Zapisnik s 22. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/3
URBROJ:2109/12-02-20-3
Nedelišće, 14.04.2020.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 22. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u utorak, 14. travnja 2020. godine u 12:00 sati 

telefonskim putem

 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela telefonskim putem smatra se opravdanim u izuzetnim situacijama.

Kako se glasovalo o jednoj točki Dnevnog reda kojom se donosi Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite kojom se poduzimaju mjere vezane uz epidemiološku situaciju, izjašnjavanje o toj točki održalo se telefonskim putem.

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

  

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš.

 

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivana Pozvek.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite

 

Temeljem telefonskog glasovanja „Za“ Odluku je glasovalo 16 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“ pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o zajedničkom organiziranju poslova civilne zaštite donesena jednoglasno.

  

Završeno u 12:30 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće