Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - VIŠI REFERENT ZA FONDOVE I OPĆE POSLOVE

 

Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisuje

 

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

 

 1. VIŠI REFERENT ZA FONDOVE I OPĆE POSLOVE - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

 

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit,
 • položen vozački ispit B kategorije.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima prethodno navedenog stručnog obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Sukladno članku 35. stavku 2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 74/10 i 125/14) osobe koje su po ranijim propisima stekle višu stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u zakonskom roku. Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rok od dva mjeseca. Na oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola. 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Za kandidate prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni oglas.

Na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr) naveden je opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviješteni pisanim putem. 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te priložiti i dokaz o nezaposlenosti.

 

Uz prijavu na Oglas potrebno je priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • potvrdu o podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnu evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće znanje (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl. koji sadrže vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije,
 • dokaz o informatičkoj osposobljenosti (preslika svjedodžbe ili potvrde o položenom predmetu informatika, o položenom informatičkom tečaju ili drugi odgovarajući dokaz),
 • preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako ga je kandidat položio),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati).

 

Traženi prilozi mogu biti u preslici (osim vlastoručno potpisane izjave) i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme dati na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, na adresu: Općina Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 Nedelišće, s naznakom: „Ne otvaraj - oglas za višeg referenta“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave i koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

 

 

PROČELNICA

Maja Marčec, mag.oec.

 


KLASA:100-01/22-01/03
URBROJ:2109/12-03-22-1
Nedelišće, 23.05.2022.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće