Zapisnik s 29. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/13
URBROJ:2109/12-02-20-2
Nedelišće, 22.12.2020.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 29. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u utorak, 22. prosinca 2020. godine, u 18:00 sati, elektroničkim glasovanjem

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 29. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 40% do 2030. godine angažmanom u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu,
 9. Donošenje Odluke o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o.,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nedelišće,
 13. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu,
 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

 

Uz prijedlog Odluke navedene u Dnevnom redu 29. sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen i izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća.

 

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Franjo Cimerman, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Dijana Posavec, Ivana Pozvek, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš.

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Željko Ciglarić, Vanesa Čuka, Ivan Klekar.

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

Glasovanju je pristupilo 14 vijećnika te je utvrđen kvorum.

Dnevni red usvojen je jednoglasno.

„Za“ Zapisnik sa 28. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 14 vijećnika, a „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.
Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

 „Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svojoj 18. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 6.
Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na svojoj 18. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 7.
Donošenje Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 40% do 2030. godine angažmanom u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 40% do 2030. godine angažmanom u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije donesena jednoglasno.

 

Ad. 8.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 13 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko, a „Suzdržan“ je bio 1 vijećnik, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu donesena jednoglasno.

Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja na svojoj 7. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrila je i prihvatila prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu.

 

Ad. 9.
Donošenje Odluke o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o.

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o. donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o..

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nedelišće

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nedelišće donesena jednoglasno.

 

Ad. 13.
Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 14.
Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2021. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2021. godinu donesena jednoglasno.

 

Ad. 15.
Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2021. godinu

 

„Za“ Plan glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

 

Ad. 16.
Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2021. godinu

 

„Za“ Provedbeni plan glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2021. godinu donesen jednoglasno.

 

Ad. 17.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu.

 

 

Ad. 18. 
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za proračun i financije, na svojoj 15. sjednici, održanoj 21.12.2020. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu.

 

Ad. 19.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec

 

„Za“ Odluku glasovalo je 14 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 4 vijećnika nisu izvršila glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec donesena jednoglasno.

 

Završeno u 18:01 sati.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće