Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje)

Temeljem članka 17.– 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Viši referent financijsko računovodstvenih poslova (1 izvršitelj), objavljuje 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidatkinja i to:
  1. Mia Srnec.
 2. Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava upućena je odgovarajuća pisana obavijest. Pisana obavijest upućena je i kandidatima koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja, pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju.

 3. Kandidatkinja pozvana na pisano testiranje (navedena pod točkom I.) treba se javiti dana 11.11.2020. godine (srijeda) u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1, točno u 8,00 sati.

  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 8,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 4. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće do dana 12.11.2020. godine. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.

 5. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA


KLASA: 100-01/20-01/05
URBROJ: 2109/12-03-20-7
Nedelišće, 05.11.2020.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće