Odluke 13. sjednice OV

1. Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu
3. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu
4. Odluka o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu
5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
7. Odluka o komunalnoj naknadi
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade
9. Odluka o komunalnom doprinosu
10. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja
11. Odluka o davanju prethodne suglasnosti (Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika)
12. Suglasnost (Aneks I. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec)
13.   Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću
14. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini
15. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu
16. Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu
17. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu
18. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
19. Odluka o 3. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće
20. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće