Odluke 5. sjednice OV

1.   Odluka o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća
2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije
3. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata
4. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
5. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu
6.   Odluka o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine
 7. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu
8.   Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu
10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu
11. Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu
13. Plan razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine
14. Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu
15. Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu
16. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini
17. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
18. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
19. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama
20. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće
21. Socijalni program Općine Nedelišće za 2018. godinu
22. Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu
23. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće
24. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu
25. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
26. Odluka o 2. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće
27. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
28. Odluka o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus)
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće