Zapisnik s 21. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/01
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 27.02.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane u četvrtak, 27. veljače 2020. godine u 18:00 sati, u vijećnici Općine Nedelišće

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće i članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag,
 3. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.

  

PRISUTNI VIJEĆNICI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Ivan Klekar (napustio sjednicu u 18,15 sati u tijeku Aktualnog sata), Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Sara Međumurac, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Magdalena Špicar Marciuš.

IZOSTALI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivana Pozvek 

OSTALI PRISUTNI: Darko Dania - načelnik Općine Nedelišće, Željko Kacun – zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Nikola Novak - zamjenik načelnika Općine Nedelišće, Maja Marčec - pročelnica JUO Općine Nedelišće, Sanja Zorković - voditeljica Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo, Marko Koraj - voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove, Vesna Makovec – direktorica URBIA d.o.o.

 

PREDSTAVNICI JAVNOG INFORMIRANJA: Dora Vadlja, Velimir Kelkedi.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće otvorio je predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak, utvrdio je da je sjednici prisutno 15 vijećnika i postoji kvorum za donošenje odluka te je pozdravio sve prisutne vijećnike, nositelje izvršne vlasti, članove općinske uprave i predstavnike javnog informiranja.

 

USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA 20. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Primjedbi na zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće nije bilo te je isti usvojen jednoglasno (15 glasova za).

 

INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI («aktualni sat»)

Predsjednik Općinskog vijeća pozvao je prisutne vijećnike da u okviru «aktualnog sata» iznesu svoje primjedbe, pitanja i prijedloge.

 

 • Općinski načelnik Darko Dania pozdravio je sve prisutne te je obavijestio prisutne kako su na stolove dobili dva dokumenta. Prvi je izvješće dimnjačara iz kojeg je vidljivo kako je izvršena kontrola 2.330 domaćinstava i u 699 kućanstava su pronađene nepravilnosti, što je cca 30%. Hitne stvari su uklonjene odmah, a ostalima su napravljeni zapisnici s rokom otklanjanja nakon kojih će ići kontrola. Najviše se radi o ventilacijima u prostorijama u kojima se nalaze bojleri, tj. zamjenom drvene stolarije plastičnom bez postavljanja dodatnih odzračnika.
 • Drugi dokument je od GKP ČAKOM d.o.o. na koji je bilo dosta kritika vezano uz podjele smeđih kanta. Trenutno su osigurali 1.000 kanti i počela je podjela po mjestu Nedelišće, a za ostatak kućanstava je u tijeku nabava. Još 2018. godine Općina se javila na natječaj za dodjelu smeđih kanti, ali tijekom 2019. godine taj natječaj je bio poništen i opet je raspisan krajem 2019. godine.
 • Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća obećano je bilo da će se vijećnicima pokazati mjesta u Općini Nedelišće u kojima je moguće graditi stambene zgrade i to će biti učinjeno u tijeku obrazlaganja 1. točke Dnevnog reda od strane gospođe Makovec. Prema Međimurskoj županiji dan je zahtjev za mogućnost gradnje prizemlje + 4 etaže, a do sad je bilo prizemlje + 2 etaže i to je odobreno i ušlo je u prostorni plan.

 • Vijećnik Ivan Klekar pozdravio je sve prisutne te je konstatirao kako je na 20. sjednici Općinskog vijeća Općine Nedelišće, održanoj 19.12.2019. godine, donesena Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, kojom se pristupni putevi između ulica R. Končara i O. Price ukidaju. Po pismenom obrazloženju načelnika Odluka je predložena temeljem zahtjeva grupe građana. Postavio je pitanje načelniku da li se u toj grupi građana nalazi trojica njih koji su uzurpirali navedene puteve pripojivši ih svojim građevinskim parcelama ogradivši ih, a jedan od njih je član Općinskog vijeća koji je na toj parceli izgradio objekt, čime su onemogućili ostalim građanima korištenje istih? Je li točno da su ostali mještani u lipnju 2019. godine pismenim putem zatražili da se navedeni putevi i staze privedu svojoj namjeni uz minimalno uređenje košnjom trave i isto do kraja godine više puta ponovili pismeno, telefonom i neposrednim razgovorima s odgovornim zaposlenicima, s time da je posljednji sastanak s načelnikom Općine održan 12.12.2019. godine? Je li točno da odgovorni zaposlenici i načelnik Općine po predmetnom zahtjevu mještana, osim uvida na lokaciji i jednog nesuvislog dopisa pod nazivom košnja trave nisu učinili ništa da zaštite imovinu Općine i interese svih mještana. Kako je iz navedenog vidljivo da se radi o kršenju zakona, sukobu interesa i pogodovanju pojedincima na štetu mještana tražio je od predsjednika Općinskog vijeća da se pristupi ukidanju predmetne Odluke jer su vijećnici bili obmanuti s obzirom na činjenično stanje i dovedeni pred gotov čin jer je prijedlog iste dostavljen neposredno prije same sjednice i vijećnici nisu bili upoznati da su na navedene puteve već protuzakonito postavljene ograde i izgrađen objekt zbog čega je dio mještana izrazio negodovanje, a na teren su izašle inspekcijske službe. Zatražio je da se protiv odgovornih zaposlenika Općine Nedelišće, ukoliko se utvrdi da nisu pravodobno pokrenuli radnje u skladu sa svojim ovlastima i obvezama na zaštiti Općinske imovine i interesa svih mještana, pokrene stegovni postupak, da načelnik Općine, jer je zloupotrijebio svoj položaj i pogodovao pojedincima i članu Općinskog vijeća, i nije postupio u skladu sa zakonom da zaštiti Općinsku imovinu i interese svih mještana te je dionio sporni prijedlog Odluke podnese ostavku, da član Općinskog vijeća koji je zloupotrijebio svoje ovlasti za vlastitu korist i samim time je u sukobu interesa, te je uzurpirao i pripojio vlastitoj parceli Općinsko zemljište i na njemu izgradio objekt podnese ostavku. 
 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako je Općina Nedelišće po izlasku građevinskog inspektora, koji je dao nalog za rušenje objekta koji se spominje kao i za rušenje ograde, postupila u skladu sa zakonom. Gospođa koja je pokrenula taj postupak je isto tako, iza te parcele, zasadila dva drva i često koristila taj put za dovoz zemlje za svoju parcelu, postavila vrata na tu stranu gdje se nalazi put i isto tako postavila jedan objekt bez dozvole. Svojevremeno, prije otvaranja ulice O. Price, nije bilo pristupa do buduće ulice i morao se formirati taj put. U to vrijeme bilo je dogovoreno sa svim vlasnicima da prodaju tu zemlju Općini da se formira taj put, a kad se formira ulica O. Price da će se im to zemljište vratiti natrag po istoj cijeni. Općina je dobila pismo 9 vlasnika tih parcela koji su u ono vrijeme išli na ruku Općini i prodali svoje zemljište koje nisu trebali prodati s namjerom da se omogući svima koji su tamo kupili gradilište da mogu pristupiti svojim parcelama. Sad kad je to izgrađeno i formirana je ulica tu više nije bilo potrebe i zbog toga se ide u izmjenu tog plana. To nije jedina izmjena, izmjenama će se osigurati gradnja stambenih zgrada u Zavrtju. Općina je u potpunosti postupila u skladu sa zakonom, kao i građevinska inspekcija. Tamo je više vlasnika koji su uzurpirali taj put, a nije samo gospodin Novak. Prikazati će taj put jer postoji jedna zanimljiva situacija. Taj put nije išao do kraja svih susjeda, niti nije išao onaj postojeći put koji skreće ulijevo nego se još išlo dva gradilišta dalje do gospodina koji je u rodu sa dotičnom gospođom da ona može svoju djecu po tome putu odvesti do svoga tasta. To je bilo ciljano izvršeno dok se formirao taj put. Ili je taj put trebao biti završen na mjestu gdje se skreće lijevo ili desno ili je trebao biti u produžetku do kraja ulice. 
 • Vijećnik Ivan Klekar odgovorio mu je da nije zadovoljan s tim i neosporivo je da se izglasala Odluka, a vijećnici nisu bili upoznati sa svim činjenicama.

 •  Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da se izglasalo samo da se kreće u izmjene Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću, a tek nakon toga se kreće u raspravu na kojoj će se točno definirati koje izmjene će se izvršiti. Za sada se samo pokrenuo postupak izmjene, a nikakve izmjene nisu donesene.

 • Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš pozdravio je sve prisutne te je postavio pitanje Općinskom načelniku kada će se u Nedelišću graditi starački dom. Pročitao je u novinama kako ima puno zainteresiranih investitora koji bi gradili te ga interesira da li se u Općinu javio netko tko je zainteresiran za gradnju? Drugo pitanje odnosilo se na status sudskog postupka vezanog uz bivši NM klub u Nedelišću, trakavice koja traje već 24 godine i već su pojedini akteri tog suđenja umrli. Da li je suđenje završeno ili je još u tijeku? 
 • Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je kako se investitori za starački dom u Nedelišću javljaju, ali sa nikim još nije dogovoreno i trenutno nema otvorenih natječaja za sufinanciranje. Što se tiče spora oko NM kluba, postoji pravomoćna presuda u korist Općine Nedelišće, ali druga strana je uložila reviziju na Vrhovni sud Republike Hrvatske pred 4 godine. 
 • Vijećnik Željko Ciglarić osvrnuo se na prijašnje zahtjeve gospodina Klekara te smatra da ako ima dokaze i ako se već nekog proziva za davanje ostavke na sjednici Općinskog vijeća onda bi bilo shodno da se imenuje tu osobu imenom i prezimenom, a ne „jedan član vijeća“ jer ima puno članova vijeća.

 

U „aktualnom satu“ nije bilo drugih primjedbi, pitanja i prijedloga.

 

PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednik Općinskog vijeća konstatirao je kako su svim vijećnicima prethodno bili dostavljeni materijali prema Dnevnom redu te je pozvao na glasovanje o predloženom Dnevnom redu. Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te je prihvaćen jednoglasno (14 za).

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodnu riječ predao je Vesni Makovec, direktorici URBIA d.o.o., izrađivaču prijedloga odluka, koja je zajedno obrazložila točku 1. i 2. Dnevnog reda.

Temeljem prezentacije prikazane putem projektora prisutnima je obrazlagala predložene izmjene i dopune i kao važnije je navela potrebu usklađenja stanja sa svim zakonskim izmjenama u zadnjih 5 godina i sa prostornim planom županije koji je usvojen u 7. mjesecu prošle godine. Na razini države najbitnija promjena bila je potreba utvrđivanja neizgrađenog i neuređenog područja, područja kojima je bilo potrebno preoblikovanje te urbana sanacija.

Na jednoj od prošlih sjednica Općinskog vijeća bila je usvojena Odluka o izmjeni granica naselja Parag te je ovim putem to realizirano. Kao što je i prije bilo rečeno, omogućena je gradnja višestambenih zgrada visine prizemlje + 4 etaže u višestambenim naseljima koja će omogućiti urbaniji razvoj Nedelišća.

Promjenila su se obilježja tla, u skladu sa županijskim planom te je u centru utvrđeno tlo najlošije kvalitete. U romskom dijelu naselja G. Kuršanec legaliziran je dio koji se mogao, a dio se nije mogao jer tamo prolazi trasa zaobilaznice.

Promijenila su se i zaštićena područja prema Zakonu o zaštiti prirode i uglavnom se radio o Regionalnom parku Mura – Drava i ucrtana je ekološka mreža koja predstavlja zaštitu na razini Europske unije.

Ujedno je i proširena zona Gospodarske zone Goričica za gospodarsku namjenu. 

Vijećnica Dijana Posavec postavila joj je pitanje što znači da je kvaliteta tla loša, da li postoje parametri za određivanje?

Vesna Makovec odgovorila joj je kako je, po zakonu iz 2013. godine koji je kasnije malo mijenjan, napravljen novi koncept prostornog planiranja koji još nije zaživio jer bi se prvo morao napraviti državni plan prostornog razvoja, a koji je trenutno u izradi i radi se u mjerilu 1:1. Taj plan određivati će kvalitetu tla P1 na kojoj se neće smijeti raditi ništa drugo osim poljoprivrede, a tako dugo dok se to ne odredi planom to je u nadležnosti županija. U našoj županiji P1 nalazi se samo u donjem dijelu Međimurja, a ostalo je P2 i P3. P2 je vrijedno obradivo zemljište koje definira županija, a općine i gradovi ga ne mogu definirati, njima preostaje samo utvrđivanje P3 kvalitete – ostala obradiva tla. Pravilnik za određivanje kriterija donesen je 2019. godine.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje tko je vršio ispitivanje tla temeljem kojeg se odredila kvaliteta tla te što će se dogoditi u Paragu ako će netko napraviti kuću na mjestu koje je predviđeno za društvene namjene?

Vesna Makovec odgovorila mu je da su kriteriji određivanja kvalitete zemljišta jednaki za cijelu državu, ali u ovome trenutku ne zna točno tko je vršio ispitivanja, a vezano uz gradnju predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak odgovorio mu je kako postoji građevinska inspekcija.

Predsjednik Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Ivan Marciuš, obavijestio je prisutne da je Odbor razmotrio i jednoglasno prihvatio prijedlog Odluke o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće te prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag te je vijećnicima predložio da ih i oni prihvate.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
 2. Odluka o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag te je otvorio raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag,
 2. Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja naselja Parag prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće

Općinski načelnik Darko Dania uvodno je obrazložio prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće te je naveo kako je potrebno odrediti nove koeficijente zbog osnivanja novog Odsjeka za za fondove i javnu nabavu, otvaranja komunalnog poduzeća NED-KOM d.o.o. i prelaska komunalnih radnika u poduzeće te zbog korekcija unutar postojećih radnih mjesta i koeficijenata. Nakon obrazloženja, predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak otvorio je raspravu.

 

Bez rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ODLUKU

 1. Donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 2. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad. 4.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak uvodno je obrazložio prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu te je otvorio raspravu.

Vijećnica Dijana Posavec postavila je pitanje koliko je aktivnih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio joj je kako je aktivno oko 7 ugovora. Svi, osim jednog koji je imao štetu vezanu uz poplavu i za kojeg se traži rješenje s Ministarstvom poljoprivrede, redovito plaćaju zakupninu i sklopljeni su aneksi.

Potpredsjednik Općinskog vijeća Ivan Marciuš postavio je pitanje koliko je taj jedan poljoprivrednik dužan.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio mu je da oko 200.000,00 kn, od čega se oko 40% odnosi na Općinu koja je voljna odreći se svog dijela ukoliko to učine država i županija.

 

Nakon rasprave, vijećnici su jednoglasno (14 za) donijeli

ZAKLJUČAK

 1. Prihvaća se Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Nedelišće za 2019. godinu prilog je ovom Zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Završeno u 18:42 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće