Upute i obavijesti - Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NEDELIŠĆE

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 88, dana 29. srpnja 2022., za radno mjesto:

 

Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

  1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

Organizira, rukovodi i odgovoran je za rad Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Izrađuje prijedloge  Planova razvojnih programa iz djelokruga komunalnog gospodarstva.

Koordinira i izrađuje godišnje i višegodišnje programe sa  županijskim, državnim i drugim tijelima.

Prati provođenje zakonskih i podzakonskih propisa i surađuje sa nadležnim županijskim, državnim i drugim tijelima za poslove iz svog djelokruga.

Koordinira i predlaže prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Plan gospodarenja otpadom kao i njihova Izviješća o izvršenju.

Organizira, koordinira i odgovoran je za realizaciju Programa gradnje građevina iz djelokruga komunalnih djelatnosti.

Predlaže programe izgradnje, korištenja i upravljanja grobljima.

Sudjeluje u provedbi postupaka javne nabave iz područja Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Odgovoran je za izradu prostornih i detaljnih planova uređenja na području Općine Nedelišće, te sudjeluje u izradi i provođenju PPUO Nedelišće kao i planova višeg reda (Županijski planovi i planovi RH).

Priprema elemente za prijedloge odluka iz djelokruga komunalnog gospodarstva.   

Nadzire, organizira i odgovoran je za izvršenje poslova komunalnog redarstva.

Nadzire izradu prijedloga programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i njegovo izvršenje.

Priprema podatke i komunicira sa nadležnim institucijama vezano uz reviziju komunalnih djelatnosti i imovine.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima općine te postupa po nalogu pročelnika.

 

  1. PODACI O PLAĆI

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/22) kojom je za poslove Voditelja Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo određen koeficijent 3,20.

Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

  1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

  1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
  3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20),
  4. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
  5. Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
  6. Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13).

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

 

KLASA:100-01/22-01/06

URBROJ:2109/12-03-22-2

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće