su u njihovom vlasništvu. Općina Nedelišće pokušala je sa njima naći zajednički jezik kako bi se građanima omogućilo korištenje puta, ali nije se uspjelo. Općina Nedelišće prve rampe vezane uz odlaganje otpada postavila je u Gospodarskoj zoni Goričica i na tzv. „Buzovim grabama“ u G. Hrašćanu.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio mu je pitanje da li je to nekakav službeni legitimni put kojeg su zatvorili ili je to ilegalni put. Jasno mu je da Hrvatske šume brane svoje, ali da li mogu zatvoriti javni put. Interesira ga da li taj put spada pod kategorizaciju i, ukoliko ne spada, da li bi se građanima mogao napraviti neki put od kojeg bi bilo i turističke koristi.

Darko Dania odgovorio mu je kako je to parcela Hrvatskih šuma, ali mogao bi se pronaći neki drugi put. Naveo je i primjer drugih naselja u kojima je postojala mogućnost otključavanja rampe za potrebe građana, ali na predmetnome putu nema te mogućnosti. Postaviti će pitanje prema Hrvatskim šumama i možda pokušati pronaći mogućnost prilaska Dravi kroz dio gdje Hrvatske šume nisu vlasnici.

Vijećnica Darinka Pergar nadovezala se kako se kretala navedenim putem u ljetnom periodu i rampa je bila otvorena. Pretpostavlja da je kroz ljeto otvorena, a kroz zimski period je zatvorena.

Vijećnik Željko Ciglarić objasnio je kako je na rampi netko skinuo lokot pa je otvorena jer ju prolaznici otvore, ali je ne zatvore. Slaže se s prijedlogom da se osigura drugi put jer je trenutno građanima onemogućen pristup rijeci Dravi koja je javno dobro.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

  1. Donosi se Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada,
  2. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Dovršeno u 19,25 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće