Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena“ „Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-45, od 16. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, kodni broj: UP.02.1.1.13, od 18.06.2020. godine te članka 40. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/14-pročišćeni tekst i 1/18), načelnik Općine Nedelišće Nikola Novak raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-program zapošljavanja žena
„Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena“

 

 

 1. Raspisuje se javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Nedelišće za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena“, „Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena“- radnica pružanje potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 2. Broj traženih radnica: 1 osoba.
 3. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno – u razdoblju od 01.07.2021. do 31.10.2021. godine, a najduže do završetka trajanja projektnih aktivnosti (17.12.2021. godine), uz obvezni probni rad u trajanju 3 mjeseca.
 4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnica minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći (Narodne novine 118/18) i Uredbom o visini minimalne plaće.
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Nedelišće.
 6. Opis poslova: pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.
 7. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
  • Punoljetnost
  • Hrvatsko državljanstvo
  • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem  koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice).
 8. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
  • Zamolbu za posao
  • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • Preslika osobne iskaznice
  • Preslika dokaza o završenoj školi
  • Potvrdu izdanu od HZZ kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon objave Javnog poziva)
  • Vlastoručno ispunjen i potpisan Obrazac 1. „osobni podaci „ podnositelja prijave (može se preuzeti na stranicama Općine Nedelišće https://nedelisce.hr ili osobno u Općini Nedelišće, M.Tita
  • Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na stranicama Općine Nedelišće  https://nedelisce.hr/ ili osobno u Općini Nedelišće, M.Tita 1
 9. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Nedelišće, M.Tita 1, 40305 Nedelišće, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj koverti s naznakom:

 „Za javni poziv-Zaželi (Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena-Općina Nedelišće)“

 Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini iz točke VII. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

 Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv.

 Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Nedelišće- https://nedelisce.hr/

Kandidatkinje će o rezultatima javnog poziva biti obaviještene u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidatkinja, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

NIKOLA NOVAK 


PRILOZI 
Javni poziv
Obrazac dostave osobnih podataka
Obrazac GDPR privole
Pin It
© 2020 Općina Nedelišće