Odluke 20. sjednice OV

1. Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2019. godinu
2. Odluka o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2019. godinu
3. Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2019. godinu
4. Odluka o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2019. godinu
5. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
6. Odluka o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
7. Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini
8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2020. godini
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće
10. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
11. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
12. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2020. godinu
13. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu
14. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
15. Odluke o IV. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće
16. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
17. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2018. godinu
18. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću
19. Odluka o III. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja sjevernog dijela naselja Nedelišće „MESAP“ i SRC „Sjever“
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće