Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća

KLASA:021-05/18-01/17
URBROJ:2109/12-02-18-1
Nedelišće, 14.12.2018.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 7. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade,
 9. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
 10. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – usluga ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja,
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti (Opći uvjeti isporuke komunalne usluge za usluge ukopa i kremiranja pokojnika),
 12. Donošenje Suglasnosti (Aneks I. Ugovoru o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec),
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju dječje igralište „Dolić“ u Nedelišću,
 14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2019. godini,
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Čakovcu,
 17. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2019. godinu,
 19. Donošenje Odluke o 3. izmjenama Plana zaštite od požara Općine Nedelišće,
 20. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2019. godinu.
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće