Zapisnik s 19. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/09
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 28.11.2019.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 28. studenog 2019. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 9. Donošenje Odluke o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB,
 12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB,
 13. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u naselju Parag,
 14. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag.

  

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Dijana Posavec, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Željko Kacun - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić, Dora Vadlja. 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 14 vijećnika te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 18. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (14 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na odvoz otpada. Konstatirao je kako je, u siječnju 2018. godine, Općinsko vijeće donijelo odluku o dodatnom skupljanju biorazgradivog otpada, te propisalo uvjete i način na koji će se isti skupljati. Pri tome je propisano da će se biorazgradivi otpad skupljati u kante smeđe boje. Čakom je prihvatio novi način prikupljanja otpada u jesen 2018. godine, i odmah svim građanima značajno povećao cijene usluge odvoza otpada. Pri tome je kao privremena mjera, dok se ne nabave nove kante, uvedeno skupljanje biootpada u plastične vreće. Ta privremena mjera traje još i danas, i skupljanje biootpada nije onakvo kakvo nam je bilo prezentirano kada smo donosili odluku. A s druge strane, građanima već godinu dana stižu veći računi za odvoz otpada. Skupljanje bio otpada u vrećice svakako nije primjereno, jer se iste ne mogu ostaviti vani zbog noćnih životinja, a opet ih ne možete čuvati niti u kući, zbog mirisa i drugih nuspojava. Stoga skupljanje biorazgradivog otpada gotovo da nije zaživjelo, što se može jasno vidjeti po količini ostavljenih vreća kraj ulice u one dane kada se skuplja samo biootpad. A Čakom s druge strane naplaćuje punu cijenu, kao da svaki tjedan, u svakom kućanstvu, prazni velike plastične kante. Ovo je izigravanje odluke, te varanje građana, koji godinu dana plaćaju uslugu koju zapravo ne dobivaju. Gdje je zapelo s kantama, i kada će se otpad početi odvoziti prema dogovorenim pravilima?
 • Drugo pitanje odnosilo se na količinu otpada od lampaša na groblju u Nedelišću. Drago mu je da je upravo iz Nedelišća krenula akcija „Srce umjesto lampaša“, naše sumještanke Marije Maček, kojom se željelo potaknuti ljude na smanjenje plastike na grobovima. Ova je inicijativa na kraju uspješno prepoznata i u mnogim nacionalnim medijima, pa npr. čak i od strane aktualne predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović. Interesira ga da li načelnik ima podatak, ili ga može saznati, da li je količina otpada od lampaša na groblju u Nedelišću ove godine bila manja nego prijašnjih godina ili je ostala jednaka.

 

 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te mu je odgovorio kako je još prije dvije godine prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavljena potreba za smeđim kantama za bio otpad koje je Fond i odobrio. Te kante još nisu stigle, a čime ni on nije zadovoljan. Kao dobre primjere naveo je Krk koji ima pet kanti te Prelog koji ima četiri kante. Postaviti će pitanje odgovornim osobama u GKP Čakom i kad ga primi dostaviti će ga svim vijećnicima.

Što se tiče količine otpada od lampaša, navedene podatke još nema, ali će ih također prezentirati vijećnicima kad ih dobije.  

 

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je načelniku postavio dva pitanja. Prvo pitanje bilo je zbog čega prometnica od Slakovca prema Šenkovcu, tzv. Ksajpa nije asfaltirana i u funkciji, a što bi uvelike rasteretilo promet. Drugo pitanje odnosilo se na postavljanje tlakovaca uz glavnu prometnicu u Nedelišću. Radovi se odvijaju jako brzo, a vrši se i duboki iskop. Interesira ga da li se radovi vrše kvalitetno kako kroz određen period ne bi došlo do slijeganja.

 

 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako se radi o županijskoj cesti koja je u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije te da Općina Nedelišće želi da se asfaltira, ali Općina Šenkovec se tome protivi i ne želi dati suglasnost jer ne žele na sebe preuzeti promet. Što se tiče radova na pješačkim stazama, duboki iskopi vrše se zbog zamjene energetske infrastrukture. Ukoliko se i pojave neki problemi, investitori zamjene energetske infrastrukture morati će ih ispraviti u svom trošku.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 glasova za). 

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 Općinski načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. Naveo je kako plan za 2020. godinu iznosi nešto više od 44 milijuna kuna. Kao najvažnije investicije naveo je 6,9 milijuna vrijedne radove na Gospodarskoj zoni Goričica u kojoj će do 01.07.2020. godine biti izgrađene dvije, a možda i tri hale, završetak pješačke staze od Žarkovica pa sve do rotora, obuhvaćene su obnove prometnica i dječjih igrališta po svim naseljima i obnova javne rasvjete sa LED tehnologijom. Računa se na daljnje uspješno dobivanje sredstava iz EU fondova i iz ministarstava. Povećani su rashodi koji se odnose na školstvo i stipendiranje, a osigurana su i sredstva na razini ove godine za predškolski odgoj, kulturu i sport. Prihodi su planirani na bazi ove godine.

Vijećnik Franjo Cimerman nadao se, s obzirom da je Općina Nedelišće završila energetske obnove Sportskog doma u Slakovcu, Sportskog doma u Macincu te zgrade Općinske uprave, da je u Proračunu vidljiv utjecaj energetske obnove na smanjenje troškova, ali ukupan iznos troškova materijala i energije povećan je sa 1.400.000,00 kn na 1.670.000,00 kn, iako se u tome iznosu nalazi svašta. Pokušao je detaljnije pogledati za samu zgradu Općine gdje bi ušteda trebala biti preko 70%, ali kad se pogleda stavka rashoda za materijal i energiju za Općinsku upravu smanjilo se sa 115.000,00 kn na 110.000,00 kn. Ukoliko se uložilo 1.100.000,00 kn da se dobije ušteda od 4 tisuće kuna to onda izgleda jako loše i to je bacanje novaca u vjetar. Interesira ga da li se mogu očekivati uštede te da li je to vidljivo u prijedlogu Proračuna s obzirom da je u energetske obnove uloženo 3.000.000,00 kn.

Načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se u navedenim stavkama ne nalazi samo energija već i uredski materijal, a uštede će se vidjeti kroz duži period korištenja objekata kada će se koristiti i grijanje. Tek na proljeće će se moći dobiti točni podaci koliko se uštedjelo. Ujedno, napomenuo je da se uštede očekuju i kod Dječjeg vrtića Zvončić čiji objekt je također energetski obnovljen.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedlog Odluka pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4 i 5 Dnevnog reda 19. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Proračun Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu,
 2. Proračun Općine Nedelišće za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine,
 2. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020.-2022. godine prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se o Odluka izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Odluka izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu. 

Predsjednica Socijalnog vijeća Darinka Pergar obavijestila je prisutne da je Socijalno vijeće razmotrilo i prihvatilo prijedlog Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2020. godinu te je vijećnicima predložila da ga i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Socijalni program Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Socijalni program Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnik Franjo Cimerman postavio mu je pitanje na što se točno odnosi stavka  Uređenje odlagališta građevinskog (inertnog) otpada i lokacija nepropisno odbačenog otpada za koju je predviđeno 50.000,00 kn.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se ta stavka ne odnosi na nijedno konkretno odlagalište već služi kao iznos koji je rezerviran za eventualno nastala odlagališta za čiju sanaciju će biti odgovorna Općina.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 7, 8 i 14 Dnevnog reda 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

Vijećnik Ivan Klekar postavio je pitanje da li će ista izborna tijela provoditi predsjedničke izbore i izbore za vijeća mjesnih odbora, s obzirom da su sastavi izbornih tijela različiti te da li će se izbori odvijati u istim prostorima.

Voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Marko Koraj odgovorio mu je kako je navedenim izmjenama Odluke omogućeno zajedničko održavanje predsjedničkih izbora i izbora za vijeća mjesnih odbora te preuzimanje istih izbornih tijela. Ujedno, izbori će se odvijati u istim prostorima, ali će glasovanje biti potrebno organizirati na način da se vidi jasna razlika između izbora.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
 2. Odluka o 2. izmjeni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

  

Ad. 10.
Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
 2. Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB, te je otvorio raspravu.

Predsjednik Komisije za procjenu, prodaju, kupnju imovine i provođenje natječaja Željko Ciglarić, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 11, 12 i 13 Dnevnog reda 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB,
 2. Odluka o prodaji nekretnine u Nedelišću, Gospodarska ulica BB, prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB,
 2. Odluka o prodaji nekretnina u Nedelišću, J. Vrhovskog BB, prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u naselju Parag

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u naselju Parag te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 protiv) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prodaji nekretnine u naselju Parag,
 2. Odluka o prodaji nekretnine u naselju Parag prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag te je otvorio raspravu.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš konstatirao je kako je još za mandata bivšeg načelnika bilo rečeno kako će se u Paragu graditi dječji vrtić i škola jer najviše djece ima u tome naselju. Djeca iz Paraga sada pohađaju školu u Macincu gdje su većina, a autobusi po djecu u naselje moraju dolaziti više puta. Postavio je pitanje da li će se ovim izmjenama i dopunama omogućiti gradnja dječjeg vrtića i škole te da bi bilo dobro proširiti na način da se to omogući.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je ovo samo utvrđivanje granica, a namjena zemljišta utvrđivati će se detaljnim planom. Zemljišta za gradnju dječjeg vrtića i škole su osigurana.

 

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 2 suzdržana) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag,
 2. Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica naselja Parag prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Nakon iscrpljenja Dnevnog reda Općinski načelnik Darko Dania obavijestio je prisutne da su vijećnici na stolove primili pozivnicu na Božićni koncert koji će se održati 15.12.2019. godine u SGC Aton Nedelišće. Ujedno, 19.12.2019. godine održati će se još jedna sjednica Općinskog vijeća, a nakon nje održati će se zajednička večera za vijećnike.

 

Završeno u 18:42 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće