Odluke 29. sjednice OV

1.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu
2.  II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine
3.  II. izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu
4.  II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu
5.  II. izmjene i dopune Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
6.  II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
7.  Odluka o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 40% do 2030. godine angažmanom u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije
8.  Odluka o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu
9.  Odluka o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o.
10.  Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu
11.  Odluka o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu
12.  Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nedelišće
13.  Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu
14.  Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2021. godinu
15.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2021. godinu
16.  Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2021. godinu
17.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu
18.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu
19.  Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće