UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NACIONALNE I EU FONDOVE

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE NEDELIŠĆE

 

Sukladno članku 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće raspisala je Javni natječaj

koji je objavljen u Narodnim novinama br. 128/2022, dana 2. studenog 2022., za radno mjesto:

 

Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

te se sukladno navedenom daju upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 

 1. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NACIONALNE I EU FONDOVE

Obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Općinu iz sredstava fondova EU.

Surađuje s međunarodnim i državnim institucijama i tijelima te razvojnim agencijama u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata.

Za potrebe iniciranja i provođenja projekata u sklopu fondova koordinira rad upravnih tijela Općine Nedelišće, trgovačkih društava i ustanova kojima je osnivač Općine Nedelišće.

Obavlja tehničke i konzultativne pomoći glede programa međunarodne i međuregionalne suradnje.

Prati natječaje ministarstava i Vlade RH.

Predlaže i koordinira projekte Općine vezane uz financiranje iz fondova Europske unije i ministarstava.

Izrađuje aplikacijske obrasce za prijave na natječaje i priprema popratnu dokumentaciju.

Izrađuje investicijske programe za projekte i osmišljava modele prijave na raspisane natječaje.

Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima općine te postupa po nalogu voditelja Odsjeka.

 

 1. PODACI O PLAĆI

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o radu i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) kojim je određena osnovica u iznosu 3.630,00 kuna i Odlukom o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 10/22) kojom je za poslove Višeg stručnog suradnika za nacionalne i EU fondove određen koeficijent 2,80.

Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračuna plaća i koeficijenta složenosti poslova uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

 1. PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Za provjeru znanja i sposobnosti kandidata imenovano je, od strane pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, povjerenstvo od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pisanog testiranja i intervjua. Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera traje 45 minuta.

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja sposobnosti kandidata. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Izvješće o provedenom postupku i rang listu (prema broju bodova kandidata), povjerenstvo dostavlja pročelnici Jedinstvenog upravnog odjela.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 1. PODRUČJA PROVJERE, PRAVNI I DRUGI IZVORI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
  2. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ 123/17)
  3. Sustav upravljanja EU fondovima i nova financijska perspektiva – https://www.safu.hr/wp-content/uploads/2022/10/Prilog-1-Sustav-upravljanja-i-nova-financijska-perspektiva_finalno_rujan_2022.pdf
  4. Link: http://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti, sljedeći dokumenti:

- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za projekte Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020.

- Upute za korisnike sredstava vezano za informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata  financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

 

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, objaviti će se na web stranici Općine Nedelišće (www.nedelisce.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI OPĆINE NEDELIŠĆE

    

 

KLASA:100-01/22-01/07
URBROJ:2109/12-03-22-4
Nedelišće, 03.11.2022.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće