Zapisnik s 26. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/10
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 19.11.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u četvrtak, 19. studenog 2020. godine u 13:00 sati elektroničkim glasovanjem

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 26. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća, određivanju zamjenika i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća,
  2. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije,
  3. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  4. Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
  5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima,
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o pravu korištenja dijela nekretnine,
  7. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Gornjem Hrašćanu.

  

Uz prijedloge Odluka navedene u Dnevnom redu 26. sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen i izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća.

 

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Denis Šafarić (od 2. točke Dnevnog reda), Magdalena Špicar Marciuš.

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

„Za“ Zapisnik sa 25. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 12 vijećnika, a „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.
Prijedlog Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća, određivanju zamjenika i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata članu Općinskog vijeća, određivanju zamjenika i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća donesena jednoglasno.

 

Ad. 2.
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije donesena jednoglasno.

 

Ad. 3.
Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata donesena jednoglasno.

 

Ad. 4.
Prijedlog Odluke o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o imenovanju ulice u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće donesena jednoglasno.

 

Ad. 5.
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Odluke o porezima

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama Odluke o porezima donesena jednoglasno.

 

Ad. 6.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o pravu korištenja dijela nekretnine

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o pravu korištenja dijela nekretnine donesena jednoglasno.

 

Ad. 7.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine u Gornjem Hrašćanu

Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o kupnji nekretnine u Gornjem Hrašćanu donesena jednoglasno.

 

Završeno u 13,01 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće