Zapisnik s 20. sjednice OV

KLASA:021-05/19-01/10
URBROJ:2109/12-02-19-2
Nedelišće, 19.12.2019.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 8. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 10. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 11. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 13. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 14. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 15. Donošenje Odluke o 4. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 17. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu.

 

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek.

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Zlatko Marciuš - predsjednik OO Hrvatske stranke umirovljenika i predsjednik Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće. 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Izak Vrtarić, Siniša Obadić, Dora Vadlja.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 13 vijećnika te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo, te je isti usvojen jednoglasno. (13 glasova za)

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

  

 • Vijećnik Franjo Cimerman pozdravio je sve prisutne i iznio je informacije koje je saznao o mogućnosti uređenja prometnice Slakovec – Šenkovec, preko Ksajpe, a o čemu je bilo postavljeno pitanje na 19. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Odgovor na postavljeno pitanje bio je da u ovome trenutku ne postoji mogućnost uređenja navedene prometnice jer Županijska uprava za ceste MŽ smatra kako Šenkovec nije u mogućnosti preuzeti tu količinu prometa. U neformalnom razgovoru došli su do mogućeg rješenja, a to je uređenje puta alternativnim pravcem koji bi izašao kod Galerije 2 u Čakovcu. Time bi se izbjeglo spajanje prometnice na državnu cestu u Šenkovcu i ne bi se dodatno opterećivao promet.
 • Načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te mu je zahvalio na tome što je postavio pitanje i saznao odgovor u vezi mogućnosti uređenja prometnice. Razmotriti će mogućnost alternativnog pravca zajedno sa svim uključenim stranama. 
 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je također zahvalio vijećniku Franji Cimermanu na konkretnom odgovoru vezanom uz uređenje prometnice kroz Ksajpu. Načelniku je postavio pitanje dva pitanja. Prvo pitanje odnosilo se na poslovanje tvrtke NED-KOM d.o.o., konkretno vezano uz broj zaposlenika u Cvjećara Platana koja radi u sklopu tvrtke. Drugo pitanje odnosilo se na nasljeđivanje imovine od osoba čiji nasljednici su se odrekli nasljedstva. Interesira ga da li je Općina u obvezi prihvatiti tu imovinu.
 • Načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je Cvjećara Platana sa radom započela sa 01.05.2019. godine. U toku godine nabavljeno je vozilo, preuzeti su radnici od Općine Nedelišće, a promet je povećan za 80% u odnosu na prije. U planu je i zapošljavanje radnika koji će obavljati ukope. Za sad su u Cvjećari Platana zaposlene dvije cvjećarke. Što se tiče pitanja vezanog uz prihvaćanja imovine u postupku nasljeđivanja, Općina je, nakon što se nasljednici odreknu imovine, u obavezi istu preuzeti i ne može se odreći. Uz imovinu, Općina je dužna preuzeti i obveze, za koje odgovara u visini naslijeđene imovine.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak predložio je dopunu Dnevnog reda na način da se iza točke 17. doda točka 18. koja glasi: Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, te  točka 19. koja glasi: Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“. Tako dopunjeni Dnevni red jednoglasno je prihvaćen (13 glasova za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće  za 2019. godinu 

Općinski načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu. Kao važnije investicije koje su provedene u 2019. godinu i vezano uz koje je potrebno napraviti korekcije u proračunu naveo je radove na objektu Dječjeg vrtića Zvončić u Nedelišću, pješačke staze u Nedelišću, domove kulture i sl. 

Vijećnik Franjo Cimerman, s obzirom da je načelnik istaknuo dobre strane, ukazao je i na loše strane. Iz dostavljenih podataka jasan je pad prihoda od poreza na promet nekretnina i komunalnog doprinosa. Interesira ga zbog čega je došlo do toga. Smatra kako je mogući problem nedostatak stanogradnje, a gradnja obiteljskih kuća ispada skupa jer ih banke teško kreditiraju, a dok kod stanova ne postoji takav problem. U Čakovcu su stanovi prodani i prije nego su izgrađeni što dokazuje potražnju. Predlaže da se ozbiljnije razmotri mogućnost stanogradnje. 

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se slaže s njim kako je potrebno razmotriti i omogućiti stanogradnju na području Općine Nedelišće. Općina Nedelišće nema vlastitih zemljišta za gradnju, ali u ovome trenutku postoji interes privatnog investitora za gradnju stanova u Uskoj ulici u Nedelišću. Na idućoj sjednici će dati informaciju gdje je moguća stanogradnja, a razmotriti će i moguće pogodnosti. 

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš, s obzirom da mu je to već deseti proračun u mandatu vijećnika, pohvalio je sve djelatnike i suradnike koji su sudjelovali u njegovoj izradi. 

Predsjednik Odbora za proračun i financije Vitomir Kirić obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i prihvatio prijedloge Odluka pod rednim brojevima 1, 2, 3, 4, 7 i 8, Dnevnog reda 20. sjednice te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog II. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio točke br. 5, 6, 10, 11, 18 i 19 Dnevnog reda 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama Odluke raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 2. Odluka o izmjenama Odluke raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini,
 2. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

 

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
 2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
 2. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu. 

Predsjednik Općinskog povjerenstva za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda Hrvoje Kolman obavijestio je prisutne da je Povjerenstvo razmotrilo i jednoglasno prihvatilo prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu te je vijećnicima predložio da je i oni prihvate.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 13.
Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Usvaja se Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 14.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 15.
Donošenje Odluke o 4. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o 4. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donose se 4. izmjene Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 2. 4. izmjene Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće prilog su ovom Zapisniku i njegov su sastavni dio.

 

Ad. 16.
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 17.
Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu,
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 18.
Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

Općinski načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću te prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“, a nakon obrazloženja predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak otvorio je raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su većinom glasova (12 za i 1 suzdržan) donijeli  

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“ te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (13 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“,
 2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“ prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

 

Završeno u 18,44 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće