JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE - DIREKTORA/DIREKTORICE KOMUNALNOG PODUZEĆA NED-KOM D.O.O.

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju trgovačkog društva NED-KOM društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (Službeni glasnik Međimurske županije br. 19/18) te sukladno članku 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) Skupština društva, dana 21.12.2021. godine, raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ ZA

IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVE - DIREKTORA/DIREKTORICE KOMUNALNOG PODUZEĆA NED-KOM D.O.O.

 

 

Javni natječaj objavljen je dana 21.12.2021. godine na mrežnim stranicama društva koja glasi https://ned-kom.hr/, odnosno mrežnim stranicama Općine Nedelišće koja glasi https://nedelisce.hr/hr/.

Direktor/direktorica se zapošljava na neodređeno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

OPIS POSLOVA DIREKTORA/DIREKTORICE:

 • zastupa Društvo u skladu sa zakonom i odgovara za zakonitost rada Društva,
 • pojedinačno i samostalno vodi poslove Društva,
 • uz suglasnost Nadzornog odbora donosi odluke o stjecanju, otuđenju i opterećenju nekretnina,
 • predlaže Skupštini i Nadzornom odboru politiku i ciljeve Društva primjereno djelatnosti, a u skladu s poslovnom politikom i vizijom Društva,
 • izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
 • predlaže Nadzornom odboru, odnosno Skupštini, planove poslovanja i planove nabave, kadrova i izobrazbe te odgovara za njihovu realizaciju,
 • predlaže Nadzornom odboru, odnosno Skupštini, planove investicija i tehnološke obnove,
 • utvrđuje organizaciju Društva,
 • organizira učinkovito upravljanje poslovnim procesima,
 • podnosi izvješće o poslovanju i rezultatima poslovanja,
 • predlaže promjene u pogledu statusa Društva i drugih pitanja njegovog rada i poslovanja,
 • brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njihovo poboljšanje,
 • vodi operativno poslovanje,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Izjavom o osnivanju i općim aktima Društva.

 

UVJETI RADNOG MJESTA:

 • VSS ekonomskog ili tehničkog usmjerenja, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine br. 107/07 i 118/12),
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • radne, stručne i organizacijske sposobnosti te komunikacijske vještine za uspješno upravljanje trgovačkim društvom,
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola B kategorije.

 

Temeljem članka 239. Zakona o trgovačkim društvima članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.

Članom uprave ne može biti osoba:

 1. koja je kažnjena za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, ili
 2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.

 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 • dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (preslika potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - elektronički zapis o radno pravnom statusu),
 • presliku osobne iskaznice,
 • izjavu o pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika potvrde ili izjava),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • presliku vozačke dozvole.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Prijave na javni natječaj podnose se osobno u prijemnoj pisarnici na adresi Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (u zatvorenoj poštanskoj omotnici) ili putem pošte na istu adresu uz obaveznu napomenu „Prijava na javni natječaj za direktora/direktoricu - ne otvarati“.

Rok za dostavu prijava je 29.12.2021. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom neće se razmatrati.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor koji će s njima obaviti povjerenstvo, a o čemu će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Na temelju rezultata provedenog postupka Općinski načelnik će predložiti Općinskom vijeću Općine Nedelišće kandidata za direktora/direktoricu društva NED-KOM d.o.o.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu društvu NED-KOM d.o.o. za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima.

Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka uvjet je za prijavu na javni natječaj.

Kandidat može u svakome trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.

Prikupljeni osobni podaci obrađivati će se u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka, od 27. travnja 2016. godine, te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18).

NED-KOM d.o.o. zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/direktorice po raspisanom javnom natječaju te isti poništiti.

 

 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Općinski načelnik

Nikola Novak mag.art., mag.oec.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće