Zapisnik s 30. sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/02
URBROJ:2109/12-02-21-2
Nedelišće, 20.03.2021.

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

SA 30. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
održane u subotu, 20. ožujka 2021. godine, u 14:00 sati, elektroničkim glasovanjem

 

 

Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće Ljudevit Bošćak, temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće, članka 67. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Nedelišće, a sukladno uputi Ministarstva uprave, KLASA:023-01/20-01/114, URBROJ:515-05-02-01/1-20-1, od 13.03.2020. godine.

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela.

U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave mora biti prilagođen.

Sukladno danoj uputi, održavanje sjednice predstavničkog tijela elektroničkim putem smatra se opravdanim.

Izjašnjavanje o točkama dnevnog reda 30. sjednice održalo se elektroničkim putem preko portala Općinskog vijeća na kojem se preuzimaju materijali za sjednice (upute za glasovanje su bile priložene u e-mail poruci).

 

Temeljem navedenog predsjednik Općinskog vijeća predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Statuta Općine Nedelišće,
 2. Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 3. Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“,
 4. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Žarkovice 1“ u Nedelišću,
 5. Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“,
 6. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
 7. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini,
 8. Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini,
 9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu.

 

Uz prijedlog Odluke navedene u Dnevnom redu 30. sjednice Općinskog vijeća vijećnicima je dostavljen i izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća.

 

VIJEĆNICI KOJI SU SE IZJASNILI: Radovan Balog, Ljudevit Bošćak, Vitomir Kirić, Hrvoje Kolman, Radmila Kopačević, Ivan Marciuš, Tomica Novak, Štefanija Oreški, Darinka Pergar, Ivana Pozvek, Denis Šafarić, Magdalena Špicar Marciuš.

 

VIJEĆNICI KOJI SE NISU IZJASNILI: Anna Bratković, Željko Ciglarić, Franjo Cimerman, Vanesa Čuka, Ivan Klekar, Dijana Posavec.

 

Vijećnik Franjo Cimerman, dana 15. ožujka, podnio je prigovor na održavanje sjednice Općinskog vijeća elektroničkim putem te je naveo kako prema odluci nacionalnog Stožera od 12.3., sjednice predstavničkih tijela nisu ni pod kakvim epidemiološkim zabranama ili posebnim uvjetima. Naveo je kako sve druge općine i gradovi održavaju sjednice uživo, već zadnjih nekoliko tjedana. S obzirom da smatra kako nema zakonsko uporište za elektronsko održavanje sjednica zahtjevao je da se sjednica održi uživo.

Vijećnik Ivan Klekar, dana 20. ožujka (12,20 h), podnio je prigovor na održavanje sjednice Općinskog vijeća elektroničkim putem te je naveo kako prema odluci nacionalnog Stožera od 12.3., sjednice predstavničkih tijela nisu ni pod kakvim epidemiološkim zabranama. Naveo je kako sve druge općine i gradovi već duže vrijeme održavaju sjednice uživo te smatra da se sjednica treba održati uživo i izrazio je svoje negodovanje te odbio prisustvovati sjednici koja će se održati elektronskim putem.

 

ZAPISNIČAR: Marko Koraj.

 

Glasovanju je pristupilo 12 vijećnika te je utvrđen kvorum.

Dnevni red usvojen je jednoglasno (12 za).

„Za“ Zapisnik sa 29. sjednice Općinskog vijeća glasovalo je 12 vijećnika, a „Protiv“ nije bio nitko te je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 1.
Donošenje Statuta Općine Nedelišće

„Za“ usvajanje Statuta Općine Nedelišće glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Statut Općine Nedelišće donesen jednoglasno.

 

Ad. 2.
Donošenje Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću

„Za“ Odluku glasovalo je 11 vijećnika, 1 je bio „Suzdržan“, „Protiv“ nije bio nitko, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću donesena većinom glasova.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću.

 

Ad. 3.
Donošenje Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“ donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela naselja Dunjkovec – „Ciglenice“.

 

Ad. 4.
Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja  „Žarkovice 1“ u Nedelišću

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Žarkovice 1“ u Nedelišću donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Žarkovice 1“ u Nedelišću.

 

Ad. 5.
Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“ donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“.

 

Ad. 6.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu donesen jednoglasno.

Povjerenstvo za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na svojoj 5. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu.

 

Ad. 7.
Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini donesen jednoglasno.

Povjerenstvo za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na svojoj 5. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u 2021. godini.

 

Ad. 8.
Donošenje Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Program korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini donesen jednoglasno.

Povjerenstvo za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na svojoj 5. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Programa korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Nedelišće u 2021. godini.

 

Ad. 9.
Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu donesen jednoglasno.

Povjerenstvo za procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, na svojoj 5. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrilo je i prihvatilo prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Nedelišće, za 2020. godinu.

 

Ad. 10.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 11.
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu donesena jednoglasno.

Odbor za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na svojoj 19. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrio je i prihvatio prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Nedelišće za 2020. godinu.

 

Ad. 12.
Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu

„Za“ Odluku glasovalo je 12 vijećnika, „Protiv“ nije bio nitko kao ni „Suzdržan“, a 6 vijećnika nije izvršilo glasovanje, pa predsjednik Općinskog vijeća Ljudevit Bošćak konstatira da je Odluka o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu donesena jednoglasno.

Komisija za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja, na svojoj 8. sjednici, održanoj 18.03.2021. godine, razmotrila je i prihvatila prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE  

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće