UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - VIŠI REFERENT ZA FONDOVE I OPĆE POSLOVE

Sukladno članku 19. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 

koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dana 23. svibnja 2022., za radno mjesto:

Viši referent za fondove i opće poslove – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme do povratka službenice s porodiljnog/rodiljnog dopusta, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca.

 te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

  1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI REFERENT ZA FONDOVE I OPĆE POSLOVE

Prati natječaje fondova Europske unije, ministarstava i Vlade RH,

Sudjeluje u izradi aplikacijskih obrazaca za prijave na natječaje i u pripremi popratne dokumentacije,

Sudjeluje u izradi investicijskih programa za projekte i osmišljava modele prijave na raspisane natječaje,

Kontinuirano sudjeluje s investitorima, poduzetnicima, tijelima uprave, drugim pravnim osobama i građanima na pripremi, praćenju i provedbi godišnjih programa i o tome podnosi pisana izvješća voditelju Odsjeka,

Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata iz područja djelatnosti Odsjeka prema uputama voditelja Odsjeka,

Surađuje u izradi izvješća iz svog djelokruga za nadležna tijela,

Sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz stipendiranje studenata i drugih društvenih djelatnosti,

Brine o protokolu,

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima općine te postupa po nalogu voditelja Odsjeka.

 

  1. PODACI O PLAĆI

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/16, 1/20 i 13/20) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/20) kojom je za poslove Višeg referenta za fondove i opće poslove određen koeficijent 2,15.

Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

  1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  2. Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora („Narodne novine“ broj 58/06),
  3. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 116/21),
  4. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta („Narodne novine“ broj 107/14, 23/15, 129/15, 15/17 i 18/17, 46/21 i 49/21),
  5. SAFU Priručnik za korisnike v.2.0 – dostupan na https://www.safu.hr/hr/novosti/novi-safu-prirucnik-za-korisnike-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekata-financiranih-iz-europskih-strukturnih-i-investicijskih-fondova-v-20 .

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

KLASA:100-01/22-01/03

URBROJ:2109/12-03-22-3

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće