Odluka o smanjenju sredstava

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), članka 47. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te odredbi Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/17) načelnik Općine Nedelišće donio je

 

ODLUKU
o smanjenju sredstava za financiranje programa i projekata civilnog društva za financiranje iz Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu


Odluka

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće