Zapisnik s 17. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/05
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 03.07.2019.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 17. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u srijedu, 03. srpnja 2019. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Nedelišće,
 8. Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 10. Donošenje Odluke o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće,
 13. Donošenje Odluke o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano.

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Magdalena Špicar Marciuš, Tomica Novak.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Vitomir Kirić

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće.

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Dora Vadlja, Andreja Šmitran.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 15 vijećnika te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 16. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (15 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Vijećnica Darinka Pergar pozdravila je sve prisutne i osvrnula se na problem košnje i održavanja zelenih površina ispred kuća. Unazad par godina, uz glavnu ulicu u Nedelišću, zelene površine ispred kuća održava lokalna samouprava. Mještani drugih ulica smatraju da to nije u redu naspram njih jer oni svoje održavaju sami. Kako živi u jednoj od gore navedenih ulica, u obranu bi mogla reći da su oni zimi obvezni čistiti snijeg po nogostupima koje koriste svi. Postoje i slučajevi kada građani parkiraju vozila na javne zelene površine, a kad te iste treba održavati to je problem. Na klubu vijećnika razmatralo se to pitanje i zajednički stav je bio da se zelene površine uz glavnu ulicu u Nedelišću više neće održavati. Isto tako, poljima rastu ambrozije između poljskih puteva i obradivih površina, a vlasnici ih ne čiste. Citirala je odredbe prijedloga Odluke o komunalnom redu koje komunalnom redaru daju ovlasti da naredi održavanje zemljišta. Predložila je da se putem medija ili putem letaka građani upozore da su dužni održavati zelene površine ispred svojih kuća i objekata te uništavati ambroziju na zemljištima kako ne bi trebalo posezati za mjerama kažnjavanja.

 

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te joj je odgovorio kako je činjenica da postoji odluka Općinskog vijeća u kojoj stoji da je svaki građanin obvezan ispred svoje kuće dužan pokositi travu i očistiti snijeg, a isto tako obvezan je održavati poljoprivredne parcele. Za iduću sjednicu pripremiti će odluke kojima se uređuje komunalni red kako bi se o njima još jednom raspravilo i donio zajednički zaključak. Građani u većini slučajeva održavaju parcele, a nemoćnima se pomogne. Ima i onih koji ne žele održavati.

 

 • Vijećnik Radovan Balog pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje načelniku da li ima šta novoga vezanog uz romska naselja Parag i G. Kuršanec te u vezi košnje u romskom naselju Parag.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je prva faza rukometnog igrališta u Paragu završena i asfaltirana, postavljeni su golovi, a krenuti će i druga faza koja se odnosi na zaštitne mreže iza golova i upojne bunare. U G. Kuršancu građanima je osiguran vodovod i Međimurske vode već ugovaraju priključke sa građanima. Predviđa se da će za dva tjedna potpisati sve ugovore i krenuti u realizaciju priključaka. Za košnju u naselju Parag koristiti će se obveznici rada za opće dobro.

 

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio pitanje vezano uz groblje u Nedelišću. Već više godina u ljetnim mjesecima sporovodi se organiziraju u vrijeme najvećih vrućina, npr. u 13,30 sati, 14,00 sati i u 14,30 sati. Tako svi koji dođu na sprovod, mahom stariji ljudi, moraju stajati na suncu u vrijeme nesnosnih vrućina kada temperature u hladu premašuju 35 stupnjeva celzijevih. Zavod za javno zdravstvo izričito sugerira starijim osobama da u ljetnim mjesecima, u vrijeme od 13,00 – 16,00 sati ne izlaze na sunce jer to šteti njihovom zdravlju i može imati vrlo ozbiljne, čak i smrtonosne posljedice, a u Nedelišću se upravo u to vrijeme organiziraju sprovodi na kojima stariji ljudi naprosto moraju biti. GKP Čakom koji organizira sprovode u Nedelišću istovremeno na groblju u Čakovcu ima sprovode u vremenu od 17,00 – 18,00 sati. Dao je i primjer koji potvrđuje njegove navode. Izgleda da je Nedelišće kod organizacije sprovoda kontinuirano zakinuto i da se satnica prilagođava sprovodima u Čakovcu, a što predstavlja vrlo velik zdravstven rizik za stanovnike Nedelišća i okolice. Pitao je tko određuje satnice sprovoda te da li se takva opasna praksa može izmijeniti.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je prilikom smrtnog slučaja procedura da obitelj ode do župnika, a on kontaktira GKP Čakom i s njima dogovara sprovod. Tko ne želi svečenika sprovod dogovara direktno sa GKP Čakom. Slaže se da satnica sprovoda nije primjerena. Općina se već prije pobunila i nakon toga je bilo dogovoreno da će se sprovodi održavati nakon 17,00 sati, ali se dogovor ne poštuje. Općina Nedelišće u fazi je ustrojavanja svoje grupe za ukope te više neće ovisiti o nikome. Radnici će raditi na održavanju groblja i naselja, a kada će biti sprovod i na pogrebnom ceremonijalu. I sam nije zadovoljan sadašnjim stanjem, ali to će se riješiti do kraja godine.

 

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje načelniku da li su fotoaparati koji su postavljeni diljem općine pridonijeli da se smanjila količina nelegalno odloženog otpada. Drugo pitanje odnosilo se na groblje u Nedelišću. Interesira ga na koji način Općina Nedelišće zbrinjava otpadne lampione.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se odvoz lampiona plaća, a odvoz se vrši kad se nakupi određena količina. Odvoz vrši GKP Čakom. Što se tiče nadzora, postavljene su kamere, a temeljem snjimki podneseni su prijedlozi za kažnjavanje. Dok sud donese presude obavijestit će Općinsko vijeće o rezultatima.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo pitanje bilo je na koji način funkcioniraju VMO Pušćine i VMO Pretetinec. Naime, u Pušćinama se dogodila poznata situacija sa predsjednikom VMO, a predsjednica VMO Pretetinec odselila je u Njemačku sa cijelom obitelji još pretprošle godine. Drugo pitanje odnosilo se na financiranje KUU Seljačka sloga Nedelišće u čijem sklopu djeluje puhački orkestar. S koliko se novaca financira ta udruga i zašto se dogodilo da je u programskom vodiču, u kojem su fotografije svih puhačkih orkestara, nedostojna fotografija našeg puhačkog orkestra.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je, što se tiče VMO Pušćine, podignuta optužnica protiv predsjednika, ali tako dugo dok nije osuđen može obnašati svoju dužnost. Predsjednica VMO Pretetinec dala je ostavku i ima zamjenicu. Dok će biti prvi sastanak VMO izabrati će se novi predsjednik. Što se tiče programskog vodiča, njega je izradila Općina Podturen i ne zna zašto su stavili tu fotografiju puhačkog orkestra. KUU Seljačka sloga Nedelišće za orkestar godišnje dobije 50.000,00 kn putem natječaja za udruge.

 

 • Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje načelniku zbog čega Odbor za nacionalne manjine Općine Nedelišće ne funkcionira.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da su održani izbori za Vijeće romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće, održana je konstituirajuća sjednica, a nakon toga oformiti će se i odbor. Do sad nije postojala problematika kod koje bi Odbor mogao pomoći te on nije ni sazivan.

 

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (15 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je načelniku Darku Daniji koji je obrazložio kako su razlog 1. izmjena i dopuna Proračuna tri veća projekta energetske obnove kod kojih je došlo do povećanja cijene izvođenja zbog radova koji se nisu mogli predvidjeti, radova u Gospodarskoj zoni Goričica, kao i na pješačkim stazama u Nedelišću, a izvršene su i prijave na natječaje za dodatnu dodjelu sredstava te je i to bilo potrebno uvrstiti u proračun.

Potpredsjednik vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje tko određuje iznos za korištenje prostora elektrane.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da je iznos propisan zakonima.

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak obavijestio je prisutne da je Odbor za proračun i financije razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 1, 2, 3 i 4 Dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu. 

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Ivan Marciuš obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Dnevnog reda 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7. 
Donošenje Odluke o komunalnom redu na području Općine Nedelišće 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o komunalnom redu na području Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio je pitanje vezano uz postavljanje brojeva na zgrade. Smatra da su članak 35. i 36. Odluke kontradiktorni te postavlja pitanje tko može označiti zgradu brojem. Navedenim člancima propisano je da je vlasnik zgrade dužan postaviti broj na zgradu, a isto tako propisano je da je zabranjeno postavljanje brojeva bez odobrenja nadležnog upravnog tijela.

Voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila mu je da je za izdavanje brojeva zgrada nadležan Područni ured za katastar u Čakovcu. Izgled pločica propisan je i one moraju biti jasne i čitljive. Ako se radi o odstupanju od propisanog izgleda, trebalo bi konzultirati upravni odjel Općine da li je prihvatljivo ili nije.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o komunalnom redu na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o komunalnom redu na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 2. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca,
 2. Odluka o pokretanju prethodnog postupka za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ – istočno od Macinca prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
 2. Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže  iz centra naselja Nedelišće 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće,
 2. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o izmještanju baznih stanica mobilne telekomunikacijske mreže iz centra naselja Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (15 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano,
 2. Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju između Općine Nedelišće i Grada Vodnjan-Dignano prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Završeno u 19,35 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće