Dnevni red 5. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/21
URBROJ:2109/12-02-17-1
Nedelišće, 08.12.2017.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 14. prosinca 2017. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana prestanka mandata članu Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti članice Općinskog vijeća,
 2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Mandatne komisije,
 3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
 4. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu
 5. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 6. Donošenje Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 7. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 12. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 13. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine,
 14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 15. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini,
 17. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 18. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 19. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
 20. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretninama u vlasništvu Općine Nedelišće,
 21. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 22. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 23. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Nedelišće,
 24. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 26. Donošenje Odluke o 2. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 27. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 28. Donošenje Odluke o proglašenju 2018. godine - Godinom vrste Jelenak (Lucanus cervus).

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće