POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Temeljem članka 17. – 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti i gospodarstvo (1 izvršitelj), objavljuje 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ZA RADNO MJESTO
VODITELJ ODSJEKA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I GOSPODARSTVO

 

 1. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva kandidata i to prema prvom slovu imena i prvom slovu prezimena i 5 posljednjih brojeva OIB-a:
  1. JM99851,
  2. TV36102.
 2. Kandidatima čije prijave nisu pravodobne i uredne te koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja uputiti će se pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na ovaj javni natječaj.
 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje trebaju se javiti dana 31.08.2022. godine (srijedu) u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1, točno u 8,00 sati.
  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.
  Ne postoji mogućnost naknadnoga pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
  Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 8,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.
  Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u obavijestima koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće www.nedelisce.hr i oglasnoj ploči Općine Nedelišće.
 4. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na web-stranici i oglasnoj ploči Općine Nedelišće. Pritom će kandidati koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja biti obaviješteni o terminu intervjua.
 5. Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA    


KLASA:100-01/22-01/06
URBROJ:2109/12-03-22-5
Nedelišće, 25.08.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće