Rezultati pismenog testiranja i poziv na intervju

KLASA: 100-01/20-01/03
URBROJ: 2109/12-03-20-10
Nedelišće,  23. srpnja 2020.

           

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Viši referent za fondove i opće poslove“ dana 23. srpnja 2020. godine objavljuje

REZULTATE PISANOG TESTIRANJA

 

Na pisanom testiranju održanom dana 23. srpnja 2020. godine u 8:00 sati kandidati su postigli sljedeće rezultate:

Ime i prezime   Pristupila testiranju Broj točnih odgovora Broj bodova Poziv na intervju
Sara Međumurac DA 7,5 7,5 DA
Marina Mikulić DA 2,5 2,5 NE
         

Sukladno čl. 22. st. 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, tj. najmanje 5 bodova.

U skladu s gore navedenim dana 24. srpnja 2020. godine (petak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Nedelišće provesti će se intervju.                                                                                             

  

Povjerenstvo za provedbu  natječaja

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće