Zapisnik s 28. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/12
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 16.12.2020.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 28. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

održane po hitnom postupku, u srijedu, 16. prosinca 2020. godine, u 18:00 sati,
elektroničkim glasovanjem

 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 28. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije.

 

Uz prijedlog Odluke navedene u Dnevnom redu 28. sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen i izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća.

 

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Ivan Klekar, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš.

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

 

„Za“ Zapisnik sa 27. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 15 vijećnika, a „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije

 

 „Za“ Odluku glasovalo je 15 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 3 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije donesena jednoglasno.

Odbor za izbor i imenovanje, na svojoj 10. sjednici, održanoj 14.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za proračun i financije.

Završeno u 18,01 sati.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće