Dnevni red 29. sjednice OV

KLASA:021-05/20-01/13
URBROJ:2109/12-02-20-1
Nedelišće, 16.12.2020.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), a sukladno uputama Ministarstva uprave

 

SAZIVAM

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 22. prosinca 2020. godine, u 18:00 sati
elektroničkim glasovanjem

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 2. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2020. – 2022. godine,
 3. Donošenje Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  II. Izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 5. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 6. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 7. Donošenje Odluke o pristupanju „Sporazumu gradonačelnika“ europskih gradova s ciljem smanjenja emisije CO2 za 40% do 2030. godine angažmanom u projektima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije,
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Gornjem Hrašćanu,
 9. Donošenje Odluke o kapitalnoj donaciji trgovačkom društvu NED-KOM d.o.o.,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o poslovanju društva Nekretnine Nedelišće d.o.o. za 2019. godinu,
 12. Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Nedelišće,
 13. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2020. godinu,
 14. Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 16. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 17. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2020. godinu,
 18. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. godinu i Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Čakovec za 2021. i  projekcije za 2022. i 2023. godinu,
 19. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne vatrogasne postrojbe Čakovec.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Ljudevit Bošćak v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće