Zapisnik s 16. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/04
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 30.05.2019.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine u 19:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini,
 3. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Hrvoje Kolman, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak – zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće. 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Dora Vadlja.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

 

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, pozdravio je sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnik Željko Ciglarić uputio je pitanje koje se tiče sigurnosti prometa načelniku Darku Daniji. Svi znaju da postoji semafor i pješački prijelaz kod Martina u Nedelišću i tim prijelazom većina djece ide iz škole. Nekoliko puta su se na tome dijelu dešavale prometne nezgode zbog nepoštivanja semafora, propisa i brzine. Na toj cesti nije postavljen znak djeca na putu ni znak škole. Interesira ga da li postoji mogućnost da bi nekako poboljšali tu sigurnost, da se uputi apel policijskoj upravi da se postavi znak djeca na putu, škola ili treptajući znak da bi upozorio vozače na to da su u blizini škole te da nailaze na semafor.
 • Vijećnica Dijana Posavec nadovezala se da je na dan održavanja sjednice vidjela kako su vozila u dva navrata prošla kroz crveno svijetlo na semaforu. Ujedno, već se u više navrata i saziva vijeća molilo da se ta problematika riješi, ali to se nije riješilo. Interesira ju koji je razlog. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako je Općina Nedelišće reagirala prema Hrvatskim cestama i prema policiji. Što se tiče PU Međimurske, oni održavaju akcije sa kombi vozilom koje je postavljeno sa bočne strane semafora i snima prekršitelje, ali to ne znači ništa dok se desi nekakva nezgoda. Zamolio je i Hrvatske ceste da se na navedenoj lokaciji postave usporivači ili ležeći policajci, ali oni to ne dozvoljavaju. Trenutno postoji idejno rješenje tog raskršća kojim je predviđeno prometno rješenje koje je drugačije od sadašnjeg. Također, prometnim rješenjima kod Općine i kod groblja promet će se usporiti i biti će puno sigurniji nego je danas. 
 • Vijećnik Ivan Klekar obavijestio je prisutne kako je Prvomajska ulica u Nedelišću postala jedan „bypass“ za ulicu Vladimira Nazora i Martina Viljevca te je postala jako prometna i brza. Smatra kako bi trebalo razmotriti mogućnost i postaviti ležeće policajce ili slično rješenje jer je pitanje trenutka kad će se nešto dogoditi. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako do sad nije bio upoznat sa tom činjenicom, ali će razmisiliti i napraviti projekt kojim bi se riješila predmetna problematika. 
 • Vijećnica Darinka Pergar postavila je pitanje načelniku Darku Daniji vezano uz sat koji se nalazi ispred parkinga trgovine METSS kraj Općine. Taj sat već duže vrijeme ne pokazuje točno vrijeme. Sa strane glavne ceste je par minuta odstupanja, ali sa strane parkinga odstupanja su od deset minuta pa do pola sata. Interesira ju da li će se taj sat popraviti. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio joj je da nije primjetio da taj sat ne radi te će pozvati majstora da ga popravi. 
 • Vijećnik Radovan Balog imao je pitanje za sve prisutne. Pitao je da li se može riješiti problem asfaltiranja puta na ulasku u romsko naselje Parag. Romsko naselje Parag ima oko dvije tisuće stanovnika i veliki broj učenika koji svaki dan polaze osnovne škole. Autobusi svakim danom prolaze tim putem i ne vidi razlog zašto se on ne bi mogao asfalitrati. S druge strane, svake godine Općina Nedelišće financira šljunak koji se navozi po tome putu. Moli da se njegovo pitanje shvati ozbiljno te da se poduzmu koraci za rješavanje. Ujedno, istaknuo je žaljenje zbog prosvjeda protiv Roma koji će se održati u subotu 1. lipnja u Čakovcu. Smatra kako su već prije upozoravali na problematične te da nisu zadovoljni da ih sve stavljaju u isti koš. Na izborima su dobili potporu većine Roma te je siguran da će novoizabrano vijeće odlično surađivati i funkcionirati. 
 • Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio mu je kako prosvjed nije protiv Roma nego ga organiziraju ljudi koji žele normalan život.
 • Što se tiče asfaltiranja prometnice, načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je to redovno održavanje. Ta prometnica ima velik broj zemljišnoknjižnih vlasnika te ju iz tog razloga nije moguće asfatirati, ali se održava. Na žalost, tamo su jurnjave automobilima pa se često uništava i mora se održavati. Provjeriti će na koji način bi Općina Nedelišće mogla doći do vlasništva jer se tu ne radi o 5-6 vlasnika već o njih 240. 
 • Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje načelniku u vezi održane akcije Više cvijeća-manje smeća i upozorenju na divlje odlagalište, tj. o otpadu koji se možda htio sakriti u vuzmenku u G. Hrašćanu. Interesira ga na koji način je taj otpad zbrinut i kako je postupano s njime. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako se ta akcija provodi svake godine. Bilo je uključeno tisuću građana i sve što se sakupilo se odvozilo na odlagalište u Totovec. Na žalost, nemarni građani na vuzmenke odvoze svašta. Oko vuzmenki se čistilo tri-četiri puta prije Uskrsa zbog toga jer se dovozilo. Vodilo se računa o tome. Po svim naseljima čistili su se divlji deponiji od nemarnih građana, a u nekim slučajevima su se pokretali i prekršajni postupci. Ne može netko optuživati da je Općina htjela taj otpad sakriti i zapaliti jer to nije točno. Postoji pismeno evidentirano, putem dostavnica od GKP ČAKOM d.o.o., koliko je otpada i kakvog dovezeno na odlagalište u Totovec. 
 • Vijećnik Ivan Klekar postavio mu je dodatno pitanje kako je zbrinut opasni otpad jer Totovec nema koncesiju za odlaganje opasnog otpada, a opasni otpad mogu transportirati samo firme koje su ovlaštene za transport. Također ga interesira kako su sankcionirani prekršitelji koji su taj otpad dovezli te zašto nisu postavljene table na kojima stoji da je zabranjen dovoz otpada te brojevi telefona na koje je moguće prijaviti dovoz. Ako će se to tolerirati, divlji deponiji će stalno postojati. Nije zadovoljan postupanjem jer smatra da je otpad zbrinut protuzakonito. 
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je protiv svih koji su utvrđeni kao počinitelji pokrenut postupak. Postavio mu je pitanje kamo su, prilikom svoje akcije čišćenja, odvezli otpad, na što mu je vijećnik odgovorio da ga nisu ni smjeli odvesti već su ga samo evidentirali. 

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišćeza 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak obrazložio je kako je Odbor za dodjelu javnih priznanja, na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine, razmotrio kandidature te da Općinskom vijeću predlaže donošenje Odluke. Otvorio je raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Odluka o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godine te je otvorio raspravu.

Vijećnica Darinka Pergar pohvalila je stanovnike naselja Parag jer u 2018. godini u tome naselju nije bila ni jedna zabilježena intervencija.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini,
 2. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2018. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Plana mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Plana mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan mreže dječjih vrtića Općine Nedelišće,
 2. Plan mreže dječkjih vrtića Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 4. 
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je voditeljici Odjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanji Zorković koja je obrazložila kako se prvotno donesena Odluka treba uskladiti prema uputama Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji ali da bitni dijelovi Odluke ostaju isti.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak obavijestio je prisutne da je Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedlog Oduke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o komunalnom doprinosu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće te je otvorio raspravu. 

Obavijestio je prisutne da je Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 5 i 6 Dnevnog reda te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće,
 2. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6. 
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda načelnik Općine Nedelišće Darko Dania prisutne je pozvao na svečanu sjednicu i prigodni program povodom obilježavanja dana Općine Nedelišće.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće