Odluka o poništenju dijela javnog natječaja - Viši stručni suradnik

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku teksta ZSN), donijela je

 

 

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG NATJEČAJA 

 

Članak 1.

Poništava se dio Javnog natječaja KLASA:100-01/22-01/04, URBROJ:2109/12-03-22-1, objavljenog u Narodnim novinama br. 88/22 i na mrežnim stranicama Općine Nedelišće, a koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 2. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NACIONALNE I EU FONDOVE, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.

 

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 3.

Ova Odluka će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i na internet stranici Općine Nedelišće koja glasi www.nedelisce.hr.

 

 

PROČELNICA

Maja Marčec. mag. oec.


KLASA:100-01/22-01/04

URBROJ:2109/12-03-22-3

Nedelišće, 02.09.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće