Zapisnik s 27. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/11
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 10.12.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, u 13:00 sati elektroničkim glasovanjem

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 27. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
  2. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine,
  3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  4. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  6. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  7. Donošenje Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
  9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini,
  10. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu.

 

Uz prijedloge Odluka navedene u Dnevnom redu 27. sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen i izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća.

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Ivana Pozvek, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš.

 

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Dijana Posavec.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

„Za“ Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 13 vijećnika, a „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

 „Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

 

Ad. 2.
Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine donesen jednoglasno.

 Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu.

 

Ad. 4.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu.

 

Ad. 5.
Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu.

 

Ad. 6.
Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Socijalni programa Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

 

Ad. 7.
Donošenje Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svojoj 17. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu.

 

Ad. 8.
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svojoj 17. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2021. godini.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 5 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 14. sjednici, održanoj 8.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva NED-KOM d.o.o. za 2019. godinu.

 

Završeno u 13,01 sati 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće