Dnevni red 2. sjednice OV

KLASA:021-05/21-01/06
URBROJ:2109/12-02-21-1
Nedelišće, 21.06.2021.

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 7/21) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst i 1/18), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,
za utorak, 29. lipnja 2021. godine, u 18,00 sati u multimedijskoj dvorani MESAP-a u Nedelišću, J. Marčeca 27

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2021.-2023. godine,
 3. Donošenje Odluke o I. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 4. Donošenje Odluke o  I. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 7. Donošenje Odluke o načinu utvrđivanja plaće i drugih prava općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Nedelišće,
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Nedelišće,
 9. Donošenje Odluka  o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća:
  1. Odluke o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  2. Odluke o izboru Odbora za proračun i financije,
  3. Odluke o izboru Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
  4. Odluke o izboru Komisije za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja,
  5. Odluke o izboru Povjerenstva za poljoprivredu, procjenu šteta i dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda,
  6. Odluke o izboru Odbora za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata,
  7. Odluke o izboru Socijalnog vijeća,
  8. Odluke o izboru Odbora za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo i turizam,
  9. Odluke o izboru Odbora za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće,
  10. Odluke o izboru Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće,
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2021. godinu,
 13. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2020. godini.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE
Hrvoje Kolman, v.r.

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće